Σημείωση: Τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου μόλις αυτά επικυρωθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.