Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων και εκτέλεσης περιπολιών στο πάρκο Ακρόπολης. Αρ. Προσφοράς 22/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων και εκτέλεσης περιπολιών στο πάρκο Ακρόπολης.   Αρ. Προσφοράς 22/2017 Οι υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος […]

Προσφορά για την ενοικίαση ελαστικοφόρου εκσκαφέα 50-80 αλόγων με σπαστήρα (braker), Αρ. Προσφοράς 21/2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ενοικίαση ελαστικοφόρου εκσκαφέα 50-80 αλόγων με σπαστήρα (braker),  Αρ. Προσφοράς 21/2017. Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής […]

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ, Αρ. Προσφοράς 20/2017»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ για περίοδο δώδεκα μηνών. Οι υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών […]

Προσφορά για την προμήθεια ακάθαρτου πετρελαίου Αρ. Προσφοράς 18/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια ακάθαρτου πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο (<0.005%) (ΕURODIESEL LS). Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής […]