Προσφορά για την ενοικίαση ελαστικοφόρου εκσκαφέα 50-80 αλόγων με σπαστήρα (braker), Αρ. Προσφοράς 32/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ενοικίαση ελαστικοφόρου εκσκαφέα 50-80 αλόγων με σπαστήρα (braker), Αρ. Προσφοράς 32/2017. Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής […]

Προσφορές για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματία για προώθηση και εφαρμογή των κοινωνικών παρεμβάσεων: 1) Κοινωνικά προγράμματα στο δρόμο 2) Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης-Θεσμός «Παρατηρητή της Γειτονιάς» Αρ. Προσφοράς 31/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματία για προώθηση και εφαρμογή των κοινωνικών παρεμβάσεων: 1) Κοινωνικά προγράμματα στο δρόμο 2) Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης-Θεσμός «Παρατηρητή της Γειτονιάς» Αρ. Προσφοράς 31/2017 Οι υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό […]

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, Αρ. Προσφοράς 28/2017»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμoς Στρoβόλoυ ζητά πρoσφoρές για την αγορά υπηρεσιών φωτιστή για τις ανάγκες των παραστάσεων στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.  Αρ. Προσφοράς 28/2017. Οι υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο […]

«Προσφορά για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση και εγγύηση Συστήματος Εξυπηρετητών (Servers) και Αποθηκευτικού Μέσου (Storage) για το Δήμο Στροβόλου, Αρ. Προσφοράς 27/2017»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση και εγγύηση Συστήματος Εξυπηρετητών (Servers) και Αποθηκευτικού Μέσου (Storage) για το Δήμο Στροβόλου,  Αρ. Προσφοράς 27/2017. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα […]