Ο Δήμος με βάση τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται από τον Περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμο, Ν.54(Ι)/1996 όπως έχει τροποποιηθεί, εφαρμόζει προγράμματα επίσημου ελέγχου για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

H εργασία αυτή διεξάγεται από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Δήμου, οι οποίοι εποπτεύουν την τήρηση των υγειονομικών κανόνων στις επιχειρήσεις τροφίμων.

Μέσα στα πλαίσια αυτά διεξάγονται επιτόπιες επισκέψεις στα υποστατικά παρασκευής και πώλησης τροφίμων και εξετάζεται το επίπεδο καθαριότητας και υγιεινής τους, η εφαρμογή των διαδικασιών για την ορθή διαχείριση τροφίμων, οι προδιαγραφές των χώρων και του εξοπλισμού, η καταλληλότητα των υλικών, η ατομική υγιεινή και η επαγγελματική κατάρτιση και γνώση των χειριστών τροφίμων κλπ.

Πέραν των επιτόπιων ελέγχων, ο Δήμος προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους καταλληλότητας τροφίμων και διεξάγει τις απαραίτητες επιστημονικές αναλύσεις και εξετάσεις των τροφίμων αυτών σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Ο Δήμος έχει αρμοδιότητα να ασκεί επίσημους ελέγχους τροφίμων στις ακόλουθες κατηγορίες υποστατικών:

• εστιατόρια
• ταβέρνες
• take away
• ψησταριές
• καφενεία
• καφετέριες
• μπυραρίες
• μουσικοχορευτικά κέντρα
• περίπτερα/mini markets
• παντοπωλεία
• κινητές καντίνες
• καντίνες σταδίων
• λαϊκές αγορές

Οι υπόλοιπες κατηγορίες υποστατικών ελέγχονται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων, με βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το σχετικό κρατικό νομοθετικό πλαίσιο, έχουν συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις έναντι των πελατών τους και του καταναλωτή γενικότερα, για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για τα τρόφιμα που διαθέτουν.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, διεξάγονται από το Δήμο Στροβόλου επιτόπιες επισκέψεις στα υποστατικά παρασκευής και πώλησης τροφίμων και ελέγχονται θέματα που άπτονται της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Ο Δήμος Στροβόλου, για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις τροφίμων που λειτουργούν εντός των δημοτικών ορίων του να επιτυγχάνουν συστηματική συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, έχει ετοιμάσει το σχετικό έντυπο Απλοί Κανόνες Αυτοελέγχου.

Το έντυπο Απλοί Κανόνες Αυτοελέγχου είναι ένας κατευθυντήριος οδηγός, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις τροφίμων για σκοπούς αυτοελέγχου της συμμόρφωσης τους με τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Το έντυπο περιλαμβάνει βασικά σημεία που οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να ελέγχουν ότι εφαρμόζουν όπως για παράδειγμα θέματα αδειοδοτήσεων, τη καθαριότητα και υγιεινή, την εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας τροφίμων, τις προδιαγραφές για τους χώρους και εξοπλισμό, θέματα μυοκτονίας- εντομοκτονίας, την ατομική υγιεινή, την επαγγελματική κατάρτιση και γνώση των χειριστών τροφίμων κλπ.

Με τον αυτοέλεγχο, μια επιχείρηση διασφαλίζει ότι:

  • Έχει το πλήρη έλεγχο των εγκαταστάσεων της και των λειτουργιών της
  • Συμμορφώνεται με τις σχετικές νομικές της υποχρεώσεις σε θέματα ασφάλειας τροφίμων
  • Αποφεύγει τυχόν κυρώσεις/ πρόστιμα λόγω παραλείψεων/ παρατυπιών/ μη συμμορφώσεων
  • Διασφαλίζει την ποιότητα και ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της

Ο Δήμος εφαρμόζει προγράμματα ελέγχου του πόσιμου νερού το οποίο παρέχεται στους καταναλωτές διασωληνωμένο, είτε από τη δημόσια υδατοπρομήθεια του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, είτε από άλλη  ιδιωτική υδατοπρομήθεια που λειτουργεί στην περιοχή του Σταδίου ΓΣΠ.  Επιπρόσθετα από τα προγράμματα ελέγχου του νερού αυτού, ο Δήμος ελέγχει και την καταλληλότητα του νερού το οποίο αγοράζουν οι δημότες από τα “πρατήρια με κερματοδέκτη” που υπάρχουν σε πολλά σημεία στην πόλη.

Μέσα στα πλαίσια του ελέγχου, έχουν εγκαθιδρυθεί σταθμοί ελέγχου του νερού, διεξάγονται δειγματοληψίες του νερού και αναλύσεις/εξετάσεις των δειγμάτων σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους αναφορικά με τη μικροβιολογική και χημική σύσταση του νερού.

Παράλληλα εξετάζεται και η καταλληλότητα των συστημάτων που αποτελούν τα μέρη του δικτύου της υδατοπρομήθειας ή των “πρατηρίων με κερματοδέκτη”.

Ειδικά προγράμματα ελέγχου διεξάγονται σε προγραμματισμένη βάση, στο νερό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πόλης.

Όλες οι δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν στο Στρόβολο είναι ενταγμένες στο σύστημα υγειονομικού ελέγχου του Δήμου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή κατάσταση και λειτουργία τους.

Ο υγειονομικός έλεγχος περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις στις κολυμβητικές δεξαμενές, επιβεβαίωση ότι οι δεξαμενές λειτουργούν με άδεια και ότι υπάρχει συμμόρφωση με όλους του υγειονομικούς όρους της άδειας που εκδίδεται από το Δήμο.

Ταυτόχρονα επιθεωρούνται οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός και γίνεται εξέταση του νερού των δεξαμενών για την καθαρότητα και διαύγεια του. Λαμβάνονται δείγματα του νερού των δεξαμενών και γίνεται εξέταση του νερού των δειγμάτων αυτών σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους ή/και ιδιωτικά εργαστήρια όσον αφορά την μικροβιολογική και χημική καταλληλότητα του νερού.

Η λαϊκή αγορά του Δήμου πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα και σε αυτή συμμετέχουν πωλητές και παραγωγοί τροφίμων.  Μέσα στα πλαίσια ελέγχου της αγοράς ο Δήμος εφαρμόζει ειδικό υγειονομικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο διασφαλίζεται η καλή και υγιεινή κατάσταση και λειτουργία της αγοράς.

Οι πωλητές τροφίμων είναι καταγραμμένοι στο αρχείο του υγειονομικού ελέγχου και τα τρόφιμα που προσφέρονται προς πώληση στην αγορά είναι γνωστής προέλευσης και παραγωγής. Όσον αφορά τα ευπαθή τρόφιμα τα οποία πωλούνται στην αγορά (όπως γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα ζωικής προέλευση), έχουν γίνει ειδικές διευθετήσεις αναφορικά με τη χωροθέτηση των επηρεαζόμενων πωλητών, έτσι ώστε οι πωλητές αυτοί να έχουν πρόσβαση σε υγειονομικές διευκολύνσεις νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, μέσα καθαρισμού και πλύσης εξοπλισμού, χεριών κλπ, με σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής και της ποιότητας των τροφίμων.

Ο Δήμος διαθέτει ειδικό συνεργείο για υγειονομικούς ψεκασμούς το οποίο είναι επανδρωμένο με καταρτισμένο προσωπικό, με σκοπό την εφαρμογή των κατάλληλων και εγκεκριμένων βιοκτόνων κατά περίπτωση, για την καταπολέμηση των βλαβερών εντόμων υγειονομικής σημασίας και των τρωκτικών που κάνουν την εμφάνιση τους στη πόλη.

Το συνεργείο του Δήμου προβαίνει σε ψεκασμούς των αποχετευτικών συστημάτων τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών υποστατικών μέσα από προγράμματα επισκέψεων “από πόρτα σε πόρτα” στα υποστατικά,  με σκοπό την καταπολέμηση των κουνουπιών,  παρεμβαίνει σε στάσιμα νερά που υπάρχουν σε αργάκια και οχετούς, τοποθετεί και παρακολουθεί σταθμούς ποντικοδολώματων και ελέγχει σημεία της πόλης που μπορεί να μετατραπούν σε εστίες εκκόλαψης εντόμων ή/και τρωκτικών.

Ο Δήμος διαθέτει υπηρεσία για τον έλεγχο της διατήρησης σκύλων και μέσα στα πλαίσια αυτά εκδίδει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες, εξετάζει παράπονα για οχληρίες και  επιβλέπει τους χώρους απαγόρευσης της διακίνησης των σκύλων που έχουν καθοριστεί από το Δήμο (οι χώροι απαγόρευσης περιλαμβάνουν καθορισμένα πάρκα του Δήμου όπως επίσης και το γραμμικό πάρκο Πεδιαίου).

Επίσης ο Δήμος διαθέτει συνεργείο σύλληψης αδέσποτων σκύλων τους οποίους κατακρατεί στο νέο καταφύγιο για σκύλους που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (το καταφύγιο έχει δημιουργηθεί από κοινού με ορισμένους Δήμους της περιοχής Λευκωσίας).  Οι σκύλοι αυτοί κατακρατούνται για όσο διάστημα χρειαστεί έως ότου εξευρεθεί ο ιδιοκτήτης ή άλλος πολίτης που προσφέρεται για υιοθεσία των ζώων αυτών.

Ο Δήμος Στροβόλου στην προσπάθεια του να βελτιώσει την υπηρεσία του προς τους Δημότες, παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολή αίτησής τους για έκδοση άδειας κατοχής σκύλου ή ανανέωση της άδειας κατοχής σκύλου. Σχετικός σύνδεσμος εδώ .

Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ο Δήμος έχει απαγορεύσει πλήρως τη διατήρηση άλλων ζώων ή πτηνών στις κατοικίες συμπεριλαμβανομένων των όρνιθων, των κουνελιών και άλλων οικόσιτων ζώων ή πτηνών.

Μέσα στα πλαίσια διεξαγωγής του υγειονομικού ελέγχου στα κέντρα αναψυχής, ο Δήμος ελέγχει και την εφαρμογή της νομοθεσίας για το κάπνισμα. Ειδικοί έλεγχοι για το κάπνισμα διεξάγονται κατά περιόδους, κατά τις νυκτερινές ώρες σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Ο έλεγχος του Δήμου εστιάζεται κυρίως στις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των κέντρων αναψυχής και κατά πόσο αυτοί συμμορφώνονται με τις διατάξεις της επικείμενης νομοθεσίας.

Ο Δήμος Στροβόλου πληροφορεί όλους τους ιδιοκτήτες των κέντρων αναψυχής τα οποία λειτουργούν στο Στρόβολο ότι, από την 1.7.2022 έχουν τεθεί σε ισχύ νέες απαιτήσεις αναφορικά με την έκδοση άδειας εκπομπής ήχου, σύμφωνα με νέο Διάταγμα Ηχητικής Διαβάθμισης (ΚΔΠ 263/2022) και νέα Εντολή (ΚΔΠ 264/2022) που εκδόθηκαν με βάση τον περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμο, Ν.50(Ι)-2016.

Για την έκδοση της  Άδειας Εκπομπής ΄Ήχου είναι απαραίτητο να πληρούνται όλες οι πρόνοιες της  νομοθεσίας και ως εκ τούτου καλούνται όλοι οι επηρεαζόμενοι επιχειρηματίες όπως  μελετήσουν  τις νέες απαιτήσεις και όπως υποβάλουν αίτηση για άδεια εκπομπής ήχου, το συντομότερο δυνατόν. Η αίτηση διαβιβάζεται  με την ανακοίνωση αυτή για διευκόλυνση τους,  έτσι ώστε πριν την υποβολή της  στο Δήμο,  να βεβαιώνονται ότι το υποστατικό τους πληροί όλες  τις προϋποθέσεις της υπό αναφορά νομοθεσίας.

Ο Δήμος επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι δεν θα παραλαμβάνει και συνεπώς δεν θα εξετάζει καμιά αίτηση για έκδοση Άδειας Εκπομπής Ήχου, η οποία δεν θα συνοδεύεται από όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και άδειες ή/και ακουστικές μελέτες.

Για οτιδήποτε αφορά το πιο πάνω θέμα ή/και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στα τηλ. 22470352 και 22470307.

Σημειώσεις:

  1. Θα παραλαμβάνονται αιτήσεις μόνο για κέντρα αναψυχής τα οποία καθορίζονται στον Περί Κέντρων Αναψυχής Νόμο, δηλαδή εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, πιτσαρίες, μπυραρίες, σνακ μπαρ, και για αυτοτελείς αίθουσες δεξιώσεων.
  2. Οι άδειες θα έχουν ισχύ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 και δεν θα υπάρχει είσπραξη δικαιωμάτων μέχρι την εξέταση των Κανονισμών για τα τέλη άδειας εκπομπής ήχου που έχουν κατατεθεί στην Βουλή, από το Υπουργείο Εσωτερικών.
  3. Το Έντυπο της Αίτησης για Άδεια Εκπομπής Ήχου, το Έντυπο Γνωστοποίηση Πρόθεσης για υποβολή αίτησης για άδεια εκπομπής ήχου, Συμπληρωματικό Έντυπο Μελετητή Ακουστικής καθώς και το σχετικό Διάταγμα ΚΔΠ 263/2022 και η Εντολή ΚΔΠ 264/2022 που περιλαμβάνει τις προδιαγραφές τις ακουστικής μελέτης, επισυνάπτονται.

Έντυπα: