Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την αγορά υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων, Αρ. Προσφοράς 5/2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την αγορά υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων,  Αρ. Προσφοράς 5/2017. Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) […]