Μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σημείο Διοίκηση\ Πολεοδομία & Χωροταξία\Σχέδια Ανάπτυξης\Τοπικά Σχέδια\Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.