«Προσφορά για την εκτέλεση διορθωτικών εργασιών στο πάρκο Κισσάβου στο Στρόβολο, Αρ. Προσφοράς 15/2018»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την εκτέλεση διορθωτικών εργασιών στο πάρκο Κισσάβου στο Στρόβολο.  Η κατηγορία του έργου είναι Τεχνικό και κατατάσσεται στη Δ΄ Τάξη.   Αρ. Προσφοράς 15/2018. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που […]

«Προσφορά για την προμήθεια συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) για παιδικές χαρές σε πάρκα του Δήμου, Αρ. Προσφοράς 14/2018»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για προμήθεια συνθετικού δαπέδου (Rubber Tiles) για παιδικές χαρές σε πάρκα του Δήμου,  Αρ. Προσφοράς 14/2018 Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος […]