«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ, Αρ. Προσφοράς 20/2017»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ για περίοδο δώδεκα μηνών.
 2. Οι υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν από το Δήμο Στροβόλου.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.
 4. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)
  Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.
 5. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από το Έντυπο Δέσμευσης Μη Απόσυρσης της Προσφοράς.
 6. Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.
 7. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΧΡΕΩΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ,  Αρ. Προσφοράς 20/2017», στην πιο κάτω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της Παρασκευής,
  2 Ιουνίου 2017:
  Δήμος Στροβόλου, Λεωφόρος Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος
 8. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου
16 Μαΐου 2017