Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για τη πλήρωση κενών θέσεων

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει τους υποψήφιους, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις, ότι τους έχει αποσταλεί διπλοσυστημένη επιστολή που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση στην οποία καλούνται να παρακαθίσουν και έχει οριστεί να διεξαχθεί ως αναφέρεται πιο κάτω:

 • για τη θέση του Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας το Σάββατο 6/4/2019
 • για τη θέση του Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου το Σάββατο 6/4/2019
 • για τη θέση του Υγειονομικού Λειτουργού το Σάββατο 6/4/19 και τη Δευτέρα  8/4/19

Για να επιτραπεί στους υποψήφιους να λάβουν μέρος στην εν λόγω γραπτή εξέταση, θα πρέπει να παρουσιάσουν την πιο πάνω αναφερόμενη επιστολή μαζί με το δελτίο ταυτότητάς τους.

Σε περίπτωση που υποψήφιοι δεν ενημερωθούν από τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες να παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι τις 18/3/2019, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν (μετά από αυτή την ημερομηνία) με το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού για να ενημερωθούν σχετικά, στο τηλέφωνο 22470344.

Εξεταστέα ύλη:

Για τη θέση του Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας πατήστε εδώ
Για τη θέση του Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου πατήστε εδώ
Για τη θέση του Υγειονομικού Λειτουργού πατήστε εδώ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων για το Φεστιβάλ Θεάτρου του Δήμου Στροβόλου 2019

Α. Γενικές πληροφορίες

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται προτάσεις από Κύπρο και εξωτερικό για πραγματοποίηση 1-2 θεατρικών παραστάσεων, οι οποίες θα ενταχθούν συμπληρωτικά στο πρόγραμμα παραστάσεων του Φεστιβάλ Θεάτρου, που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Στροβόλου τον Μάιο 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. 

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Προτάσεις για  πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων για το Φεστιβάλ Θεάτρου του Δήμου Στροβόλου το έτος 2019».  

 • Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν με το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 – Φεστιβάλ Θεάτρου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου. www.strovolos.org.cy (Αρχική Σελίδα/Εξυπηρέτηση Δημοτών/Γενικές Πληροφορίες/Έντυπα\Αιτήσεις)
 • Οι προτάσεις υποβάλλονται είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Στροβόλου στη διεύθυνση Λεωφ Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος ή αποστέλλονται στα γραφεία του Δήμου, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του φορέα που υποβάλλει την πρόταση, να παραληφθεί από τον Δήμο μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προτάσεων.
 • Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες, προτάσεις που είτε υποβλήθηκαν στο κιβώτιο προσφορών μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στα γραφεία του Δήμου.

Οι αιτητές, των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν ειδική συμφωνία με τον Δήμο. 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων:

12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Μαρτίου 2019

Οι φάκελοι με τις προτάσεις θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 • Καμία εκπρόθεσμη πρόταση δεν θα ληφθεί υπόψη για περαιτέρω αξιολόγηση.
 • Προτάσεις που θα υποβληθούν χωρίς το «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 – Φεστιβάλ Θεάτρου» κατάλληλα συμπληρωμένο, δε θα τύχουν αξιολόγησης. Επίσης, αιτήσεις στις οποίες αναφέρονται ελλιπή στοιχεία δεν θα εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στον Τομέα Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Στροβόλου, στα τηλέφωνα 22 470450, 22 470341.

Β. Οδηγίες προς ενδιαφερομένους

 1. Οι θεατρικές παραστάσεις θα δοθούν στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Οι διαθέσιμες ημερομηνίες είναι 2, 8, 14, 20, 21, 22 και 28 Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που οι ανάγκες του Δήμου το υπαγορεύουν, ο Δήμος ενδεχομένως να πραγματοποιήσει παραστάσεις και σε διαφορετικές ημερομηνίες από τις προτεινόμενες. 
 1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν μία ή περισσότερες προτάσεις, αλλά για κάθε πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο υποβολής προτάσεων. 
 1. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι άρτια συμπληρωμένες, με όλα απαραιτήτως τα έγγραφα και πληροφορίες που ζητούνται. 
 1. Οι προτάσεις που θα προτείνονται θα πρέπει να αφορούν εκδηλώσεις υψηλού πνευματικού επιπέδου και καλλιτεχνικών προδιαγραφών και να επιδεικνύουν επαγγελματισμό εκ μέρους του παραγωγού για τη διεκπεραίωση της εκδήλωσης. 
 1. Η συνολική διαθέσιμη πρόνοια για την πραγματοποίηση των 1-2 συμπληρωματικών θεατρικών παραστάσεων που θα εγκριθούν είναι €6.500. 
 1. Η κάθε πρόταση θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τον τίτλο και περίληψη του έργου, και αναλυτική περιγραφή της εκδήλωσης, όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, βιογραφικά σημειώματα των βασικών συντελεστών της εκδήλωσης, καθώς και τη συνολική διάρκεια της εκδήλωσης. 

7.1 Ο παραγωγός θα πρέπει να εξασφαλίσει την πιο πάνω καλλιτεχνική ομάδα, βάσει των προδιαγραφών που αναφέρονται στο έντυπο υποβολής της πρότασής του, την οποία ενέκρινε ο Δήμος. 

7.2 Αποκλίσεις/διαφοροποιήσεις δεν θα γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει σοβαρή δικαιολογία (ασθένεια/ατύχημα, πόλεμος, ανωτέρα βία κλπ). 

Απόκλιση ή διαφοροποίηση χωρίς σοβαρή δικαιολογία θα έχει τις ακόλουθες πιθανές επιπτώσεις, κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου Στροβόλου:

 1. Τροποποίηση του τελικού ύψους του συμφωνηθέντος ποσού για την αγορά των παραστάσεων, κατά την απόλυτο κρίση του Δήμου.

ή

 1. Τερματισμό της συμφωνίας, μη πραγματοποίηση των παραστάσεων και κατάσχεση της εγγυητικής επιστολής για τη μη πιστή εκτέλεση της συμφωνίας (βλ. παράγραφο 25 των όρων της πρόσκλησης). 
 1. Θα πρέπει να παρατίθενται αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτητής έχει τη νόμιμη εκπροσώπηση, ή έχει αναλάβει δέσμευση ή συνάψει συμφωνία με το/τα σχήμα/σχήματα που προτείνει. 
 1. Πρέπει απαραίτητα να γίνεται σύντομη αναφορά στο προφίλ του παραγωγού (καλλιτεχνικού γραφείου, εταιρείας, ιδρύματος ή φυσικού προσώπου) που υποβάλλει την αίτηση. 
 1. Θα πρέπει να παρατίθενται στοιχεία ότι ο παραγωγός μπορεί να προμηθεύσει έγκαιρα στον Δήμο υλικό καλής ποιότητας και ευκρίνειας (π.χ. φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, δελτίο τύπου, σύντομο φιλμ ή αποσπάσματα από προηγούμενες παραστάσεις του έργου, σε περίπτωση που έχει ξαναπαιχτεί και αντιπροσωπευτικά μουσικά αποσπάσματα), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ετοιμασία του υλικού προβολής της εκδήλωσης από τον Δήμο. 
 1. Στην περίπτωση παραγωγής που έχει ήδη παρουσιαστεί στο εξωτερικό, θα πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα αντίγραφο της οπτικογραφημένης παράστασης της εκδήλωσης (CD/DVD), καθώς και κριτικές σε έγκυρα έντυπα. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες για οπτικοακουστικό υλικό ή άλλες πληροφορίες. 
 1. Την ευθύνη αναφορικά με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν σε σχέση με πνευματικά και άλλα δικαιώματα για δημόσια εκτέλεση/παρουσίαση έχει ο παραγωγός. Οποιαδήποτε επιβάρυνση σε σχέση με την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων βαραίνει τον Παραγωγό. 
 1. Η κάθε πρόταση θα πρέπει, επίσης, να συμπεριλαμβάνει την οικονομική πρόταση που περιλαμβάνεται στο «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 – Φεστιβάλ Θεάτρου», στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό κόστος για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, που θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, όπως:
 • Αμοιβές καλλιτεχνών, άλλων συντελεστών, τεχνικών κλπ.
 • Πνευματικά δικαιώματα
 • Αεροπορικά εισιτήρια
 • Διαμονή
 • Διατροφή
 • Διακίνηση
 • Μεταφορά σκηνικών, μουσικών οργάνων κλπ.
 • Ενοικίαση βάθρων, εξέδρας, αναλογίων, καρεκλών και μουσικών οργάνων
 • Ενοικίαση και στήσιμο μηχανήματος προβολής και οθόνης
 • Ειδικό χαλί/δάπεδο για χορό (λινόλιουμ)
 • Αμοιβή εταιρείας ή/και παραγωγού
 • Οργανωτική δαπάνη
 • Ηχητική, φωτιστική, τεχνική υποστήριξη, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στις διευκολύνσεις που προσφέρει η ενοικίαση του θεάτρου ή ο χώρος της εκδήλωσης
 • Φόρος εισοδήματος
 • Φ.Π.Α.
 • Οποιαδήποτε άλλα έξοδα 

Στις αμοιβές περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία.

Ο Παραγωγός θα έχει την απόλυτη ευθύνη πληρωμής όλων των εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 12. 

12.1 Ο Παραγωγός θα έχει επίσης την ευθύνη να διευθετήσει τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή, τη διατροφή, τα ημερήσια επιδόματα και τη διακίνηση της καλλιτεχνικής ομάδας στην Κύπρο και να αναλάβει όλες τις δαπάνες για τα πιο πάνω σε περίπτωση που η καλλιτεχνική ομάδα θα έλθει από το εξωτερικό.

12.2 Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τεχνική εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων, φώτα, ηχητικά, σκηνικά, καμαρίνια κλπ., όπως και η τυχόν μεταφορά σκηνικών από το εξωτερικό, καθώς και η εκτελώνιση και η μεταφορά τους εντός της Κύπρου, επιβαρύνει τον Παραγωγό. 

12.3 Ο Παραγωγός έχει υποχρέωση να πληρώσει όπου προκύπτει, με βάση το νόμο, τον ανάλογο φόρο εισοδήματος και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους καλλιτέχνες από το εξωτερικό. 

12.4 Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που μετά την έγκριση οποιασδήποτε πρότασης προκύψουν άλλα επιπρόσθετα έξοδα, για τα οποία ο Δήμος δεν είχε εξ αρχής ενημερωθεί, ο Δήμος δε θα δεσμεύεται να προβεί στην εξόφλησή τους. Τυχόν τέτοια έξοδα θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό και σε περίπτωση που αρνηθεί να προχωρήσει στην εξόφλησή τους, τότε ο Δήμος θα διατηρεί το δικαίωμα όπως αποκόψει το εν λόγω ποσό από το συμφωνηθέν ποσό, που αφορά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.   

12.5 Δε θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αναθεώρηση από μέρους του ενδιαφερόμενου φορέα, των ποσών που δηλώνονται στην πρόταση μετά την παραλαβή της από τον Δήμο. 

12.6 Ο Δήμος, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων διατηρεί το δικαίωμα όπως διαπραγματευτεί αλλαγή των ποσών που δηλώνονται. 

12.7 Ο παραγωγός θα έχει την υποχρέωση με δική του οικονομική επιβάρυνση να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι Αστικής Ευθύνης για έκαστη εκδήλωση.   

 1. Ο Δήμος Στροβόλου θα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει χορηγούς, όπως και χορηγούς επικοινωνίας, κάτι το οποίο δεν δικαιούται να πράξει ο Παραγωγός, εάν δεν εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη γραπτή έγκριση από τον Δήμο Στροβόλου. 
 1. Τα έξοδα προβολής των παραστάσεων θα αναληφθούν από τον Δήμο. 
 1. Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση του χώρου της εκδήλωσης επιπλέον μέρα ή μέρες για την πραγματοποίηση πρόβας ή δοκιμής, τότε θα πρέπει απαραιτήτως να δηλωθεί στην πρόταση 
 1. Οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια ή έγκριση οποιασδήποτε Κυβερνητικής, Τοπικής ή άλλης Αρχής αναφορικά με τις άδειες εργασίας των καλλιτεχνών θα ληφθεί με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση των ιδίων. 
 1. Ο Δήμος μπορεί να προμηθεύσει, εάν ζητηθεί, κατάλογο με τον διαθέσιμο ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό του Δημοτικού Θεάτρου.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που απαιτείται οποιοσδήποτε επιπλέον ηχητικός ή φωτιστικός εξοπλισμός, πέραν του υφιστάμενου, τότε τα έξοδα ενοικίασής του θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον επιτυχόντα φορέα.

Επιπλέον, η αμοιβή του ηχολήπτη θα επιβαρύνει, επίσης, τον επιτυχόντα φορέα. 

 1. Όσον αφορά τη φωτιστική κάλυψη στο Δημοτικό Θέατρο, ο Δήμος διαθέτει έμπειρους, εξουσιοδοτημένους φωτιστές. Σε περίπτωση που ο επιτυχών φορέας επιθυμεί επιπρόσθετα τη χρήση υπηρεσιών άλλων φωτιστών, τότε οι αμοιβές τους θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον επιτυχόντα φορέα. Τονίζεται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι οποιοιδήποτε άλλοι φωτιστές, θα εργάζονται υπό την εποπτεία των εξουσιοδοτημένων από τον Δήμο φωτιστών. 
 1. Τονίζεται ότι ο παραγωγός θα έχει την απόλυτη ευθύνη της χρήσης οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού, πέραν του υφιστάμενου του θεάτρου, που θα τοποθετηθεί προσωρινά σε οποιονδήποτε χώρο του θεάτρου, για τις ανάγκες των παραστάσεων.
 1. Σε περίπτωση που ο Δήμος ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία το ζητήσει, ο επιτυχών φορέας θα έχει την υποχρέωση να ετοιμάσει με δική του οικονομική επιβάρυνση και να παραδώσει στον Δήμο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για την εκδήλωση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκδήλωση (παραγωγός, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, χορευτές, τεχνικοί κλπ), έχουν την υποχρέωση της τήρησης ΟΛΩΝ των προνοιών των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 μέχρι 2011, τόσο κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, όσο και κατά τις δοκιμές και προετοιμασία του χώρου.
 1. Ο παραγωγός έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση της εκδήλωσης και την αναχώρηση των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας. 
 1. Οι παραστάσεις ενδέχεται να έχουν εισιτήριο εισόδου. Ο Δήμος θα είναι αποκλειστικός δικαιούχος των εσόδων από την πώληση των εισιτηρίων. Επιπρόσθετα, η χορήγηση περιορισμένου αριθμού δωρεάν εισιτηρίων προς τον επιτυχόντα φορά, επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση του Δήμου. 

Σε περίπτωση που δικαιούχος των εισόδων από την πώληση των εισιτήριων θα είναι ο Παραγωγός, τότε ο Παραγωγός θα πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη γραπτή έγκριση από τον Δήμο Στροβόλου. 

 1. Οι συμμετέχοντες σε εκδήλωση του Δήμου που δεν είναι κάτοικοι στην Κυπριακή Δημοκρατία (ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα πέραν της Κύπρου), υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 10% επί των συνολικών εξόδων που αφορούν τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση (αμοιβές, αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης). 
 1. Σε περίπτωση που στην εκδήλωση συμμετέχουν καλλιτέχνες από το εξωτερικό, τότε υπεύθυνος για την καταβολή οποιουδήποτε φόρου προς το Τμήμα Έφορου Φορολογίας θα είναι ο παραγωγός (Σχετική νομοθεσία: Άρθρα 23 και 24 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου αρ. 118 (1)/ 2002, ως έχει τροποποιηθεί) 

Παρακαλώ σημειώστε ότι, το Άρθρο 28 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου αρ. 4/78, ως έχει τροποποιηθεί, προβλέπει ότι ο Έφορος Φορολογίας δύναται να ζητήσει από υπάλληλο Δήμου την παροχή στοιχείων τα οποία χρειάζονται για σκοπούς του εν λόγω Νόμου.  

 1. Ο Δήμος, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, δύναται να προσφεύγει στη διασαφήνιση στοιχείων και να ζητήσει την υποβολή διευκρινήσεων επί των υποβληθέντων πιστοποιητικών ή/και εναλλακτικές πιστοποιήσεις ή ακόμα και τη συμπλήρωση ελλείψεων. 
 1. Σε περίπτωση έγκρισης πρότασης της οποίας το συνολικό κόστος είναι πέραν των €5.000, ο Επιτυχών φορέας, κατά την υπογραφή της Συμφωνίας με τον Δήμο, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τράπεζας, για ποσό ίσο με το 10% του συνολικού ποσού που έχει συμφωνηθεί για συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα του Δήμου, στο όνομα «Δήμος Στροβόλου» και με ισχύ 30 ημέρες μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης. Η εγγύηση θα επιστρέφεται το αργότερο 30 ημέρες μετά την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. 
 1. Η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού που υποβάλλει την αίτηση και την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της. 
 1. Σε περίπτωση ακύρωσης των θεατρικών παραστάσεων από τον επιτυχόντα φορέα, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την γραπτή ενημέρωση που έχει σταλεί από τον Δήμο, αναφορικά με την έγκριση της πρότασης αυτής, τότε ο επιτυχών φορέας θα πρέπει να καταβάλει στον Δήμο Στροβόλου, ως αποζημίωση, ποσό ίσο με το 20% της τιμής της οικονομικής του πρότασης που έχει εγκριθεί. 
 1. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση του «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 – Φεστιβάλ Θεάτρου», και συγκεκριμένα του κειμένου ή μορφής του εν λόγω τυποποιημένου εγγράφου. Η συμπλήρωση του Εντύπου αυτού θα γίνεται είτε χειρόγραφα, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, που δεν θα επηρεάσει τη μορφή και το κείμενο του αρχικού εγγράφου. Οποιαδήποτε πρόταση παρουσιάζει τροποποιήσεις του αρχικού εγγράφου, θα αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

 

Κλείσιμο δρόμων την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 ενόψει διεξαγωγής αγώνα δρόμου από την Medochemie Nicosia Marathon

ΔΤ – Παραχώρηση εσόδων από τις παραστάσεις του Δήμου Στροβόλου σε φιλανθρωπικούς φορείς

Την περασμένη Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2019, ο Δήμαρχος Στροβόλου, κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους παρέδωσε επιταγή ύψους €2.481,00 σε εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας, που αποτελεί τις συνολικές εισπράξεις από την πώληση των εισιτηρίων εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 20/12/18. Η εκδήλωση αυτή ολοκλήρωσε τον κύκλο των εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα του Δήμου Στροβόλου για το β΄ εξάμηνο του έτους 2018.

Αναλυτικότερα, τα ποσά που παραχωρήθηκαν στους φιλανθρωπικούς φορείς το β’ εξάμηνο του έτους 2018 είναι τα ακόλουθα:

 1. Ποσό ύψους €1.024,00 δόθηκε στον Σύνδεσμο για τη Νόσο Huntington, από τα έσοδα της συναυλίας «Σε μια οθόνη μαγική», που δόθηκε στις 10/10/18 (Αρ. εράνου 87/2018)
 2. Ποσό ύψους €2.671,00 δόθηκε στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Στροβόλου, από τα έσοδα της συναυλίας «Αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο», που δόθηκε την 1/11/18 (Αρ. άδειας εράνου 97/2018)
 3. Ποσό ύψους €1.919,00 δόθηκε στο Ίδρυμα «Στέγη Άγιος Χριστόφορος», από τα έσοδα της συναυλίας της Ορχήστρας Εγχόρδων του Δήμου «Classical Music Meets Rock», που δόθηκε στις 7/11/18 (Αρ. άδειας εράνου 35/2018)
 4. Ποσό ύψους €1.314,00 δόθηκε στον Σύνδεσμο Φίλων Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, από τα έσοδα της συναυλίας «Αλλοτινές μου Εποχές», που δόθηκε στις 16/11/18 (Αρ. Άδειας Εράνου 88/2018)
 5. Ποσό ύψους €2.481,00 δόθηκε στον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Παιδοογκολογικής Μονάδας, από τα έσοδα της Χριστουγεννιάτικης συναυλίας με την Ορχήστρα Εγχόρδων του Δήμου και τη Συμφωνική Μπάντα Δήμου Στροβόλου – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, που δόθηκε στις 20/12/18 (Αρ. Άδειας Εράνου 96/2018)

Το συνολικό ποσό που συλλέχθηκε από εκδηλώσεις του Δήμου που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2018 και διατέθηκε προς φιλανθρωπικούς φορείς ανέρχεται στις €21.161,00.

Ο Δήμος Στροβόλου επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες στο φιλότεχνο κοινό, που αγκάλιασε την προσπάθεια για τη στήριξη των συνανθρώπων μας. Ο Δήμος Στροβόλου θα συνεχίσει την πολιτική αυτή και το έτος 2019.

 

Αναβολή αυριανής δεντροφύτευσης 16/2/19 στον χώρο πρασίνου παρά την οδό Σωρανού – η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς

Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί το κοινό ότι η δεντροφύτευση που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019, στον χώρο πρασίνου παρά την οδό Σωρανού, αναβάλλεται, λόγω προσωρινής ακαταλληλότητας του εδάφους για δεντροφύτευση, συνέπεια των παρατεταμένων βροχών των τελευταίων ημερών.

Η νέα ημερομηνία για τη δεντροφύτευση στον εν λόγω χώρο θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Παραχώρηση εσόδων από εξώδικα πρόστιμα, για παράνομη στάθμευση σε χώρους στάθμευσης για ΑμεΑ, προς την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου

Επιταγή ύψους €3.060 επιδόθηκε σήμερα Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, στον Πρόεδρο της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, κ. Δημήτρη Λαμπριανίδη, από τον Δήμαρχο Στροβόλου, κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί την υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου, που λήφθηκε τον Ιούνιο του περασμένου έτους, σύμφωνα με την οποία το 50% των ετήσιων εσόδων που προέρχονται από εξώδικα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση σε χώρους στάθμευσης για ΑμεΑ, θα διατίθενται στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εφαρμόστηκε αρχικά από τον Δήμο Αγλαντζιάς και υιοθετήθηκε ως καλή πρακτική και από τον Δήμο Στροβόλου, στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής του.

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου δεσμεύτηκε όπως χρησιμοποιήσει το εν λόγω ποσό για εκστρατεία σεβασμού των χώρων στάθμευσης ΑμεΑ.

ΔΤ – Αποκαλυπτήρια έργου «Απόσταση Ζωής» εις μνήμη Νεκτάριου Πεττεμερίδη

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση έγιναν την Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019 τα αποκαλυπτήρια του έργου «Απόσταση Ζωής», που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Νεκτάριου Πεττεμερίδη, ο οποίος πριν ένα χρόνο, σε ηλικία τριάντα ετών, έχασε τη ζωή του από διερχόμενο όχημα, ενώ ποδηλατούσε με την ομάδα του.

Η δημιουργία του έργου, το οποίο τοποθετήθηκε σε δημοτικό χώρο πρασίνου παρά τη Λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ και οδό Σινώπης στην περιοχή Σταυρού, ήταν μία πρωτοβουλία της οικογένειας του Νεκτάριου και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση για την οδική ασφάλεια και τον σεβασμό των ποδηλατών από τους οδηγούς των υπόλοιπων οχημάτων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Άμυνας και ο Δήμαρχος Στροβόλου, ενώ εκ μέρους της οικογένειας μίλησαν για τον Νεκτάριο ο αδελφός του Ανδρέας και o φίλος και συναθλητής του, κ. Φαίδωνας Μιχαήλ.

Ο Δήμος Στροβόλου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στην οικογένεια του Νεκτάριου για την πρωτοβουλία, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν για τη δημιουργία του έργου «Απόσταση Ζωής».

Δελτίο Τύπου – Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η συναυλία «Το δικό μας δεντράκι μεγαλώνει στην καμένη γη της Αττικής»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συναυλία «Το δικό μας δεντράκι μεγαλώνει στην καμένη γη της Αττικής»  την περασμένη Παρασκευή 25/1/19, στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

Η συναυλία ήταν το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας των τριών συνδιοργανωτών, του Δήμου Στροβόλου, του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και της Ομάδας Εθελοντών Σιας, με στόχο την αποκατάσταση χώρου πρασίνου και παιδότοπου που κάηκε στις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική.

Τη συναυλία τίμησαν με την παρουσία τους και απεύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Στροβόλου, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και ο Πρόεδρος του Σωματείου «Ομάδα Εθελοντών Σιας», οι οποίοι επισήμαναν ότι πέραν από μία κοινή, εθελοντική και περιβαλλοντική δράση, η όλη εκδήλωση είναι άλλη μία απόδειξη της αδελφικής αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει τον απανταχού Ελληνισμό. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία  του και ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο, όπως επίσης και η Επίτροπος Περιβάλλοντος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν αφιλοκερδώς αξιόλογοι καλλιτέχνες, ο Λαογραφικός Όμιλος και η Δημοτική Χορωδία Στροβόλου.

Δελτίο Τύπου «Ίσα Δικαιώματα από κούνια»

Μία πολύ σημαντική εκδήλωση έλαβε χώρα το Σάββατο 26/1/19 το πρωί στο Πάρκο Ακροπόλεως τον Στρόβολο, για τα εγκαίνια κούνιας για παιδιά με κινητικές δυσκολίες. Την κούνια δώρισε στον Δήμο Στροβόλου η Σχολή G C School of Careers, καθώς το ποσό για την αγορά της προήρθε από δράσεις και πρωτοβουλίες των μελών του Ομίλου Εθελοντών της Σχολής.

Η εν λόγω δράση έρχεται να συμπληρώσει τις οργανωμένες ενέργειες του Δήμου Στροβόλου για την αναβάθμιση και εξοπλισμό των δημοτικών πάρκων με παιχνίδια για παιδιά με κινητικές δυσκολίες.

Ο Δήμος Στροβόλου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στη Σχολή G C School of Careers και συγχαίρει ιδιαίτερα τα παιδιά του Ομίλου Εθελοντών.

Ανακήρυξη του Δήμου Στροβόλου ως Πράσινη Πρωτεύουσα της Κύπρου 2018

Το Χρυσό Αγρινό, την κορυφαία τιμητική διάκριση των Παγκύπριων Βραβείων Πράσινων Πόλεων και Πράσινων Κοινοτήτων,  έλαβε ο Δήμος Στροβόλου στην τελετή Βράβευσης των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων 2018, που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη 22 Ιανουαρίου.

Παραλαμβάνοντας το «Χρυσό Αγρινό» από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δήμαρχος Στροβόλου, κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους ανέφερε ότι η βράβευση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα πολλών προσπαθειών για την ανάπτυξη πράσινης κουλτούρας από τους Δημότες Στροβόλου, προσθέτοντας ότι το Περιβάλλον και η αειφόρος ανάπτυξη αποτελούν την προμετωπίδα της δράσης του Δήμου. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Επίτροπο Περιβάλλοντος, κα Ιωάννα Παναγιώτου, για τη βοήθεια και συνεχή στήριξή της, επισημαίνοντας ότι κάθε χρόνο ο Δήμος θα θέτει νέους φιλόδοξους στόχους.

Το βραβείο «Χρυσό Αγρινό» απονεμήθηκε στον Δήμο ή Κοινότητα που το έργο του/της συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία σε όλες τις κατηγορίες. Στον Δήμο Στροβόλου επιδόθηκε και η πράσινη σημαία στην κατηγορία «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση», για την εκστρατεία που υλοποίησε το έτος 2018 με θέμα «Να δράσουμε έξυπνα, να δράσουμε οικολογικά», που είχε ως στόχο τη μείωση της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης.