Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων για το Φεστιβάλ Θεάτρου του Δήμου Στροβόλου τον Σεπτέμβριο 2017

 

Α. Γενικές πληροφορίες

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται προτάσεις από Κύπρο και εξωτερικό για πραγματοποίηση μίας ή δύο θεατρικών παραστάσεων τον Σεπτέμβριο 2017, οι οποίες θα ενταχθούν, στο πρόγραμμα παραστάσεων του Φεστιβάλ Θεάτρου, που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Στροβόλου τον Σεπτέμβριο 2017. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Προτάσεις για  πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων για το Φεστιβάλ Θεάτρου του Δήμου Στροβόλου τον Σεπτέμβριο 2017».

 • Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν με το «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων Θεατρικού Περιεχομένου για συμμετοχή στο Φεστιβάλ Θεάτρου 2017 του Δήμου Στροβόλου», το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου www.strovolos.org.cy (Αρχική Σελίδα/Εξυπηρέτηση Δημοτών/Γενικές Πληροφορίες/Έντυπα\Αιτήσεις)
 • Οι προτάσεις υποβάλλονται είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Στροβόλου στη διεύθυνση Λεωφ Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος ή αποστέλλονται στα γραφεία του Δήμου, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του φορέα που υποβάλλει την πρόταση, να παραληφθεί από τον Δήμο μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προτάσεων.
 • Δε λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προτάσεις που είτε υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στα γραφεία του Δήμου.

Οι αιτητές, των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν ειδική συμφωνία με τον Δήμο.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων:

12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Ιουλίου 2017

Οι φάκελοι με τις προτάσεις θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 • Καμία εκπρόθεσμη πρόταση δε θα ληφθεί υπόψη για περαιτέρω αξιολόγηση.
 • Προτάσεις που θα υποβληθούν χωρίς το «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων Θεατρικού Περιεχομένου για συμμετοχή στο Φεστιβάλ Θεάτρου 2017 του Δήμου Στροβόλου» κατάλληλα συμπληρωμένο, δεν θα τύχουν αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στον Τομέα Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Στροβόλου, στα τηλέφωνα 22 470450, 22 470341.


Β. Οδηγίες προς ενδιαφερομένους

 1. Η παράσταση ή οι παραστάσεις θα δοθούν στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Οι διαθέσιμες ημερομηνίες είναι 15 και 20 Σεπτεμβρίου 2017.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν μία ή περισσότερες προτάσεις, αλλά για κάθε πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο υποβολής προτάσεων.
 3. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι άρτια συμπληρωμένες, με όλα απαραιτήτως τα έγγραφα και πληροφορίες που ζητούνται.
 4. Οι προτάσεις που θα προτείνονται θα πρέπει να αφορούν εκδηλώσεις υψηλού πνευματικού επιπέδου και καλλιτεχνικών προδιαγραφών και να επιδεικνύουν επαγγελματισμό εκ μέρους του παραγωγού για τη διεκπεραίωση της εκδήλωσης.
 5. Η συνολική διαθέσιμη πρόνοια για την πραγματοποίηση μίας ή δύο θεατρικών παραστάσεων είναι €4.500.
 6. Η κάθε πρόταση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τον τίτλο και περίληψη του έργου, και αναλυτική περιγραφή της εκδήλωσης, όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, βιογραφικά σημειώματα των βασικών συντελεστών της εκδήλωσης, καθώς και τη συνολική διάρκεια της εκδήλωσης.
  6.1 Ο παραγωγός θα πρέπει να εξασφαλίσει την πιο πάνω καλλιτεχνική ομάδα, βάσει των προδιαγραφών που αναφέρονται στο έντυπο υποβολής της πρότασής του, την οποία ενέκρινε ο Δήμος.
  6.2 Αποκλίσεις/διαφοροποιήσεις δεν θα γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει σοβαρή δικαιολογία (ασθένεια/ατύχημα, πόλεμος, ανωτέρα βία κλπ).
  Απόκλιση ή διαφοροποίηση χωρίς σοβαρή δικαιολογία θα έχει τις ακόλουθες πιθανές επιπτώσεις, κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου Στροβόλου:
  1.Τροποποίηση του τελικού ύψους του συμφωνηθέντος ποσού για την αγορά των παραστάσεων, κατά την απόλυτο κρίση του Δήμου.
  ή
  2.Τερματισμό της συμφωνίας, μη πραγματοποίηση των παραστάσεων και κατάσχεση της εγγυητικής επιστολής για τη μη πιστή εκτέλεση της συμφωνίας (βλ. παράγραφο 25 των όρων της πρόσκλησης).
 7. Θα πρέπει να παρατίθενται αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτητής έχει τη νόμιμη εκπροσώπηση, ή έχει αναλάβει δέσμευση ή συνάψει συμφωνία με το/τα σχήμα/σχήματα που προτείνει.
 8. Πρέπει απαραίτητα να γίνεται σύντομη αναφορά στο προφίλ του παραγωγού (καλλιτεχνικού γραφείου, εταιρείας, ιδρύματος ή φυσικού προσώπου) που υποβάλλει την αίτηση.
 9. Θα πρέπει να παρατίθενται στοιχεία ότι ο παραγωγός μπορεί να προμηθεύσει έγκαιρα στον Δήμο υλικό καλής ποιότητας και ευκρίνειας (π.χ. φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, δελτίο τύπου, σύντομο φιλμ ή αποσπάσματα από προηγούμενες παραστάσεις του έργου, σε περίπτωση που έχει ξαναπαιχτεί και αντιπροσωπευτικά μουσικά αποσπάσματα), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ετοιμασία του υλικού προβολής της εκδήλωσης από τον Δήμο.
 10. Στην περίπτωση παραγωγής που έχει ήδη παρουσιαστεί στο εξωτερικό, θα πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα αντίγραφο της οπτικογραφημένης παράστασης της εκδήλωσης (CD/DVD), καθώς και κριτικές σε έγκυρα έντυπα. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες για οπτικοακουστικό υλικό ή άλλες πληροφορίες.
 11. Την ευθύνη αναφορικά με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν σε σχέση με πνευματικά και άλλα δικαιώματα για δημόσια εκτέλεση/παρουσίαση έχει ο παραγωγός. Οποιαδήποτε επιβάρυνση σε σχέση με την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων βαραίνει τον Παραγωγό.
 12. Η κάθε πρόταση θα πρέπει, επίσης, να συμπεριλαμβάνει την οικονομική πρόταση που περιλαμβάνεται στο «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων Θεατρικού Περιεχομένου για συμμετοχή στο Φεστιβάλ Θεάτρου 2017 του Δήμου Στροβόλου», στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό κόστος για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, όπως:
 • Αμοιβές καλλιτεχνών, άλλων συντελεστών, τεχνικών κλπ.
 • Πνευματικά δικαιώματα
 • Αεροπορικά εισιτήρια
 • Διαμονή
 • Διατροφή
 • Διακίνηση
 • Μεταφορά σκηνικών, μουσικών οργάνων κλπ.
 • Ενοικίαση βάθρων, εξέδρας, αναλογίων, καρεκλών και μουσικών οργάνων
 • Ενοικίαση και στήσιμο μηχανήματος προβολής και οθόνης
 • Ειδικό χαλί/δάπεδο για χορό (λινόλιουμ)
 • Αμοιβή εταιρείας ή/και παραγωγού
 • Οργανωτική δαπάνη
 • Ηχητική, φωτιστική, τεχνική υποστήριξη, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στις διευκολύνσεις που προσφέρει η ενοικίαση του θεάτρου ή ο χώρος της εκδήλωσης
 • Φόρος εισοδήματος
 • Φ.Π.Α.
 • Οποιαδήποτε άλλα έξοδαΣτις αμοιβές περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία.
  Ο Παραγωγός θα έχει την απόλυτη ευθύνη πληρωμής όλων των εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 12.
  12.1 Ο Παραγωγός θα έχει επίσης την ευθύνη να διευθετήσει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή, τη διατροφή, τα ημερήσια επιδόματα και τη διακίνηση της καλλιτεχνικής ομάδας στην Κύπρο και να αναλάβει όλες τις δαπάνες για τα πιο πάνω σε περίπτωση που η καλλιτεχνική ομάδα θα έλθει από το εξωτερικό.
  12.2 Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τεχνική εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων, φώτα, ηχητικά, σκηνικά, καμαρίνια κλπ., όπως και η τυχόν μεταφορά σκηνικών από το εξωτερικό, καθώς και η εκτελώνιση και η μεταφορά τους εντός της Κύπρου, επιβαρύνει τον Παραγωγό.
  12.3 Ο Παραγωγός έχει υποχρέωση να πληρώσει όπου προκύπτει, με βάση το νόμο, τον ανάλογο φόρο εισοδήματος και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους καλλιτέχνες από το εξωτερικό.
  12.4 Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που μετά την έγκριση οποιασδήποτε πρότασης προκύψουν άλλα επιπρόσθετα έξοδα, για τα οποία ο Δήμος δεν είχε εξ αρχής ενημερωθεί, ο Δήμος δε θα δεσμεύεται να προβεί στην εξόφλησή τους. Τυχόν τέτοια έξοδα θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό και σε περίπτωση που αρνηθεί να προχωρήσει στην εξόφλησή τους, τότε ο Δήμος θα διατηρεί το δικαίωμα όπως αποκόψει το εν λόγω ποσό από το συμφωνηθέν ποσό, που αφορά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
  12.5 Δε θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αναθεώρηση από μέρους του ενδιαφερόμενου φορέα, των ποσών που δηλώνονται στην πρόταση μετά την παραλαβή της από τον Δήμο.
  12.6 Ο Δήμος, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων διατηρεί το δικαίωμα όπως διαπραγματευτεί αλλαγή των ποσών που δηλώνονται.
  12.7 Ο παραγωγός θα έχει την υποχρέωση με δική του οικονομική επιβάρυνση να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι Αστικής Ευθύνης για έκαστη εκδήλωση.
 1. Ο Δήμος Στροβόλου θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει χορηγούς, όπως και χορηγούς επικοινωνίας, κάτι το οποίο δεν δικαιούται να πράξει ο Παραγωγός, εάν δεν εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη γραπτή έγκριση από τον Δήμο Στροβόλου.
 2. Τα έξοδα προβολής των παραστάσεων θα αναληφθούν από τον Δήμο.
 3. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση του χώρου της εκδήλωσης επιπλέον μέρα ή μέρες για την πραγματοποίηση πρόβας ή δοκιμής, τότε θα πρέπει απαραιτήτως να δηλωθεί στην πρόταση.
 4. Οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε Κυβερνητικής, Τοπικής ή άλλης Αρχής αναφορικά με τις άδειες εργασίας των καλλιτεχνών θα ληφθεί με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση των ιδίων.
 5. Ο Δήμος μπορεί να προμηθεύσει, εάν ζητηθεί, κατάλογο με τον διαθέσιμο ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό του Δημοτικού Θεάτρου.
  Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που απαιτείται οποιοσδήποτε επιπλέον ηχητικός ή φωτιστικός εξοπλισμός, πέραν του υφιστάμενου, τότε τα έξοδα ενοικίασής του θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον επιτυχόντα φορέα.
  Επιπλέον, η αμοιβή του ηχολήπτη θα επιβαρύνει, επίσης, τον επιτυχόντα φορέα.
 6. Όσον αφορά τη φωτιστική κάλυψη στο Δημοτικό Θέατρο, ο Δήμος διαθέτει έμπειρους, εξουσιοδοτημένους φωτιστές. Σε περίπτωση που ο επιτυχών φορέας επιθυμεί επιπρόσθετα τη χρήση υπηρεσιών άλλων φωτιστών, τότε οι αμοιβές τους θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον επιτυχόντα φορέα. Τονίζεται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι οποιοιδήποτε άλλοι φωτιστές, θα εργάζονται υπό την εποπτεία των εξουσιοδοτημένων από τον Δήμο φωτιστών.
 7. Τονίζεται ότι ο παραγωγός θα έχει την απόλυτη ευθύνη της χρήσης οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού, πέραν του υφιστάμενου του θεάτρου, που θα τοποθετηθεί προσωρινά σε οποιονδήποτε χώρο του θεάτρου, για τις ανάγκες των παραστάσεων.
 8. Σε περίπτωση που ο Δήμος ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία το ζητήσει, ο επιτυχόντας φορέας θα έχει την υποχρέωση να ετοιμάσει με δική του οικονομική επιβάρυνση και να παραδώσει στον Δήμο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για την εκδήλωση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκδήλωση (παραγωγός, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, χορευτές, τεχνικοί κλπ), έχουν την υποχρέωση της τήρησης ΟΛΩΝ των προνοιών των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι 2011, τόσο κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, όσο και κατά τις δοκιμές και προετοιμασία του χώρου.
 9. Ο παραγωγός έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση της εκδήλωσης και την αναχώρηση των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας.
 10. Οι παραστάσεις ενδέχεται να έχουν εισιτήριο εισόδου. Ο Δήμος θα είναι αποκλειστικός δικαιούχος των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων. Επιπρόσθετα, η χορήγηση περιορισμένου αριθμού δωρεάν εισιτηρίων προς τον επιτυχόντα φορά, επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του Δήμου.
 11. Οι συμμετέχοντες σε εκδήλωση του Δήμου που δεν είναι κάτοικοι στην Κυπριακή Δημοκρατία (ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα πέραν της Κύπρου), υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 10% επί των συνολικών εξόδων που αφορούν τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση (αμοιβές, αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης).
  1. Σε περίπτωση που στην εκδήλωση συμμετέχουν καλλιτέχνες από το εξωτερικό, τότε υπεύθυνος για την καταβολή οποιουδήποτε φόρου προς το Τμήμα Έφορου Φορολογίας θα είναι ο παραγωγός (Σχετική νομοθεσία: Άρθρα 23 και 24 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου αρ. 118 (1)/ 2002, ως έχει τροποποιηθεί)
  2. Παρακαλώ σημειώστε ότι, το Άρθρο 28 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου αρ. 4/78, ως έχει τροποποιηθεί, προβλέπει ότι ο Έφορος Φορολογίας δύναται να ζητήσει από υπάλληλο Δήμου την παροχή στοιχείων τα οποία χρειάζονται για σκοπούς του εν λόγω Νόμου.
 12. Ο Δήμος, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, δύναται να προσφεύγει στη διασαφήνιση στοιχείων και να ζητήσει την υποβολή διευκρινήσεων επί των υποβληθέντων πιστοποιητικών ή/και εναλλακτικές πιστοποιήσεις ή ακόμα και η συμπλήρωση ελλείψεων λόγω μη υποβολής απαιτούμενων πιστοποιητικών, νοουμένου ότι αυτά κατέχονταν από τον προσφέροντα πριν τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων.
 13. Σε περίπτωση έγκρισης πρότασης της οποίας το συνολικό κόστος είναι πέραν των €4.000, ο Επιτυχών φορέας, κατά την υπογραφή της Συμφωνίας με τον Δήμο, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τράπεζας, για ποσό ίσο με το 10% του συνολικού ποσού που έχει συμφωνηθεί για συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου, στο όνομα «Δήμος Στροβόλου» και με ισχύ 30 ημέρες μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης. Η εγγύηση θα επιστρέφεται το αργότερο 30 ημέρες μετά την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.
 14. Η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού που υποβάλλει την αίτηση και την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της.
 15. Ο Παραγωγός θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκύψει σε οποιοδήποτε πρόσωπο που παρευρίσκεται στους χώρους κατά το χρόνο χρησιμοποιήσεως των χώρων, εκτός εάν το ατύχημα καλύπτεται από την ασφάλεια που έχει ο ΔΗΜΟΣ (PUPLIC LIABILITY).
 16. Η τελική έγκριση των προτάσεων που θα συμπεριληφθούν στο Φεστιβάλ Θεάτρου του Δήμου 2017 θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων.
 17. Σε περίπτωση ακύρωσης των θεατρικών παραστάσεων από τον επιτυχόντα φορέα, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την γραπτή ενημέρωση που έχει σταλεί από τον Δήμο, αναφορικά με την έγκριση της πρότασης αυτής, τότε ο επιτυχών φορέας θα πρέπει να καταβάλει στον Δήμο Στροβόλου, ως αποζημίωση, ποσό ίσο με το 20% της τιμής της οικονομικής του πρότασης που έχει εγκριθεί.
 18. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση του «Εντύπου Υποβολής Προτάσεων Θεατρικού Περιεχομένου για συμμετοχή στο Φεστιβάλ Θεάτρου 2017 του Δήμου Στροβόλου» και συγκεκριμένα του κειμένου ή μορφής του εν λόγω τυποποιημένου εγγράφου. Η συμπλήρωση του Εντύπου αυτού θα γίνεται είτε χειρόγραφα, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, που δεν θα επηρεάσει τη μορφή και το κείμενο του αρχικού εγγράφου. Οποιαδήποτε πρόταση παρουσιάζει τροποποιήσεις του αρχικού εγγράφου, θα αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος – Υποβολή προτάσεων για παιδικές θεατρικές παραστάσεις 2017

Α. Γενικές πληροφορίες

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται προτάσεις για πραγματοποίηση παιδικών θεατρικών παραστάσεων για μαθητές των σχολείων Στροβόλου (Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων), την περίοδο 9-12 Οκτωβρίου 2017. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται:

«Προτάσεις για πραγματοποίηση παιδικών θεατρικών παραστάσεων από τον Δήμο Στροβόλου».

 • Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν με το «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων για πραγματοποίηση παιδικών θεατρικών παραστάσεων το έτος 2017 από τον Δήμο Στροβόλου», το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου www.strovolos.org.cy (Αρχική Σελίδα/Εξυπηρέτηση Δημοτών/Γενικές Πληροφορίες/Έντυπα\Αιτήσεις)
 • Οι προτάσεις υποβάλλονται είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Στροβόλου στη διεύθυνση Λεωφ. Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος ή αποστέλλονται στα γραφεία του Δήμου, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του φορέα που υποβάλλει την πρόταση, να παραληφθεί από τον Δήμο μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προτάσεων.
 • Δε λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προτάσεις που είτε υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στα γραφεία του Δήμου.

Οι αιτητές, των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν ειδική συμφωνία με τον Δήμο.

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων:

12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας, 10 Ιουλίου 2017

Οι φάκελοι με τις προτάσεις θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 • Καμία εκπρόθεσμη πρόταση δε θα ληφθεί υπόψη για περαιτέρω αξιολόγηση.
 • Προτάσεις που θα υποβληθούν χωρίς το «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων για πραγματοποίηση Παιδικών Θεατρικών Παραστάσεων το έτος 2017 από τον Δήμο Στροβόλου» κατάλληλα συμπληρωμένο, δε θα τύχουν αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στον Τομέα Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Στροβόλου, στα τηλέφωνα 22 470450, 22 470341.


Β. Οδηγίες προς ενδιαφερομένους

 1. Οι παιδικές θεατρικές παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 9-12 Οκτωβρίου 2017, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.
  1.1. Τις παραστάσεις θα παρακολουθήσουν παιδιά σχολικής και ενδεχομένως και προσχολικής ηλικίας, από δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία στον Στρόβολο.
  1.2. Οι παραστάσεις θα δοθούν τις πρωινές ώρες και συγκεκριμένα, τις ώρες λειτουργίας των σχολείων.
 1. Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 1 ή και 2 παραστάσεις εντός της ίδιας ημέρας. Σε περίπτωση που θα δοθούν 2 παραστάσεις την ίδια ημέρα, τότε και οι 2 παραστάσεις θα είναι τις πρωινές ώρες.
  2.1. Ο συνολικός αριθμός των παραστάσεων που θα δοθούν την περίοδο 9-12 Οκτωβρίου 2017 θα είναι 5-7 περίπου, με πιθανότητα μικρής αυξομείωσης. Ο τελικός αριθμός παραστάσεων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό σχολείων και μαθητών τους που θα δηλώσουν ότι θα παρακολουθήσουν την παράσταση.
  2.2. Το πρόγραμμα των παραστάσεων θα ετοιμαστεί από τον Δήμο Στροβόλου, κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος από τα σχολεία και θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στον επιτυχόντα φορέα. Διευκρινίζεται ότι, μετά τον καταρτισμό του προγράμματος, ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν παραστάσεις όλες τις ημέρες την περίοδο 9-12 Οκτωβρίου 2017.
 1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν μία ή περισσότερες προτάσεις, αλλά για κάθε πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο υποβολής προτάσεων.
 2. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι άρτια συμπληρωμένες, με όλα απαραιτήτως τα έγγραφα και πληροφορίες που ζητούνται.
 3. Οι προτάσεις που θα προτείνονται θα πρέπει να αφορούν εκδηλώσεις υψηλού πνευματικού επιπέδου και καλλιτεχνικών προδιαγραφών και να επιδεικνύουν επαγγελματισμό εκ μέρους του παραγωγού για τη διεκπεραίωση της εκδήλωσης.
 4. Η συνολική διαθέσιμη πρόνοια για την πραγματοποίηση όλων των παραστάσεων είναι €5.000.
 5. Η κάθε πρόταση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τον τίτλο και περίληψη του έργου, αναλυτική περιγραφή της παραγωγής, όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, βιογραφικά σημειώματα των βασικών συντελεστών της εκδήλωσης, καθώς και τη συνολική διάρκεια της εκδήλωσης.
  7.1 Ο παραγωγός θα πρέπει να εξασφαλίσει την πιο πάνω καλλιτεχνική ομάδα, βάσει των προδιαγραφών που αναφέρονται στο έντυπο υποβολής της πρότασής του, την οποία ενέκρινε ο Δήμος.
  7.2 Αποκλίσεις/διαφοροποιήσεις δεν θα γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει σοβαρή δικαιολογία (ασθένεια/ατύχημα, πόλεμος, ανωτέρα βία κλπ).
  Απόκλιση ή διαφοροποίηση χωρίς σοβαρή δικαιολογία θα έχει τις ακόλουθες πιθανές επιπτώσεις, κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου Στροβόλου:
  1. Τροποποίηση του τελικού ύψους του συμφωνηθέντος ποσού για την αγορά των παραστάσεων, κατά την απόλυτο κρίση του Δήμου.
  ή
  2.Τερματισμό της συμφωνίας, μη πραγματοποίηση των παραστάσεων και κατάσχεση της εγγυητικής επιστολής για τη μη πιστή εκτέλεση της συμφωνίας (βλ. παράγραφο 25 των όρων της πρόσκλησης).
 1. Θα πρέπει να παρατίθενται αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει τη νόμιμη εκπροσώπηση, ή έχει αναλάβει δέσμευση ή συνάψει συμφωνία με το/τα συγκρότημα/συγκροτήματα ή το/τα σχήμα/σχήματα που προτείνει.
 2. Πρέπει απαραίτητα να γίνεται σύντομη αναφορά στο προφίλ του παραγωγού (καλλιτεχνικού γραφείου, εταιρείας, ιδρύματος ή φυσικού προσώπου) που υποβάλλει την αίτηση.
 3. Θα πρέπει να παρατίθενται στοιχεία ότι ο παραγωγός μπορεί να προμηθεύσει έγκαιρα στον Δήμο υλικό καλής ποιότητας και ευκρίνειας (π.χ. φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, δελτίο τύπου, σύντομο φιλμ ή αποσπάσματα από προηγούμενες παραστάσεις του έργου, σε περίπτωση που έχει ξαναπαιχτεί και αντιπροσωπευτικά μουσικά αποσπάσματα), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ετοιμασία του υλικού προβολής της εκδήλωσης από τον Δήμο.
 4. Στην περίπτωση παραγωγής που έχει ήδη παρουσιαστεί στο εξωτερικό, θα πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα αντίγραφο της οπτικογραφημένης παράστασης της εκδήλωσης (DVD), καθώς και κριτικές    σε έγκυρα έντυπα. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες για   οπτικοακουστικό    υλικό ή άλλες πληροφορίες.
 5. Την ευθύνη αναφορικά με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν σε σχέση με πνευματικά και άλλα δικαιώματα για δημόσια εκτέλεση/παρουσίαση έχει ο παραγωγός. Οποιαδήποτε επιβάρυνση σε σχέση      με την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων βαρύνουν τον Παραγωγό.
 6. Η κάθε πρόταση θα πρέπει, επίσης, να συμπεριλαμβάνει την οικονομική πρόταση που περιλαμβάνεται στο «Έντυπο Υποβολής Προτάσεων για πραγματοποίηση παιδικών θεατρικών παραστάσεων», στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό κόστος για την πραγματοποίηση όλων των παραστάσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των παραστάσεων, όπως:
 • Αμοιβές καλλιτεχνών, άλλων συντελεστών, τεχνικών κλπ.
 • Πνευματικά δικαιώματα
 • Αεροπορικά εισιτήρια
 • Διαμονή
 • Διατροφή
 • Διακίνηση
 • Μεταφορά σκηνικών, μουσικών οργάνων κλπ.
 • Ενοικίαση βάθρων, εξέδρας, αναλογίων, καρεκλών και μουσικών οργάνων
 • Ενοικίαση και στήσιμο μηχανήματος προβολής και οθόνης
 • Ειδικό χαλί/δάπεδο για χορό (λινόλιουμ)
 • Αμοιβή εταιρείας ή/και παραγωγού
 • Οργανωτική δαπάνη
 • Ηχητική, φωτιστική, τεχνική υποστήριξη, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στις διευκολύνσεις που προσφέρει η ενοικίαση του θεάτρου ή ο χώρος της εκδήλωσης
 • Φόρος εισοδήματος
 • Φ.Π.Α.
 • Οποιαδήποτε άλλα έξοδαΣτις αμοιβές περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία.

  Ο Παραγωγός θα έχει την απόλυτη ευθύνη πληρωμής όλων των εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 13.
  13.1 Ο Παραγωγός θα έχει επίσης την ευθύνη να διευθετήσει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή, τη διατροφή, τα ημερήσια επιδόματα και τη διακίνηση της καλλιτεχνικής ομάδας στην Κύπρο και να αναλάβει όλες τις δαπάνες για τα πιο πάνω σε περίπτωση που η καλλιτεχνική ομάδα θα έλθει από το εξωτερικό.
  13.2 Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τεχνική εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων, φώτα, ηχητικά, σκηνικά, κλπ., όπως και η τυχόν μεταφορά σκηνικών από το εξωτερικό, καθώς και η εκτελώνιση και η μεταφορά τους εντός της Κύπρου, επιβαρύνει τον Παραγωγό.
  13.3 Ο Παραγωγός έχει υποχρέωση να πληρώσει όπου προκύπτει, με βάση το νόμο, τον ανάλογο φόρο εισοδήματος και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους καλλιτέχνες από το εξωτερικό.
  13.4 Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που μετά την έγκριση οποιασδήποτε πρότασης προκύψουν άλλα επιπρόσθετα έξοδα, για τα οποία ο Δήμος δεν είχε εξ αρχής ενημερωθεί, ο Δήμος δε θα δεσμεύεται να προβεί στην εξόφλησή τους. Τυχόν τέτοια έξοδα θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό και σε περίπτωση που αρνηθεί να προχωρήσει στην εξόφλησή τους, τότε ο Δήμος θα διατηρεί το δικαίωμα όπως αποκόψει το εν λόγω ποσό από το συμφωνηθέν ποσό, που αφορά την πραγματοποίηση των παραστάσεων.
  13.5 Δε θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αναθεώρηση από μέρους του ενδιαφερόμενου φορέα, των ποσών που δηλώνονται στην πρόταση μετά την παραλαβή της από τον Δήμο.
  13.6 Ο Δήμος  κατά την αξιολόγηση των προτάσεων διατηρεί το δικαίωμα όπως διαπραγματευτεί αλλαγή των ποσών που δηλώνονται.
  13.7 Ο παραγωγός θα έχει την υποχρέωση με δική του οικονομική επιβάρυνση να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι Αστικής Ευθύνης για έκαστη εκδήλωση.
 1. Ο Δήμος Στροβόλου θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει χορηγούς, κάτι το οποίο δεν δικαιούται να πράξει ο Παραγωγός.
 2. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση του χώρου της εκδήλωσης επιπλέον μέρα ή μέρες για την πραγματοποίηση πρόβας ή δοκιμής ή στήσιμο της παράστασης, τότε θα πρέπει απαραιτήτως να δηλωθεί στην πρόταση.
 3. Οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε Κυβερνητικής, Τοπικής ή άλλης Αρχής αναφορικά με τις άδειες εργασίας των καλλιτεχνών θα ληφθεί με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση των ιδίων.
 4. Ο Δήμος μπορεί να προμηθεύσει, εάν ζητηθεί, κατάλογο με τον διαθέσιμο ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό.
  17.1 Σε περίπτωση που απαιτείται οποιοσδήποτε επιπλέον ηχητικός ή φωτιστικός εξοπλισμός, πέραν του υφιστάμενου, τότε τα έξοδα ενοικίασής του θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον επιτυχόντα φορέα.
  17.2 Η αμοιβή του ηχολήπτη θα επιβαρύνει, επίσης, τον επιτυχόντα φορέα.
 5. Όσον αφορά τη φωτιστική κάλυψη στο Δημοτικό Θέατρο, ο Δήμος διαθέτει έμπειρους, εξουσιοδοτημένους φωτιστές. Σε περίπτωση που ο επιτυχών φορέας επιθυμεί επιπρόσθετα τη χρήση υπηρεσιών άλλων φωτιστών, τότε οι αμοιβές τους θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον επιτυχόντα φορέα. Τονίζεται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι οποιοιδήποτε άλλοι φωτιστές, θα εργάζονται υπό την εποπτεία των εξουσιοδοτημένων από τον Δήμο φωτιστών.
 6. Τονίζεται ότι ο παραγωγός θα έχει την απόλυτη ευθύνη της χρήσης οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού, πέραν του υφιστάμενου του θεάτρου, που θα τοποθετηθεί προσωρινά σε οποιονδήποτε χώρο του θεάτρου, για τις ανάγκες των παραστάσεων.
 7. Σε περίπτωση που ο Δήμος ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία το ζητήσει, ο επιτυχών φορέας θα έχει την υποχρέωση να ετοιμάσει με δική του οικονομική επιβάρυνση και να παραδώσει στον Δήμο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για τις παραστάσεις, πριν την πραγματοποίησή τους.
  Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκδήλωση (παραγωγός, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, χορευτές, τεχνικοί κλπ), έχουν την υποχρέωση της τήρησης ΟΛΩΝ των προνοιών των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι 2011, τόσο κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, όσο και κατά τις δοκιμές και προετοιμασία του χώρου.
 8. Ο παραγωγός έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση των παραστάσεων και την αναχώρηση των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας, μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων.
 9. Οι συμμετέχοντες σε εκδήλωση του Δήμου που δεν είναι κάτοικοι στην Κυπριακή Δημοκρατία (ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα πέραν της Κύπρου), υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 10% επί των συνολικών εξόδων που αφορούν τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση (αμοιβές, αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης).
  22.1 Σε περίπτωση που στην εκδήλωση συμμετέχουν καλλιτέχνες από το εξωτερικό, τότε υπεύθυνος για την καταβολή οποιουδήποτε φόρου προς το Τμήμα Έφορου Φορολογίας θα είναι ο παραγωγός (Σχετική νομοθεσία: Άρθρα 23 και 24 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου αρ. 118 (1)/ 2002, ως έχει τροποποιηθεί)
  22.2 Παρακαλώ σημειώστε ότι, το Άρθρο 28 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου αρ. 4/78, ως έχει τροποποιηθεί, προβλέπει ότι ο Έφορος Φορολογίας δύναται να ζητήσει από υπάλληλο Δήμου την παροχή στοιχείων τα οποία χρειάζονται για σκοπούς του εν λόγω Νόμου.
 10. Ο Δήμος, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, δύναται να προσφεύγει στη διασαφήνιση στοιχείων και να ζητήσει την υποβολή διευκρινήσεων επί των υποβληθέντων πιστοποιητικών ή/και εναλλακτικές πιστοποιήσεις ή ακόμα και η συμπλήρωση ελλείψεων λόγω μη υποβολής απαιτούμενων πιστοποιητικών, νοουμένου ότι αυτά κατέχονταν από τον προσφέροντα πριν τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων.
 11. Ο Επιτυχών φορέας, πριν την υπογραφή της Συμφωνίας με τον Δήμο, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει τη γραπτή έγκριση που δίδεται από τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης για παρουσίαση του έργου που προτείνεται σε παιδιά δημοτικής ή δημοτικής και προδημοτικής ηλικίας κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017.
 12. Σε περίπτωση έγκρισης πρότασης της οποίας το συνολικό κόστος είναι πέραν των €4.000, ο Επιτυχών φορέας, κατά την υπογραφή της Συμφωνίας με τον Δήμο, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τράπεζας, για ποσό ίσο με το 10% του συνολικού ποσού που έχει συμφωνηθεί για πραγματοποίηση όλων των θεατρικών παραστάσεων, στο όνομα «Δήμος Στροβόλου» και με ισχύ 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση όλων των θεατρικών παραστάσεων. Η εγγύηση θα επιστρέφεται το αργότερο 30 ημέρες μετά την πραγματοποίηση των παραστάσεων.
 13. Η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού που υποβάλλει την αίτηση και την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της.
 14. Ο Παραγωγός θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκύψει σε οποιοδήποτε πρόσωπο που παρευρίσκεται στους χώρους κατά το χρόνο χρησιμοποιήσεως των χώρων, εκτός εάν το ατύχημα καλύπτεται από την ασφάλεια που έχει ο ΔΗΜΟΣ (PUPLIC LIABILITY).
 15. Η τελική έγκριση των προτάσεων που θα συμπεριληφθούν στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2017 θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων.
 16. Σε περίπτωση ακύρωσης των θεατρικών παραστάσεων από τον επιτυχόντα φορέα, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά τη γραπτή ενημέρωση που έχει σταλεί από τον Δήμο, αναφορικά με την έγκριση της πρότασης αυτής, τότε ο επιτυχών φορέας θα πρέπει να καταβάλει στον Δήμο Στροβόλου, ως αποζημίωση, ποσό ίσο με το 20% της τιμής της οικονομικής του πρότασης που έχει εγκριθεί.
 17. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση του «Εντύπου Υποβολής Προτάσεων για πραγματοποίηση Παιδικών Θεατρικών Παραστάσεων το έτος 2017 από τον Δήμο Στροβόλου» και συγκεκριμένα του κειμένου ή μορφής του εν λόγω τυποποιημένου εγγράφου. Η συμπλήρωση του Εντύπου αυτού θα γίνεται είτε χειρόγραφα, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, που δεν θα επηρεάσει τη μορφή και το κείμενο του αρχικού εγγράφου. Οποιαδήποτε πρόταση παρουσιάζει τροποποιήσεις του αρχικού εγγράφου, θα αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

 

Δελτίο Τύπου – Υποτροφίες σε τελειόφοιτους μαθητές/τριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 – KES COLLEGE

Δελτίο Τύπου – Διάλεξη με θέμα «Πρόληψη των Κακοηθειών του Μαστού»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Νοσηλευτικής – κατεύθυνση Ογκολογική Νοσηλευτική του  Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, στα πλαίσια της προσφοράς του στο κοινωνικό σύνολο, σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης» του Ιδρύματος «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου», διοργάνωσαν με επιτυχία την Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου διάλεξη με θέμα:

 • Έγκαιρη Διάγνωση Κακοήθειας Μαστού
 • Ηλιακή Ακτινοβολία και Πρόληψη Κακοήθειας

Τη διάλεξη συντονίσαν οι: Δρ Ζωή Ρούπα, Ιατρός, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Δρ Αντώνης Φαρμακάς , Ψυχιατρικός Νοσηλευτής-Ψυχοθεραπευτής και  Δρ Σίμων Μαλάς, Ιατρός , Ογκολόγος και παρουσίασαν Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Προγράμματος Νοσηλευτικής- κατεύθυνση Ογκολογική Νοσηλευτική.

Δελτίο Τύπου – Ημερίδας Δήμων Λευκωσίας και Στροβόλου «Συνεργάζομαι – Καινοτομώ – Εξοικονομώ»

Διοργανώθηκε ημερίδα «Συνεργάζομαι – Καινοτομώ – Εξοικονομώ» στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, στο πλαίσιο των τοπικών εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας. Η ημερίδα, συνδιοργανώθηκε από τους Δήμους Λευκωσίας και Στροβόλου, για δεύτερη συνεχή χρονιά με περισσότερους από 60 συμμετέχοντες από Τοπικές Αρχές, Κυβερνητικά Τμήματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Στην ημερίδα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα όπως οι εφαρμογές έξυπνων πόλεων, η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διαχείριση αποβλήτων καθώς και δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν οι Δήμοι Λευκωσίας και Στροβόλου, το “Urban Waste” και το“Urban Proof” αντίστοιχα.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στα έργα που έχουν τροχοδρομηθεί στην πρωτεύουσα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση των δεσμεύσεων που προκύπτουν από την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων για την κλιματική αλλαγή, όπως για παράδειγμα την αντικατάσταση του οδικού φωτισμού με φωτιστικά τεχνολογίας Led, την εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τη λειτουργία του δικτύου μικρών λεωφορείων, τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων κ.ά.

Ο Δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, αναφέρθηκε επίσης στην πιστοποίηση που έλαβε ο Δήμος Στροβόλου με το περιβαλλοντικό σήμα ποιότητας “Green Office” για το Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, μέσω του οποίου πιστοποιείται η υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών ούτως ώστε να εξοικονομούνται οικονομικοί και φυσικοί πόροι στο κτήριο. Χαιρέτισε επίσης την συνεργασία των δύο Δήμων και ευχήθηκε η ημερίδα αυτή να γίνει θεσμός.

Στην ημερίδα παρευρέθηκε επίσης η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στον οποίο αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των πόλεων για την προστασία του περιβάλλοντος και στην σπουδαιότητα τέτοιων συνεργειών μεταξύ των δήμων.

Οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν επίσης σε εργαστήρια-συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με θέματα τις ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτηρίων, τις λύσεις έξυπνων πόλεων, τη διαχείριση απορριμμάτων σε τουριστικές περιοχές καθώς και τις δράσεις των τοπικών αρχών σε σχέση με το κλίμα και την ενέργεια.


Παρουσιάσεις

Εκτέλεση εργασιών κλαδέματος κατά μήκος του Ποδηλατόδρομου του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου στις 10/6/17

Ο Δήμος Στροβόλου, ενημερώνει το κοινό ότι ο ποδηλατόδρομος  του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου, μεταξύ των οδών Παναγίας Χρυσελεούσης και Αγίας Μαρίνας, θα είναι  κλειστός  το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 από τις 07:00 πμ μέχρι τις 3:00 μμ., λόγω εκτέλεσης εργασιών κλαδέματος σε παρακείμενο ιδιωτικό τεμάχιο.

Ο Δήμος παρακαλεί το κοινό όπως συμμορφώνεται με τις σχετικές σημάνσεις και απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

09 Ιουνίου 2017

Πιστοποίηση Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου με το Περιβαλλοντικό Σήμα «Green Office», 6/6/2017

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του ο Δήμος Στροβόλου πιστοποιήθηκε με το περιβαλλοντικό σήμα Green Office.

Η πιστοποίηση του Δημοτικού Μεγάρου με το περιβαλλοντικό σήμα ποιότητας, έχει ως στόχο την εφαρμογή και τήρηση κριτηρίων που σχετίζονται με την μείωση ενέργειας και κατανάλωσης πόρων, την ανακύκλωση, την εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Η πιστοποίηση Green Office αφορά το Δημαρχιακό Μέγαρο και προϋποθέτει την αναγνώριση και υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών στην καθημερινή λειτουργία του έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθολική περιβαλλοντική απόδοση του, εξοικονομώντας οικονομικούς, φυσικούς και άλλους πόρους.

Ο Δήμος Στροβόλου είναι παγκυπρίως η πρώτη Τοπική Αρχή που πιστοποιείται με το πιο πάνω σήμα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον ΜΚΟ CYMEPA και υποστηρίζεται από την Επίτροπο Περιβάλλοντος. Για συνέχιση και διατήρηση της πιστοποίησης είναι απαραίτητη η αφοσίωση και δέσμευση και η εφαρμογή του σχεδίου δράσης που έχει ετοιμαστεί από την δημοτική Υπηρεσία.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο κ Παναγιώτης Μανώλη, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου, ο κ Μιχάλης Ιερείδης, Γενικός Γραμματέας της CYMEPA, η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου και ο Δήμαρχος Στροβόλου. Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν επίσης τα Δημοτικά Σχολεία Πεύκιος Γεωργιάδης, Δασουπόλεως ΚΒ, Ακροπόλεως ΚΒ και Σταυρού ΚΒ, που συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές δράσεις και οικολογικά προγράμματα.

Το περιβαλλοντικό σήμα Green Office παρέδωσε στο Δήμαρχο Στροβόλου, κ Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου.

Δελτίο Τύπου – Υποτροφίες σε άριστους μαθητές του Δήμου Στροβόλου για το Χειμερινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2017 – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

«Ποδηλατώ για ένα ευρώ για ένα κόσμο χωρίς λευχαιμία» – Συνεισφορά Δήμου Στροβόλου στην προσπάθεια της αθλήτριας ποδηλασίας Μαρίνας Θεοδώρου

Η ποδηλάτης Μαρίνα Θεοδώρου για τρίτη συνεχή χρονιά συνεχίζει την δική της ποδηλατική πορεία με σκοπό τη συλλογή χρημάτων για έναν κόσμο χωρίς λευχαιμία.

Η Παγκύπρια Ποδηλατική Πορεία της Μαρίνας Θεοδώρου πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ και έχει θεσμοθετηθεί και τεθεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Κατά την άφιξη της στο Δημαρχείο Στροβόλου, τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017, ο Δήμαρχος Στροβόλου κ Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, και Λειτουργός του  Δήμου υποδέχθηκαν την ποδηλάτη και έδωσαν εισφορά για ενίσχυση του σκοπού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα της ποδηλατικής πορείας φέτος θα δοθούν στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα.

3Η Παγκύπρια Ποδηλατική Πορεία ΚΟΑ «Ποδηλατώ για ένα ευρώ – για ένα κόσμο χωρίς λευχαιμία» , 29 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2017

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σας ανακοινώνει ότι έχει θεσμοθετήσει και έχει θέσει υπό την αιγίδα του την Παγκύπρια Ποδηλατική Πορεία της Μαρίνας Θεοδώρου σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ. Η φετινή πορεία φέρει την ονομασία ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΟΑ «ΠΟΔΗΛΑΤΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ – ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ» (Αρ. άδειας διενέργειας εράνου Αρ.:Ν.Π. 28/2016) και φέτος θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Μαίου-2 Ιουνίου 2017.

Η Μαρίνα Θεοδώρου, αθλήτρια της ποδηλασίας διοργάνωσε με δική της πρωτοβουλία για πρώτη φορά το 2015 την ποδηλατική αυτή πορεία, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού με πλήρη αίσθημα της ευθύνης του για τον κοινωνικό ρόλο που έχει να επιτελέσει ο αθλητισμός, ως η ανώτατη αθλητική αρχή της χώρας, θεσμοθέτησε την πορεία σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού, μεταφέροντας έμπρακτα το μήνυμα ότι ο αθλητισμός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο  κοινωνικής  αλληλεγγύης και προσφοράς προς το συνάνθρωπο μας.

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου της συνεργασίας μεταξύ του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος (ΚΙ) και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), η συλλογή του χρηματικού ποσού φέτος από την 5νθήμερη ποδηλατική πορεία συνολικής διαδρομής 700 χιλιομέτρων, θα παραδοθεί στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα. Η Μαρίνα θα διανύσει ολόκληρη τη διαδρομή και τις 5 ημέρες και θα συνοδεύεται κατά τόπους και σημεία από ποδηλάτες ή και εθελοντές.

 • Σταθμοί για συλλογή εισφορών κατά την διάρκεια της πορείας θα γίνονται στις εγκαταστάσεις Δήμων, Κοινοτικών Συμβουλίων και Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων των Κοινοτήτων, καθώς επίσης και σε ορισμένα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Πίνακας διαδρομών και σταθμών με ημέρες και ώρες επισυνάπτεται)

 • Κατά τη διάρκεια της ποδηλατοδρομίας θα υπάρχει η ευκαιρία για άτομα (ηλικίας 18-45) να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών στα πιο κάτω σημεία:

« Με λίγο σάλιο σε μία μπατονέτα. Τόσο απλά! »

ΗΜΕΡΑ 1Η – ΔΕΥΤΕΡΑ 29/05/2017 – 3.00μ.μ. – Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού  – Στον χώρο εκκίνησης της Ποδηλατικής Πορείας
ΗΜΕΡΑ 2Η -ΤΡΙΤΗ 30/05/2017 – 5:00 μ.μ – Λιμανάκι της Πάφου
ΗΜΕΡΑ 3Η -ΤΕΤΑΡΤΗ 31/05/2017 – 13.30μ.μ. – Νέα Μαρίνα-Λιμάνι Λεμεσός
ΗΜΕΡΑ 4Η – ΠΕΜΠΤΗ – 1/06/2017 – 3.30μ.μ. – Φοινικούδες/Λάρνακα
ΗΜΕΡΑ 5Η – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/06/2017 – 8.30π.μ. – Δημαρχείο Παραλιμνίου 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έντυπο της αίτησης καθώς επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε  τηλεφωνικώς στο 99787878.

Επισυνάπτονται πιο κάτω:

(το ακριβές πρόγραμμα της διαδρομής της πορείας και τις ώρες που θα περάσει η Μαρίνα με το ποδήλατο της από κάποια σχολεία και Κοινοτικά Συμβούλια παγκυπρίως, προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες διευθετήσεις των σχολείων και των εκπροσώπων τους για την παράδοση των χρημάτων καθώς και η αίτηση συμετοχής για όσους ποδηλάτες θα ήθελαν να συνοδεύσουν την Μαρίνα στην πορεία ποδηλατώντας μαζί της. Φέτος δίνεται η ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να  ακολουθήσουν την Μαρίνα σε όλες τις διαδρομές και να διανυκτερεύσουν στα ξενοδοχεία όπου θα φιλοξενήσουν την ιδία. Έχουμε εξασφαλίσει ιδιαίτερα πακέτα για τις μέρες της πορείας.