Προσφορά για την προμήθεια ακάθαρτου πετρελαίου Αρ. Προσφοράς 18/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Ο Δήμος Στροβόλου διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια ακάθαρτου πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο (<0.005%) (ΕURODIESEL LS).
 2. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα Έγγραφα Προσφορών.
 4. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)
  Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.
 5. Για περισσότερες πληρoφoρίες oι εvδιαφερόμεvoι πρoσφoρoδότες μπoρoύv vα απoτείvovται στηv Οικovoμική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ Στρoβόλoυ, Λεωφ. Στροβόλου 100, τηλ. 22470308, φαξ 22470525, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosfores@strovolos.org.cy.
 6. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από το έντυπο της ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
 7. Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.
 8. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα
  αναγράφεται «Προσφορά για την προμήθεια ακάθαρτου πετρελαίου Αρ. Προσφοράς 18/2017», στην πιο κάτω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της Παρασκευής,
  16 Ιουνίου 2017.
   Δήμος Στροβόλου, Λεωφόρος Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος
 9. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου
11 Μαΐου 2017