Προσφορά για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Αρ. Προσφοράς 10/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Ο Δήμος Στροβόλου διενεργεί διαγωνισμό εκ μέρους των πιο κάτω Αναθετουσών Αρχών για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων και των δικαιούχων συνταξιούχων  υπαλλήλων και εξαρτωμένων τους:
  Δήμος Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λατσιών, Έγκωμης, Λακατάμιας, Αγίου Δομετίου, Ιδαλίου, Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Κερύνειας, Λαπήθου, Γερίου των  Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας και της Κεντρικής Υπηρεσίας Κοινοτικών Συμβουλίων Αμμοχώστου.
 2. Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό των Αναθέτουσων Αρχών και από τις εισφορές του προσωπικού τους.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
  Α)φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία.
  Β) όσοι διαθέτουν άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2016 [Νόμος 38(Ι) 2016] και της ΚΔΠ 116/2016.
 4. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  (www.eprocurement.gov.cy)
  Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.
 5. Για περισσότερες πληρoφoρίες oι εvδιαφερόμεvoι πρoσφoρoδότες μπoρoύv vα απoτείvovται στηv Οικovoμική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ Στρoβόλoυ, Λεωφ. Στροβόλου 100, τηλ. 22470308, φαξ 22470525, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosfores@strovolos.org.cy.
 6. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από το έντυπο της ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
 7. Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών.
 8. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Αρ. Προσφοράς 10/2017», στην πιο κάτω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της Παρασκευής, 28 Απριλίου 2017.
  Δήμος Στροβόλου, Λεωφόρος Στροβόλου 100, 2020 Στρόβολος
 9. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος Στροβόλου
23 Μαρτίου 2017