Η εξουσία των Δήμων για επιβολή των φόρων και τελών που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό απορρέει από το νόμο περί Δήμων Ν. 111/85, με εξαίρεση το φόρο κοιμητηρίου, ο οποίος επιβάλλεται με βάση το νόμο περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο του 2004, Ν. 257(Ι)/2004.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

Ο φόρος αυτός καταργήθηκε για τα φυσικά πρόσωπα από την 1.1.2003 και διατηρείται μόνο για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Στροβόλου, περιλαμβανομένων και των συνεργατικών ιδρυμάτων. Ο επαγγελματικός φόρος είναι ανεξάρτητος και επιπρόσθετος από την άδεια διατήρησης του επαγγελματικού υποστατικού της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο “Άδειες”.

Για την επιβολή του φόρου στις εταιρείες λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος ο νόμος, ο οποίος τις κατατάσσει σε έντεκα (11) κατηγορίες, με επιτρεπόμενο ανώτατο όριο φόρου από 768,00 Ευρώ μέχρι 5.125,00 Ευρώ το χρόνο, ανάλογα με τον τύπο της κάθε εταιρείας σε συσχετισμό με το αντικείμενο της δραστηριότητας της, το μετοχικό της κεφάλαιο, τον αριθμό υπαλλήλων κτλ.

Στην κάθε φορολογούμενη εταιρεία γνωστοποιείται το ύψος του φόρου με ειδοποίηση (που στέλλεται εντός Οκτωβρίου συνήθως) και παρέχεται περιθώριο πληρωμής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή προστίθεται προσεπιβάρυνση 10%.

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του φόρου.

Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται για πρώτη φορά ή επαναδραστηριοποιείται μετά από διακοπή οφείλει να αποταθεί στο Δήμο μέσα σ’ ένα μήνα για να της δοθεί η σχετική άδεια και να καθοριστεί ο πληρωτέος φόρος, ο οποίος μπορεί να είναι ετήσιος (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου) ή εξαμηνιαίος (μέχρι τις 30 Ιουνίου ή 31 Δεκεμβρίου, ανάλογα με την περίπτωση). Για εξάμηνη περίοδο καταβάλλεται το ½ του ετήσιου φόρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο νομιμοποιείται να αυξάνει το φόρο αυτό κάθε χρόνο μέχρι ποσοστού 14% του φόρου του προηγούμενου χρόνου.

Παράβαση του νόμου στο θέμα αυτό τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με πρόστιμο μέχρι 854,00 Ευρώ

Ο φόρος μπορεί να πληρώνεται στο δημοτικό ταμείο με την παρουσίαση της προσωπικής ειδοποίησης, το τέλος μπορεί να πληρωθεί και στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, στις Εμπορικές Τράπεζες καθώς επίσης και διαμέσου της ιστοσελίδας του Δήμου (http://www.strovolos.org.cy/) πριν από τη λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας πληρωμής του.

ΦΟΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Ο φόρος αυτός επιβλήθηκε το 2002 μόνο, για κάλυψη της δαπάνης απόκτησης της γης για το νέο κοιμητήριο στην περιοχή Νήσου και για τα έξοδα περίφραξης. Ο φόρος ήταν πληρωτέος σε δύο δόσεις, στις 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή έχει επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 20%.

ΦΟΡΟΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ

Ο φόρος θεάματος ενσωματώνεται στο εισιτήριο εισόδου και ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 10% για το 2008 επί της τιμής του εισιτηρίου.

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το τέλος αυτό, το οποίο καταβάλλεται κάθε χρόνο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, βασίζεται στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όρια του Δήμου, όπως αυτή εκτιμάται από το Κτηματολόγιο σε τιμές του 1980, και είναι ανεξάρτητο από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβάλλεται και εισπράττεται από το κράτος.

Βρίσκεται σ’ εξέλιξη διαδικασία αναπροσαρμογής των αξιών των ακινήτων τα οποία υπέστηκαν μεταβολή μετά το 1980 (όπως στην περίπτωση της ανέγερσης οικοδομής ή της διαίρεσης γης μετά το 1980) πάντοτε όμως στη βάση των αξιών του 1980.

Το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας ανέρχεται σε 1,5 τοις χιλίοις επί της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων.

Κάθε χρόνο ο Δήμος αποστέλλει έγκαιρα προσωπική ειδοποίηση στον κάθε ιδιοκτήτη, με την οποία του γνωστοποιεί τόσο το ύψος του τέλους που οφείλει για τον τρέχοντα χρόνο όσο και την τελευταία ημερομηνία πληρωμής του, και παράλληλα δημοσιεύει σχετική γνωστοποίηση στον τύπο για γενική ενημέρωση.

Μη έγκαιρη πληρωμή του τέλους συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση ίση με τα 10% του τέλους.

Όποιος δεν πάρει προσωπική ειδοποίηση δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του τέλους και προτρέπεται να έλθει σ’ επαφή με το Δήμο για έγκαιρη τακτοποίηση της οφειλής του και για επαλήθευση της ταχυδρομικής του διεύθυνσης, η οποία ενδεχομένως να μη είναι καταχωρημένη ορθά στα μητρώα.

Για την πληρωμή του τέλους είναι απαραίτητο να παρουσιάζεται στο δημοτικό ταμείο η σχετική προσωπική ειδοποίηση ή να δηλώνεται ο αριθμός της ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή να προσκομίζεται το πιστοποιητικό εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας. Με την παρουσίαση της προσωπικής ειδοποίησης, το τέλος μπορεί να πληρωθεί και στη Σ.Π.Ε. Στροβόλου ή μέσον της ιστοσελίδας του Δήμου (www.strovolos.org.cy) πριν από τη λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας πληρωμής του
Από το τέλος αυτό εξαιρούνται οι χώροι δημόσιας λατρείας, τα κοιμητήρια, τα αρχαία μνημεία, οι διατηρητέες οικοδομές, η ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται ή χρησιμοποιείται για φιλανθρωπικό ίδρυμα δημόσιου χαρακτήρα, ή που ανήκει σε αθλητικό σωματείο (οίκημα, αθλητικοί χώροι) κ. ά. Εξαιρείται επίσης και η κυβερνητική ιδιοκτησία, αλλά γι αυτήν καταβάλλεται στο Δήμο ανάλογο ποσό υπό μορφή χορηγίας έναντι απώλειας εσόδων.

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Το τέλος αυτό είναι ανταποδοτικό για παρεχόμενη υπηρεσία και επιβάλλεται στον κάτοχο του υποστατικού, ανεξάρτητα αν αυτός είναι ο ιδιοκτήτης ή όχι. Στην περίπτωση των οικιστικών υποστατικών φορολογείται μόνο ένα άτομο από κάθε νοικοκυριό.

Ο νόμος καθορίζει ανώτατα όρια τέλους για οικιστικά υποστατικά και για τις διάφορες κατηγορίες επαγγελματικών υποστατικών και το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει κάθε χρόνο το τέλος για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια.

α) Οικιστικά υποστατικά 

Ο νόμος επιτρέπει ανώτατο τέλος €171,00 για κάθε νοικοκυριό. Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των εξουσιών του καθορίζει τα τέλη που θα ισχύουν για κάθε έτος. Για το έτος 2016, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 29/3/16 και 1/11/16 ισχύουν τα πιο κάτω τέλη:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2016
Οικιστικά υποστατικά
Επαύλεις 171,00
Κενό Υποστατικό –  Διαμέρισμα 20,00
Κενό Υποστατικό –  Κατοικία 30,00
Μονήρης  Ενοικιαστές 115,00
Μονήρης Ιδιοκτήτες 115,00
Μονήρης Εργαζόμενοι Συνοικισμών 60,00
Μόνιμοι κάτοικοι Εξωτερικού 80,00
Οικογένειες Ενοικιαστές Πολύτεκνοι 104,00
Οικογένειες Ιδιοκτήτες Πολύτεκνοι 104,00
Οικογένειες Ενοικιαστές 145,00
Οικογένειες Ιδιοκτήτες 145,00
Οικογένειες Συνοικισμών – Πολύτεκνοι 87,00
Οικογένειες Συνοικισμών 112,00
Συνταξιούχοι  (ζευγάρια) 60,00
Συνταξιούχοι  (μονήρης) 30,00
Αναπηρία με εισόδημα άνω των 10.000,00 (€ 17.086,00) 103,00
Αναπηρία με εισόδημα μέχρι 10.000,00 (€ 17.086,00) 68,00
Ανάπηροι – 6ος πίνακας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 70% αναπηρία 68,00
Συνταξιούχοι Συνοικισμών – ζευγάρια 27,00
Συνταξιούχοι Συνοικισμών – Μονήρης 11,00
Υπερήλικες (75 ετών και άνω) 0
Υπό ανέγερση Υποστατικό / Ανακαίνιση 0

Για να εκτυπώσετε τον πιο πάνω πίνακα Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων για Οικιστικά Υποστατικά έτους 2016, πατήστε εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Απάντηση Δήμου σε δημόσιες αναρτήσεις, για τα Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων, για τους συνταξιούχους

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου για τα Τέλη Αποκομιδής Σκυβάλων, για τους συνταξιούχους

Ο κάθε φορολογούμενος ενημερώνεται με προσωπική ειδοποίηση και έγκαιρα για το τέλος που του επιβάλλεται, το οποίο θα πρέπει να πληρώνεται μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και αναγράφεται στην ειδοποίηση. Μετά την ημερομηνία αυτή προστίθεται προσεπιβάρυνση 10%.

Το τέλος μπορεί να πληρώνεται στο δημοτικό ταμείο, στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, στις Εμπορικές Τράπεζες ή μέσον της ιστοσελίδας του Δήμου www.strovolos.org.cy, στο σημείο e-Στρόβολος: Πληρωμές μέσω Διαδικτύου/1. Φορολογιών και Εξωδίκων εδώ, πριν από τη λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας πληρωμής του.

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από τη λήξη της καθορισμένης περιόδου πληρωμής του τέλους.