ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  1. Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης των κυλικείων του Δημοτικού Μεγάρου και του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου για περίοδο δύο ετών και με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για ακόμη δύο έτη (1+1), με τους ίδιους όρους και τιμές, με κοινή συναίνεση και των δύο μερών. Αρ. Προσφοράς 47/2019.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο και έχουν δικαίωμα εργοδότησης με βάση τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.
  3. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα (eprocurement.gov.cy)
    Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.
  4. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Στροβόλου (Γραφείο Προσφορών), Λεωφ. Στροβόλου 100, τηλέφωνο 22470308, ηλεκτρονική διεύθυνση prosfores@strovolos.org.cy.
  5. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για την παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης των κυλικείων του Δημοτικού Μεγάρου και του Δημοτικού Θεάτρου Στροβόλου», Αρ. Προσφοράς 47/2019», στην πιο κάτω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της Τετάρτης, 18 Δεκεμβρίου 2019.

Δήμος Στροβόλου, Λεωφ. Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος
Αντρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος