«Προσφορά για την εκμίσθωση τριών έως έξι ελαστιχοφόρων εκσκαφέων/φορτωτήρων με διπλή φούχτα, Αρ. Προσφοράς 40/2017»

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την εκμίσθωση τριών έως έξι ελαστιχοφόρων εκσκαφέων/φορτωτήρων με διπλή φούχτα,  Αρ. Προσφοράς 40/2017. Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης […]

«Προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση σταθερών και κινητών συστημάτων αποθήκευσης και αρχειοθέτησης φακέλων στο υπόγειο του Δημοτικού Μεγάρου, Αρ. Προσφοράς 39/2017»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου, ζητά προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση σταθερών και κινητών συστημάτων αποθήκευσης και αρχειοθέτησης φακέλων στο υπόγειο του Δημοτικού Μεγάρου.  Αρ. Προσφοράς 39/2017. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην […]

«Προσφορά για την προμήθεια ενός χειροκίνητου οδοστρωτήρα με δονητή με δύο κυλίνδρους, Αρ. Προσφοράς 37/2017»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου, ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός χειροκίνητου οδοστρωτήρα με δονητή με δύο κυλίνδρους.  Αρ. Προσφοράς 37/2017. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της […]

«Προσφορά για την παραχώρηση άδειας χρήσεως και εκμεταλλεύσεως του κυλικείου που βρίσκεται στο πάρκο Τάκη Ζεμπύλα παρά την οδό Κάσου, Αρ. Προσφοράς 36/2017»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσεως και εκμεταλλεύσεως του κυλικείου που βρίσκεται στο πάρκο Τάκη Ζεμπύλα παρά την οδό Κάσου, Αρ. Προσφοράς 36/2017 Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοδήποτε (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο το οποίο να έχει σχετική πείρα, η οποία θα κριθεί ικανοποιητική από το Δήμο.  Θα πρέπει να υποβληθούν […]