ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσεως ενός γηπέδου αντισφαίρισης στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο για περίοδο την 1/9/2021 μέχρι 31/7/2022 και με δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για ακόμη δύο περιόδους, 1/9/2022 μέχρι 31/7/2023 και 1/9/2023 μέχρι 31/7/2024, με κοινή συναίνεση και των δύο μερών. Αρ. Προσφοράς 10/2021.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει δίπλωμα Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην αντισφαίριση ή κατέχει δίπλωμα προπονητικής του αθλήματος της αντισφαίρισης που αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης Κύπρου (πχ A.T.F Level 1, 2, 3 ή Cyprus Level 1,2.
 3. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα (eprocurement.gov.cy)
  Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.
 4. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Στροβόλου (Γραφείο Προσφορών), Λεωφ. Στροβόλου 100, τηλέφωνο 22470308, ηλεκτρονική διεύθυνση prosfores@strovolos.org.cy.
 5. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για την παραχώρηση άδειας χρήσεως ενός γηπέδου αντισφαίρισης στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο», Αρ. Προσφοράς 10/2021», στην πιο κάτω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της, Παρασκευής, 11/6/2021.
  Δήμος Στροβόλου
  Λεωφ. Στροβόλου 100
  2020 Στρόβολος
 6. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.