«Προσφορά για Ασφαλίσεις Ευθύνης Εργοδότη, Αστικής Ευθύνης, Ζωής και Προσωπικών Ατυχημάτων, Αρ Προσφοράς 41/2017»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ασφαλίσεις:
  Α)            Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής Ευθύνης
  Β)            Ασφάλεια ζωής
  Γ)             Προσωπικών Ατυχημάτων

για περίοδο δύο ετών από 1/12/2017-30/11/2019.

 1. Οι υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν από το Δήμο Στροβόλου.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν οι ακόλουθες ασφαλιστικές επιχειρήσεις:
  (α)          Κυπριακές Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις,
  (β)          Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Κράτους Μέλους, και
  (γ)          Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Τρίτων Χωρών στις οποίες έχει παραχωρηθεί άδεια άσκησης εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία από τον Έφορο Ασφαλίσεων.
 3. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)
  Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.
 4. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από το Έντυπο Δέσμευσης Μη Απόσυρσης της Προσφοράς.
 5. Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.
 6. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα
  αναγράφεται «Προσφορά για Ασφαλίσεις Ευθύνης Εργοδότη, Αστικής Ευθύνης, Ζωής και Προσωπικών Ατυχημάτων, Αρ Προσφοράς 41/2017», στην πιο κάτω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της Παρασκευής, 20 Οκτωβρίου 2017.
  Δήμος Στροβόλου,
  Λεωφόρος Στροβόλου 100,
  2020 Στρόβολος
 7. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου
26 Σεπτεμβρίου 2017