«Προσφορά για την παραχώρηση άδειας χρήσεως και εκμεταλλεύσεως του κυλικείου που βρίσκεται στο πάρκο Τάκη Ζεμπύλα παρά την οδό Κάσου, Αρ. Προσφοράς 46/2017»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσεως και εκμεταλλεύσεως του κυλικείου που βρίσκεται στο πάρκο Τάκη Ζεμπύλα παρά την οδό Κάσου, Αρ. Προσφοράς 46/2017
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχει οποιοδήποτε (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο το οποίο να έχει σχετική πείρα, η οποία θα κριθεί ικανοποιητική από το Δήμο. Θα πρέπει να υποβληθούν τα αναγκαία δικαιολογητικά/ βεβαιώσεις που να περιγράφεται η σχετική εμπειρία τους σε χρήση και εκμετάλλευση κυλικείων ή και σε παρόμοια εργασία.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα Προσφορών από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών στο Ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου από Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8.00πμ – 2.30μμ. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος ενεργοποιήσει, με μέριμνα του και δαπάνη του, εταιρεία μεταφοράς αλληλογραφίας – δεμάτων κλπ (υπηρεσία courier), τότε η Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία θα παραδίδει στην εταιρεία αυτή τα Έγγραφα Προσφορών, μη αναλαμβάνουσα οποιαδήποτε ευθύνη για το έγκαιρο ή ασφαλές της άφιξης των Εγγράφων Προσφορών στον ενδιαφερόμενο.
 4. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Στροβόλου (Γραφείο Προσφορών), Λεωφ. Στροβόλου 100, τηλέφωνο 22470308, ηλεκτρονική διεύθυνση prosfores@strovolos.org.cy.
 5. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από το έντυπο της ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Παράρτημα 3.
 6. Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.
 7. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για την παραχώρηση άδειας χρήσεως και εκμεταλλεύσεως του κυλικείου που βρίσκεται στο πάρκο Τάκη Ζεμπύλα παρά την οδό Κάσου, Αρ. Προσφοράς 46/2017», στην πιο κάτω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της Παρασκευής, 27 Οκτωβρίου 2017.
  Δήμος Στροβόλου
  Λεωφ. Στροβόλου 100
  2020 Στρόβολος
 8. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος
11 Οκτωβρίου 2017