Δελτίο Τύπου – Ονοματοδοσία οδού «Νίκου Ιερείδη» στο Στρόβολο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος – Υποβολή Προτάσεων από Καλλιτεχνικούς Φορείς για το έτος 2016

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδηλώσεων

τους μήνες Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2016

Έκτακτη Ανακοίνωση – Τροποποίηση στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων από καλλιτεχνικούς φορείς – μέχρι 15/6/16 (12:00 το μεσημέρι)

 Α. Γενικές πληροφορίες 

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται προτάσεις από Κύπρο και εξωτερικό για πραγματοποίηση εκδηλώσεων τους μήνες Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους 2016.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.  

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Προτάσεις για συμπερίληψη στο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων του Δήμου τους μήνες Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο του έτους 2016».

 • Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν με το «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων για συμμετοχή στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου Στροβόλου το έτος 2016», το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου www.strovolos.org.cy (Αρχική Σελίδα/Εξυπηρέτηση Δημοτών/Γενικές Πληροφορίες/Έντυπα\Αιτήσεις)
 • Οι  προτάσεις  υποβάλλονται  είτε  απευθείας  στο  κιβώτιο  προσφορών  του  Δήμου  Στροβόλου      στη διεύθυνση Λεωφ Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος ή αποστέλλονται στα γραφεία του Δήμου, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του φορέα που υποβάλλει την πρόταση, να παραληφθεί από τον Δήμο μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προτάσεων.
 • Δε λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προτάσεις που είτε υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στα γραφεία του Δήμου.  

Οι αιτητές, των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν ειδική συμφωνία με τον Δήμο.  

 Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων:

12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 10 Ιουνίου 2016

 Οι φάκελοι με τις προτάσεις θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 • Καμία εκπρόθεσμη πρόταση δε θα ληφθεί υπόψη για περαιτέρω αξιολόγηση. 
 • Προτάσεις που θα υποβληθούν χωρίς το «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων για συμμετοχή στο Πολιτιστικό
  Πρόγραμμα   του   Δήμου   Στροβόλου   το   έτος   2016»   κατάλληλα   συμπληρωμένο,   δε   θα    τύχουν  αξιολόγησης. Επίσης, αιτήσεις στις οποίες αναφέρονται ελλιπή στοιχεία δεν θα εξετάζονται. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στον Τομέα Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Στροβόλου, στα τηλέφωνα 22 470450, 22 470341.

Β. Οδηγίες προς ενδιαφερομένους

 • Οι εκδηλώσεις θα είναι θεατρικού, μουσικού και χορευτικού περιεχομένου. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν μία ή περισσότερες προτάσεις και για οποιοδήποτε είδος  εκδηλώσεων επιθυμούν. Ο Δήμος ενδέχεται να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις και από τα τρία είδη εκδηλώσεων, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για τον Δήμο.
  1. 1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν, επίσης, να υποβάλουν πρόταση για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα εορταστικής εκδήλωσης που ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί από τον Δήμο, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων λειτουργίας του.
 •  Για κάθε εκδήλωση/πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλεται χωριστή πρόταση στα επίσημα έντυπα υποβολής προτάσεων.
 • Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι άρτια συμπληρωμένες, με όλα απαραιτήτως τα έγγραφα και πληροφορίες που ζητούνται. Οι προτάσεις που θα προτείνονται θα πρέπει να αφορούν εκδηλώσεις υψηλού πνευματικού επιπέδου και καλλιτεχνικών προδιαγραφών και να επιδεικνύουν επαγγελματισμό εκ μέρους του παραγωγού για  τη διεκπεραίωση της εκδήλωσης.
 • Ως προτεινόμενη περίοδος πραγματοποίησης των εκδηλώσεων που θα εγκριθούν είναι οι μήνες Σεπτέμβριος μέχρι Δεκέμβριος 2016.
 • Ο χώρος πραγματοποίησης των εκδηλώσεων θα είναι το Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, το Αμφιθέατρο της Σχολής Τυφλών και υπαίθριος χώρος για χριστουγεννιάτικη εκδήλωση (π.χ. περιοχή Σταυρού κ.α.). Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να προτείνουν οποιονδήποτε χώρο, αλλά η τελική επιλογή του χώρου θα γίνει από τον Δήμο, με τη σύμφωνη γνώμη και του επιτυχόντα φορέα.
 • Η συνολική διαθέσιμη πρόνοια για την πραγματοποίηση όλων των εκδηλώσεων που θα εγκριθούν είναι €33.000 περίπου.
 • Η κάθε πρόταση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τον τίτλο και αναλυτική περιγραφή της εκδήλωσης, όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, βιογραφικά σημειώματα των βασικών συντελεστών της εκδήλωσης, καθώς και τη συνολική διάρκεια της εκδήλωσης.
  1. Ο παραγωγός θα πρέπει να εξασφαλίσει την πιο πάνω καλλιτεχνική ομάδα, βάσει των προδιαγραφών που αναφέρονται στο έντυπο υποβολής της πρότασής του, την οποία ενέκρινε ο Δήμος.
  2. Αποκλίσεις/διαφοροποιήσεις δεν θα γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει σοβαρή δικαιολογία (ασθένεια/ατύχημα, πόλεμος, ανωτέρα βία κλπ).
   Απόκλιση ή διαφοροποίηση χωρίς σοβαρή δικαιολογία θα έχει επιπτώσεις στο τελικό ύψος του συμφωνηθέντος ποσού της αγοράς των παραστάσεων.
 • Θα πρέπει να παρατίθενται αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτητής έχει τη νόμιμη εκπροσώπηση, ή έχει αναλάβει δέσμευση ή συνάψει συμφωνία με το/τα συγκρότημα/συγκροτήματα ή το/τα σχήμα/σχήματα που προτείνει.
 • Πρέπει απαραίτητα να γίνεται σύντομη αναφορά στο προφίλ του παραγωγού (καλλιτεχνικού γραφείου, εταιρείας, ιδρύματος ή φυσικού προσώπου) που υποβάλλει την αίτηση.
 • Στην περίπτωση παραγωγής που έχει ήδη παρουσιαστεί στο εξωτερικό πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα αντίγραφο της οπτικογραφημένης παράστασης της εκδήλωσης (CD/DVD), καθώς και κριτικές σε έγκυρα έντυπα. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες για οπτικοακουστικό υλικό ή άλλες πληροφορίες.
 • Την ευθύνη αναφορικά με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν σε σχέση με πνευματικά και άλλα δικαιώματα για δημόσια εκτέλεση/παρουσίαση έχει ο παραγωγός.
  Για τις προτάσεις που θα εγκριθούν, πριν την υπογραφή της Συμφωνίας με τον Δήμο, ο παραγωγός θα πρέπει να εξασφαλίσει και να παρουσιάσει με αποδεικτικά στοιχεία, την άδεια δημόσιας εκτέλεσης του έργου που θα παρουσιαστεί, από εξουσιοδοτημένο άτομο ή οργανισμό σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα που προκύπτουν για το έργο, τη μετάφραση του (όπου εφαρμόζεται), τη μουσική επένδυση του και γενικά για ότι η χρήση του σε δημόσια εκτέλεση προνοεί την καταβολή τέτοιων δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε επιβάρυνση σε σχέση με την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων βαρύνουν τον Παραγωγό.
 • Η κάθε πρόταση θα πρέπει, επίσης, να συμπεριλαμβάνει την οικονομική πρόταση που περιλαμβάνεται στο «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων για συμμετοχή στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου Στροβόλου το έτος 2016», στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό κόστος για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, όπως: 
  • Αμοιβές καλλιτεχνών, άλλων συντελεστών, τεχνικών κλπ.
  • Πνευματικά δικαιώματα
  • Αεροπορικά εισιτήρια
  • Διαμονή
  • Διατροφή
  • Διακίνηση
  • Μεταφορά σκηνικών, μουσικών οργάνων κλπ.
  • Ενοικίαση βάθρων, εξέδρας, αναλογίων, καρεκλών και μουσικών οργάνων
  • Ενοικίαση και στήσιμο μηχανήματος προβολής και οθόνης
  • Ειδικό χαλί/δάπεδο για χορό (λινόλιουμ)
  • Αμοιβή εταιρείας ή/και παραγωγού
  • Οργανωτική δαπάνη
  • Ηχητική, φωτιστική, τεχνική υποστήριξη, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στις διευκολύνσεις που προσφέρει η ενοικίαση του θεάτρου ή ο χώρος της εκδήλωσης
  • Φόρος εισοδήματος
  • Φ.Π.Α.
  • Οποιαδήποτε άλλα έξοδα

Στις αμοιβές περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία.

Ο Παραγωγός θα έχει την απόλυτη ευθύνη πληρωμής όλων των εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 12.

 1. Ο Παραγωγός θα έχει επίσης την ευθύνη να διευθετήσει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή, τη διατροφή, τα ημερήσια επιδόματα και τη διακίνηση της καλλιτεχνικής ομάδας στην Κύπρο και να αναλάβει όλες τις δαπάνες για τα πιο πάνω σε περίπτωση που η καλλιτεχνική ομάδα θα έλθει από το εξωτερικό. 
 2. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τεχνική εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων, φώτα, ηχητικά, σκηνικά, καμαρίνια κλπ., όπως και η τυχόν μεταφορά σκηνικών από το εξωτερικό, καθώς και η εκτελώνιση και η μεταφορά τους εντός της Κύπρου, επιβαρύνει τον Παραγωγό. 
 3. Ο Παραγωγός έχει υποχρέωση να πληρώσει όπου προκύπτει, με βάση το νόμο, τον ανάλογο φόρο εισοδήματος και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους καλλιτέχνες από το εξωτερικό.
 4. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που μετά την έγκριση οποιασδήποτε πρότασης προκύψουν άλλα επιπρόσθετα έξοδα, για τα οποία ο Δήμος δεν είχε εξ αρχής ενημερωθεί, ο Δήμος δε θα δεσμεύεται να προβεί στην εξόφλησή τους. Τυχόν τέτοια έξοδα θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό και σε περίπτωση που αρνηθεί να προχωρήσει στην εξόφλησή τους, τότε ο Δήμος θα διατηρεί το δικαίωμα όπως αποκόψει το εν λόγω ποσό από το συμφωνηθέν ποσό, που αφορά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
 5. Δε θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αναθεώρηση από μέρους του ενδιαφερόμενου φορέα, των ποσών που δηλώνονται στην πρόταση μετά την παραλαβή της από τον Δήμο.
 6. Ο Δήμος κατά την αξιολόγηση των προτάσεων διατηρεί το δικαίωμα όπως διαπραγματευτεί αλλαγή των ποσών που δηλώνονται.
 • Ο Δήμος Στροβόλου θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει χορηγούς, όπως και χορηγούς επικοινωνίας, κάτι το οποίο δεν δικαιούται να πράξει ο Παραγωγός.
 • Τα έξοδα προβολής κάθε εκδήλωσης, όπως και ενοικίασης χώρου θα αναληφθούν από τον Δήμο.
 • Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση του χώρου της εκδήλωσης επιπλέον μέρα ή μέρες για την πραγματοποίηση πρόβας ή δοκιμής, τότε θα πρέπει απαραιτήτως να δηλωθεί στην πρόταση.
 • Οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε Κυβερνητικής, Τοπικής ή άλλης Αρχής αναφορικά με τις άδειες εργασίας των καλλιτεχνών θα ληφθεί με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση των ιδίων.
 • Όσον αφορά τις εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο, ο Δήμος μπορεί να προμηθεύσει, εάν ζητηθεί, κατάλογο με τον διαθέσιμο ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό.
  Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που απαιτείται οποιοσδήποτε επιπλέον ηχητικός ή φωτιστικός εξοπλισμός, πέραν του υφιστάμενου, τότε τα έξοδα ενοικίασής του θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον επιτυχόντα φορέα.
  Επιπλέον, η αμοιβή του ηχολήπτη θα επιβαρύνει, επίσης, τον επιτυχόντα φορέα.
 • Όσον αφορά τη φωτιστική κάλυψη στο Δημοτικό Θέατρο, ο Δήμος διαθέτει έμπειρους, εξουσιοδοτημένους φωτιστές. Σε περίπτωση που ο επιτυχών φορέας επιθυμεί επιπρόσθετα τη χρήση υπηρεσιών άλλων φωτιστών, τότε οι αμοιβές τους θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον επιτυχόντα φορέα. Τονίζεται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι οποιοιδήποτε άλλοι φωτιστές, θα εργάζονται υπό την εποπτεία των εξουσιοδοτημένων από τον Δήμο φωτιστών.
 • Σε περίπτωση που ο «ΔΗΜΟΣ» ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία το ζητήσει, ο επιτυχόντας φορέας θα έχει την υποχρέωση να ετοιμάσει με δική του οικονομική επιβάρυνση και να παραδώσει στον Δήμο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για την εκδήλωση.
 • Ο παραγωγός έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση της εκδήλωσης και την αναχώρηση των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκδήλωση (ηθοποιοί, καλλιτέχνες, χορευτές, τεχνικοί κλπ), θα έχουν την υποχρέωση της τήρησης ΟΛΩΝ των προνοιών των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι 2011, τόσο κατά τη διάρκεια της παράστασης όσο και κατά τις δοκιμές και προετοιμασία του χώρου.
 • Οι εκδηλώσεις ενδέχεται να έχουν εισιτήριο εισόδου. Ο Δήμος θα είναι αποκλειστικός δικαιούχος των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων. Επιπρόσθετα, η χορήγηση περιορισμένου αριθμού δωρεάν εισιτηρίων προς τον επιτυχόντα φορά, επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του Δήμου. 
 • Οι συμμετέχοντες σε εκδήλωση του Δήμου που δεν είναι κάτοικοι στην Κυπριακή Δημοκρατία (ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα πέραν της Κύπρου), υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 10% επί των συνολικών εξόδων που αφορούν τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση (αμοιβές, αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης). 
 • Σε περίπτωση που στην εκδήλωση συμμετέχουν καλλιτέχνες από το εξωτερικό, τότε υπεύθυνος για την καταβολή οποιουδήποτε φόρου προς το Τμήμα Έφορου Φορολογίας θα είναι ο παραγωγός (Σχετική νομοθεσία: Άρθρα 23 και 24 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου αρ. 118 (1)/ 2002, ως έχει τροποποιηθεί)
  Παρακαλώ σημειώστε ότι, το Άρθρο 28 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου αρ. 4/78, ως έχει τροποποιηθεί, προβλέπει ότι ο Έφορος Φορολογίας δύναται να ζητήσει από υπάλληλο Δήμου την παροχή στοιχείων τα οποία χρειάζονται για σκοπούς του εν λόγω Νόμου.
 • Ο Επιτυχών φορέας, κατά την υπογραφή της Συμφωνίας με τον Δήμο, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τράπεζας, για ποσό ίσο με το 10% του συνολικού ποσού που έχει συμφωνηθεί για συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου, στο όνομα «Δήμος Στροβόλου» και με ισχύ 30 ημέρες μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης. Η εγγύηση θα επιστρέφεται το αργότερο 30 ημέρες μετά την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. 
 • Η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού που υποβάλλει την αίτηση και την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: Ανακοίνωση – Κοινό Έντυπο Γνωστοποίησης Εργοταξίου στο ΤΕΕ και ΣΕΕΕ

Κοινό Έντυπο Γνωστοποίησης Εργοταξίου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών (ΣΕΕΕ)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (ΣΕΕΕ) ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους ότι έχει ετοιμαστεί κοινό έντυπο της εκ των προτέρων γνωστοποίησης εργοταξίου (ΤΕΕ-ΣΕΕΕ), το οποίο τίθεται σε άμεση εφαρμογή.

 1. Η απόφαση για την υιοθέτηση ενός κοινού εντύπου της εκ των προτέρων γνωστοποίησης εργοταξίου έχει σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου εργασίας και διευκόλυνση των προσώπων (φυσικών και νομικών) που υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν ένα εργοτάξιο στο ΤΕΕ και στο ΣΕΕΕ με βάση τις σχετικές νομοθεσίες.
 1. Η διαβίβαση του κοινού εντύπου της εκ των προτέρων γνωστοποίησης εργοταξίου (ΤΕΕ-ΣΕΕΕ), θα μπορεί να γίνεται με το χέρι, με ταχυδρομείο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο στα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία του ΤΕΕ και του ΣΕΕΕ της Επαρχίας όπου θα εκτελεστεί το έργο, όπως επεξηγείται και στις σχετικές οδηγίες στο έντυπο.
 1. Οι εδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο ΤΕΕ-ΣΕΕΕ από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του ΣΕΕΕ ή από τα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία του ΤΕΕ και του ΣΕΕΕ χωρίς την επιβάρυνση οποιουδήποτε τέλους.
 1. Με την παρούσα Ανακοίνωση τα ισχύοντα μέχρι σήμερα έντυπα γνωστοποίησης εργοταξίου του ΤΕΕ και του ΣΕΕΕ καταργούνται.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλ. 22405660 / 22405676 για ΤΕΕ ή 22206313 / 22206306 για ΣΕΕΕ.

Μάρτιος  2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προσφερόμενες Υπηρεσίες για Υπηκόους Τρίτων Χωρών στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνίες με Χρώματα»

Κάντε κλίκ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Δελτίο Τύπου – Συμμετοχή Δημάρχου Στροβόλου στο 25ο Συνέδριο του Συμβ. Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) «Το Αύριο ξεκινά σήμερα! Το όραμα των Δήμων και των Περιφερειών για την Ευρώπη του 2030»

Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε το 25ο συνέδριο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) το οποίο είναι η φωνή των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στην Ευρώπη.

Το Συμβούλιο αυτό αντιπροσωπεύει 150.000 δημόσιες αρχές, που έχουν συγκεντρωθεί σε 55 εθνικούς οργανισμούς, από 41 διαφορετικές χώρες και η αποστολή του είναι να επηρεάσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία εκ μέρους των πόλεων μέσω των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και να παράσχει μια πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών για τα μέλη και τους εταίρους του.

Κάθε τέσσερα χρόνια, το CEMR φέρνει κοντά όλα τα μέλη και τους εταίρους του για το συνέδριό του, το οποίο φέτος φιλοξένησε η Κύπρος. Στο εν λόγω συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 500 σύνεδροι από όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος του Santander (Ισπανία) και Πρόεδρος του CEMR, Inigo de la Serna, o Δήμαρχος του Johannesburg Mpho Parks Tau και ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, Markku Markkula.

Στα πλαίσια του συνεδρίου διοργανώθηκαν 30 συνεδρίες  σε διάφορες μορφές και επικεντρώθηκαν στις ακόλουθες 7 μεγάλες θεματικές:

 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
 • Διακυβέρνηση & Ηγεσία
 • Κοινωνία & Πολιτισμός
 • Οικονομία & Οικονομικά
 • Περιβάλλον, Κλίμα & Ενέργεια
 • Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογία & Καινοτομία
 • Συνεργασία & Εταιρικές σχέσεις

Ο Δήμαρχος Στροβόλου Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης συμμετείχε ως ομιλητής στο πάνελ στην εναρκτήρια συνεδρία με θέμαEU governance and relations with citizens.

Ο Δήμαρχος Στροβόλου εκπροσωπεί την Ένωση Δήμων Κύπρου στο CEMR και έχει εκλεγεί ένας από τους αντιπροέδρους του Συμβουλίου από το 2014. Ως Αντιπρόεδρος συμμετέχει στο Εκτελεστικό Γραφείο και την Επιτροπή Πολιτικής του Συμβουλίου. 

cemr4

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

5 Μαΐου 2016

Δελτίο Τύπου – Διάλεξης με θέμα: «Πρόληψη των Κακοηθειών του Προστάτη»

Το Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου σε συνεργασία με το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νοσηλευτικής – κατεύθυνση Ογκολογική Νοσηλευτική του  Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, στα πλαίσια της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο, διοργάνωσε με επιτυχία την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου διάλεξη με θέμα: «Πρόληψη των Κακοηθειών του Προστάτη».

Τη διάλεξη συντόνισαν η Δρ Ζωή Ρούπα, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής και ο Δρ Αντώνης Φαρμακάς, Λέκτορας Νοσηλευτικής και παρουσίασαν οι κ. Ευγένιος Πεγειώτης, κ. Μάριος Τσίτσης, κ. Ηλίας Κυριάκου, MSc Νοσηλευτές Ογκολογίας και Δρ Γιώργος Νταντάκος, Ειδικός Ουρολόγος.

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης Λευκωσίας (Green-Dot), 14/5/16, (10:00 – 20:00) – Πάρκο Ακροπόλεως στο Στρόβολο

02 GDC 5TH FEST_Invitations

Δελτίο Τύπου – Όργανα εκγύμνασης στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου

Όργανα υπαίθριας εκγύμνασης τοποθετήθηκαν πρόσφατα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου.

Πρόκειται για μια σειρά από 8 εξειδικευμένα όργανα. Σε αυτά περιλαμβάνονται όργανα για εκγύμναση όλου του σώματος αλλά και αερόβια μηχανήματα για βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.

Τα όργανα τοποθετήθηκαν με χορηγία του ΟΠΑΠ και η τελετή για τα εγκαίνια του υπαίθριου «γυμναστηρίου» του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Στροβόλου θα τελεστεί σύντομα και θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Δελτίο Τύπου – Δράσεις Κοινωνικού Προγράμματος στο Δρόμο «Εναλλακτική δράση Paintball»

Δελτίο Τύπου – Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί το κοινό ότι τέθηκε ξανά σε λειτουργία, από τις 4 Μαΐου 2016, αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων για τα γήπεδα αντισφαίρισης του Αθλητικού Κέντρου Στροβόλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την κράτηση τους μέσω του συνδέσμου:

https://strovolossportcenter.com/bookings_tennis/index.php?controller=pjAdmin&action=pjActionIndex

Σαφείς οδηγίες για την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους και την κράτηση των γηπέδων, θα αποστείλει αυτόματα το σύστημα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για  τον εντοπισμό του οποίου θα πρέπει να ελεγχτούν και τα ανεπιθύμητα μηνύματα (junk mail).

Το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων αναμένεται να απλοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία κράτησης, αφού οι χρήστες του θα μπορούν εύκολα, γρήγορα και απλά:

 • Να κρατήσουν το γήπεδο Αντισφαίρισης για τη μέρα και ώρα και το γήπεδο που επιθυμούν, προπληρώνοντας την κράτηση τους.
 • Να διαχειριστούν την κράτηση τους, σε περίπτωση επιθυμίας αλλαγής της μέρας, της ώρας ή του γηπέδου.

tenisgipedo