Προσφορές για τις κατηγορίες ασφαλιστικών καλύψεων (ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) για περίοδο δύο ετών από 1/6/2018-31/5/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για τις ακόλουθες κατηγορίες ασφαλιστικών καλύψεων για περίοδο δύο ετών από 1/6/2018-31/5/2020.
  Α. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  1. Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων
  2. Ασφάλιση Λεβήτων και Μηχανημάτων
  3. Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
  4. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Έργων Τέχνης
  5. Κυμαινόμενο ασφαλιστήριο (Floater)
  6. Ασφάλιση Χρημάτων
  7. Ασφάλιση εγγύησης πίστης

  Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 1. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Στροβόλου.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν οι ακόλουθες ασφαλιστικές επιχειρήσεις:
  (α) Κυπριακές Ασφαλιστικές Εταιρείες,
  (β) Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Κράτους Μέλους και
  (γ) Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Τρίτων Χωρών στις οποίες έχει παραχωρηθεί άδεια άσκησης εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία από τον Έφορο Ασφαλίσεων.
  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να συμμετάσχουν είτε απευθείας είτε μέσω Διαμεσολαβητή, ο οποίος θα επισυνάψει τη σχετική εξουσιοδότηση από την ασφαλιστική εταιρεία ή τις ασφαλιστικές εταιρείες, ανάλογα με την περίπτωση.
 3. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Στροβόλου (Γραφείο Προσφορών), Λεωφ. Στροβόλου 100, τηλέφωνο 22470308, ηλεκτρονική διεύθυνση prosfores@strovolos.org.cy.
 4. Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα (www.eprocurement.gov.cy)
  Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού.  Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα.  Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ τηλεφώνου +357 22-605050.
 5. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από το έντυπο της ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
 6. Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης.
 7. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται: «Προσφορές για τα ακόλουθα είδη ασφαλιστικών καλύψεων:
  Α. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  1. Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων
  2. Ασφάλιση Λεβήτων και Μηχανημάτων
  3. Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
  4. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Έργων Τέχνης
  5. Κυμαινόμενο ασφαλιστήριο (Floater)
  6. Ασφάλιση Χρημάτων
  7. Ασφάλιση εγγύησης πίστης

  Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  στην πιο κάτω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα, της Παρασκευής, 9 Μαρτίου 2018.
  Δήμος Στροβόλου,
  Λεωφ. Στροβόλου 100,
  2020 Στρόβολος
 8. Οι προσφορές θα ανοιχθούν αμέσως μετά την εκπνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής τους.

 

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος
14 Φεβρουαρίου 2018
/ΧΞ