Προσφορές για την εκτέλεση οδικών έργων. Η κατηγορία του έργου είναι ΤΕΧΝΙΚΟ και κατατάσσεται στη Δ΄ Τάξη.   Αρ. Προσφοράς 29/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την εκτέλεση οδικών έργων. Η κατηγορία του έργου είναι ΤΕΧΝΙΚΟ και κατατάσσεται στη Δ΄ Τάξη.   Αρ. Προσφοράς 29/2018. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) […]

Προσφορές για την προμήθεια και παράδοση έτοιμου σκυροδέματος. Αρ. Προσφοράς 28/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια και παράδοση έτοιμου σκυροδέματος. Αρ. Προσφοράς 28/2018. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών […]

Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη δημοτικών στερεών απορριμμάτων/σκυβάλων από ορισμένες περιοχές του Δήμου, Αρ. Προσφοράς 27/2018

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη δημοτικών στερεών απορριμμάτων/σκυβάλων από ορισμένες περιοχές του Δήμου, Αρ. Προσφοράς 27/2018. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων: α)         τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην […]

Προσφορές για την τοπική επιδιόρθωση οδοστρωμάτων. Η κατηγορία του έργου είναι ΤΕΧΝΙΚΟ και κατατάσσεται στην Ε’ Τάξη. Αρ. Προσφοράς 26/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την τοπική επιδιόρθωση οδοστρωμάτων.  Η κατηγορία του έργου είναι ΤΕΧΝΙΚΟ και κατατάσσεται στην  Ε’ Τάξη.   Αρ. Προσφοράς 26/2018 Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή […]

Προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού των Φώτων Τροχαίας και των Φωτοελεγχόμενων Διαβάσεων πεζών τύπου «Πέλικαν» των Δήμων Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Έγκωμης, Λακατάμιας, Αγ Δομετίου, Ιδαλίου, Γερίου, Τσερίου, Αρ. Προσφοράς 24/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού των Φώτων Τροχαίας και των Φωτοελεγχόμενων Διαβάσεων πεζών τύπου «Πέλικαν» των Δήμων Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Έγκωμης, Λακατάμιας, Αγ Δομετίου, Ιδαλίου, Γερίου, Τσερίου, Αρ. Προσφοράς 24/2018. Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από τους προϋπολογισμούς των Δήμων Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λατσιών, […]