Προσφορές για την πενταετή συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου Αρ. Προσφοράς 9/2020

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την πενταετή συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου Αρ. Προσφοράς 9/2020 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) […]