Έντυπα Αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο Κεφ. 96.

Έντυπα Αιτήσεων για Άδεια Διαχωρισμού Γης ή Κατασκευής Δρόμου σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2000

 1. ΤΦ017 Έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν για έγκριση των Σχεδίων Μηκοτομών & Οριζοντιογραφίας
 2. ΤΦ021 Ειδοποίηση Αρμόδιας Αρχής για την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με την Άδεια Διαίρεσης Γης και Κατασκευής Δρόμου
 3. ΤΦ022 Διορισμός Εργοληπτικής Εταιρείας που θα εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με την Άδεια Διαίρεσης Γης και Κατασκευής Δρόμου
 4. ΤΦ023 Διορισμός Επιβλέποντα για την υλοποίηση των όρων της Άδειας Διαίρεσης Γης και κατασκευής Δρόμου
 5. ΤΦ028 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για τα υψόμετρα της υπερεκσκαφής
 6. ΤΦ029 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για τους οχετούς όμβριων νερών
 7. ΤΦ030 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για την τοποθέτηση των κρασπέδων
 8. ΤΦ031 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για τα υψόμετρα του υποθεμελίου και των εγκαταστάσεων από δημόσιες υπηρεσίες
 9. ΤΦ032 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν την εγκατάσταση αγωγών για το ΣΑΛ
 10. ΤΦ046 Βεβαίωση για υπόδειξη οροσήμων οικοπέδων και ορθής τοποθέτησης πασσάλων οδικού φωτισμού
 11. ΤΦ047 Βεβαίωση για υπόδειξη οροσήμων οικοπέδων και ορθής θέσης βάσεων κολωνών οδικού φωτισμού

Έντυπο Αίτησης για Άδεια Υλοτομίας, Εκρίζωσης, Αποκοπής Κορυφής, Κλαδέματος, Διάνοιξης Αυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Περί Δασών Νόμου του 2012

Έντυπα Αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο 184(I) του 2002

Έντυπο Αίτησης για άδεια σύμφωνα με τον Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμο Κεφ.144

Έντυπα για σύναψη Πολιτικού Γάμου σύμφωνα με τον Περί Γάμου Νόμο Ν.104(Ι)/2003

Έντυπο Υποβολής Ένστασης για Φορολογίες

Αίτηση για Τροποποίηση Φορολογικών Στοιχείων Δημοτών

Έντυπα Αίτησης Προγραμμάτων Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Στροβόλου

 • Προσφορά και Στήριξη Δημοτών Στροβόλου –  Έναρξη μηνιαίας παροχής τροφίμων
 • Κέντρα Προστασίας & Απασχόλησης Παιδιών
 • Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής Στήριξης – Θεσμός «Παρατηρητή της Γειτονιάς»  

Έντυπο Αίτησης για το Ανοικτό Σχολέιο

Έντυπο αίτησης για Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών