«Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματία για προώθηση και εφαρμογή των κοινωνικών παρεμβάσεων: 1) Κοινωνικά προγράμματα στο δρόμο 2) Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης-Θεσμός «Παρατηρητή της Γειτονιάς – Αρ. Προσφοράς 51/2017»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 1. Το Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή  υπηρεσιών επαγγελματία για προώθηση και εφαρμογή των κοινωνικών παρεμβάσεων: 1) Κοινωνικά προγράμματα στο δρόμο 2) Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης-Θεσμός «Παρατηρητή της Γειτονιάς»
  Αρ. Προσφοράς 51/2017
 2. Οι υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένα στην Κύπρο.
 4. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Στροβόλου (Γραφείο Προσφορών), Λεωφ. Στροβόλου 100, τηλέφωνο 22470308, ηλεκτρονική διεύθυνση prosfores@strovolos.org.cy.
 5. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)
 6. Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.
 7. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματία για προώθηση και εφαρμογή των κοινωνικών παρεμβάσεων: 1) Κοινωνικά προγράμματα στο δρόμο 2) Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης-Θεσμός «Παρατηρητή της Γειτονιάς – Αρ. Προσφοράς 51/2017», στην πιο κάτω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, της Παρασκευής, 12 Ιανουαρίου 2018.
  Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου
  Λεωφ. Στροβόλου 100
  2020 Στρόβολος
 8. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Πρόεδρος Ιδρύματος
7 Δεκεμβρίου 2017