Η εξουσία των Δήμων για επιβολή των τελών που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό, απορρέει από τον Περί Δήμων Νόμο Ν. 111/85, με εξαίρεση το τέλος κοιμητηρίου, το οποίο επιβάλλεται με βάση τον Περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο του 2004, Ν. 257(Ι)/2004.

Ο Δήμος Στροβόλου παρέχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας για θέματα φορολογίας μέσω των πιο κάτω:

Τέλος Αποκομιδής Σκυβάλων

Το τέλος αυτό είναι ανταποδοτικό για παρεχόμενη υπηρεσία και επιβάλλεται στον κάτοχο του υποστατικού, ανεξάρτητα αν αυτός είναι ο ιδιοκτήτης ή όχι.

Ο νόμος καθορίζει ανώτατα όρια τέλους για οικιστικά υποστατικά και για τις διάφορες κατηγορίες επαγγελματικών υποστατικών και το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει κάθε χρόνο το ποσοστό αύξησης του τέλους για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια.

α) Οικιστικά υποστατικά   

Ο νόμος επιτρέπει ανώτατο τέλος €250,00 για κάθε νοικοκυριό. Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των εξουσιών του καθορίζει τα τέλη που θα ισχύουν για κάθε έτος.

Ο Δήμος Στροβόλου στα πλαίσια της βελτίωσης της κοινωνικής του πολιτικής καθόρισε τα πιο κάτω ποσά στο Τέλος Αποκομιδής Σκυβάλων για το έτος 2020.

Οι δημότες που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω κατηγορίες και οι οποίοι δεν έχουν χρεωθεί το ποσό που αναφέρεται πιο κάτω, παρακαλούνται όπως παραδώσουν στο Δήμο ένσταση συνοδευόμενη με τα πιο κάτω πιστοποιητικά/έγγραφα και το “ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ“, το οποίο επισυνάπτεται, κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο στην είσοδο του Δημοτικού Μεγάρου τοποθετώντας το σε ειδικό κιβώτιο “ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ “, μέχρι τις 22/12/2021, κατά τις ώρες 08:00-14:30.

Ένσταση μπορεί επίσης να υποβληθεί και μέσω τηλεομοιοτύπου στον αριθμό 22470550.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης ένστασης ηλεκτρονικά, στην φόρμα υποβολής ένστασης/τροποποίηση φορολογικών στοιχείων εδώ.

Ενστάσεις που δεν θα είναι κατάλληλα συμπληρωμένες δεν θα παραλαμβάνονται.

Κατηγορίες Οικιστικών υποστατικών Τέλος Σκυβάλων  2021

Έγγραφα/Πιστοποιητικά που απαιτούνται για υποβολή ένστασης
Άτομα-Λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 71 Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης εμβάσματος ΕΕΕ
Άτομα με αναπηρία  σε ποσοστό 70% και άνω 81 Παρουσίαση αναπηρικής ταυτότητας και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας
Άτομα με αναπηρία  σε ποσοστό κάτω του 70% και εισόδημα κάτω των €17000 81 Παρουσίαση αναπηρικής ταυτότητας, Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας και  Πιστοποιητικό αποδοχών
Άτομα με αναπηρία  σε ποσοστό κάτω του 70% και εισόδημα πέραν των €17000 122
Επαύλεις 211
Κενό Υποστατικό – Kατοικίες 36 Αντίγραφο ετήσιου λογαριασμού ΑΗΚ ή Υδατοπρομήθειας, με χρέωση μόνο το ΠΑΓΙΟ! ή βεβαίωση ότι είναι αποσυνδεδεμένο.
Κενό Υποστατικό – Διαμέρισμα 24
Μονήρη Εργαζόμενα άτομα Συνοικισμών Ιδιοκτήτες/Ενοικιαστές 65
Μονήρη Εργαζόμενα άτομα Ιδιοκτήτες/Ενοικιαστές (Οικίες-Διαμερίσματα) 137
Μόνιμοι κάτοικοι Εξωτερικού-Περιστασιακή διαμονή 95
Moνογονεϊκές Οικογένειες με εισόδημα κάτω των €10.000,00 (Οικίες-Διαμερίσματα) 65 Πιστοποιητικό αποδοχών, Διαζύγιο και Πιστοποιητικό γεννήσεως των παιδιών.
Οικογένειες Ιδιοκτήτες/Ενοικιαστές (Οικίες-Διαμερίσματα) 173
Οικογένειες με δύο άνεργους-τουλάχιστον για τρεις μήνες στο φορολογικό έτος 83 Βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Πιστοποιητικό κατάστασης ετήσιων εισφορών
Οικογένειες με ένα άνεργο άτομο-τουλάχιστον για τρεις μήνες στο φορολογικό έτος 123
Οικογένειες Συνοικισμών 133
Οικογένειες Συνοικισμών-Πολύτεκνοι με ανήλικα παιδιά 104 Ταυτότητα πολύτεκνου
Πολύτεκνες Οικογένειες -Ιδιοκτήτες/Ενοικιαστές με ανήλικα παιδιά (Οικίες-Διαμερίσματα) 123
Συνταξιούχοι Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Μονήρη Άτομα 36 Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας και Μηνιαία κατάσταση λογαριασμού εμβάσματος της σύνταξης για το κάθε άτομο που διαμένει σε ένα σπίτι.
Συνταξιούχοι Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Οικογένειες 71
Συνταξιούχοι Κυβερνητικοί, Ημικρατικοί,Τραπεζικοί-Μονήρη Άτομα 66
Συνταξιούχοι Κυβερνητικοί, Ημικρατικοί,Τραπεζικοί-Οικογένειες 102
Συνταξιούχοι Συνοικισμών-Μονήρη άτομα 13
Συνταξιούχοι Συνοικισμών-Οικογένειες 32
Υπερήλικα Μονήρη άτομα (75 ετών και άνω) με εισόδημα κάτω από €10.000* 0
Υπερήλικες (75 ετών και άνω) με εισόδημα κάτω από €18.000,00* 0
  1. Στις περιπτώσεις που στην οικία/διαμέρισμα κατοικούν με τους συνταξιούχους και παιδιά της οικογένειας, δεν θα ισχύει καμία έκπτωση.
  2. Στο ποσό σύνταξης συνυπολογίζεται το ποσό και των δύο συνταξιούχων. Στην περίπτωση οικογένειας πρέπει να είναι και οι δύο συνταξιούχοι.
  3. Ο Δήμος όπου είναι γνωστό έχει χρεώσει τους ιδιοκτήτες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 22470384, 22470386, 22470388 και 22470402 κατά τις ώρες 11:30-15:00.

Για να εκτυπώσετε τον πιο πάνω πίνακα Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων για Οικιστικά Υποστατικά έτους 2021, πατήστε εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Ο κάθε φορολογούμενος ενημερώνεται με προσωπική ειδοποίηση και έγκαιρα για το τέλος που του επιβάλλεται, το οποίο θα πρέπει να πληρώνεται μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και αναγράφεται στην ειδοποίηση. Μετά την ημερομηνία αυτή προστίθεται προσεπιβάρυνση 10%.

Το τέλος αυτό, βασίζεται στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όρια του Δήμου, όπως αυτή εκτιμάται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε τιμές του 2018.

Το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας ανέρχεται σε 0,23 τοις χιλίοις επί της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων.

Κάθε χρόνο ο Δήμος αποστέλλει έγκαιρα προσωπική ειδοποίηση στον κάθε ιδιοκτήτη, με την οποία του γνωστοποιεί τόσο το ύψος του τέλους που οφείλει για τον τρέχοντα χρόνο όσο και την τελευταία ημερομηνία πληρωμής του, και παράλληλα δημοσιεύει σχετική γνωστοποίηση στο τύπο για γενική ενημέρωση.

Μη έγκαιρη πληρωμή του τέλους συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση ίση με τα 10% του τέλους.

Όποιος δεν λάβει προσωπική ειδοποίηση δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του τέλους αυτού και προτρέπεται να έλθει σ’ επαφή με το Δήμο για έγκαιρη τακτοποίηση της οφειλής του και για επαλήθευση της ταχυδρομικής του διεύθυνσης, η οποία ενδεχομένως να μη είναι καταχωρημένη ορθά στα μητρώα.

Για την πληρωμή του τέλους είναι απαραίτητο να παρουσιάζεται στο δημοτικό ταμείο η σχετική προσωπική ειδοποίηση ή να δηλώνεται ο αριθμός της ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή να προσκομίζεται το πιστοποιητικό εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας. Με την παρουσίαση της προσωπικής ειδοποίησης, το τέλος μπορεί να πληρωθεί και σε Εμπορικές Τράπεζες ή μέσον της ιστοσελίδας του Δήμου (www.strovolos.org.cy) πριν από τη λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας πληρωμής του
Από το τέλος αυτό εξαιρούνται οι χώροι δημόσιας λατρείας, τα κοιμητήρια, τα αρχαία μνημεία, οι διατηρητέες οικοδομές, η ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται ή χρησιμοποιείται για φιλανθρωπικό ίδρυμα δημόσιου χαρακτήρα, ή που ανήκει σε αθλητικό σωματείο (οίκημα, αθλητικοί χώροι) κ. ά. Εξαιρείται επίσης και η κυβερνητική ιδιοκτησία, αλλά γι αυτήν καταβάλλεται στο Δήμο ανάλογο ποσό υπό μορφή χορηγίας έναντι απώλειας εσόδων.

Το Τέλος Επαγγελματικής Άδειας καταργήθηκε για τα φυσικά πρόσωπα από την 1.1.2003 και διατηρείται μόνο για τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Στροβόλου. Το Τέλος Επαγγελματικής Άδειας  είναι ανεξάρτητο και επιπρόσθετο από την άδεια διατήρησης του επαγγελματικού υποστατικού του νομικού προσώπου, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο “Άδειες”.

Για την επιβολή του Τέλους Επαγγελματικής Άδειας στα νομικά πρόσωπα, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος ο νόμος, ο οποίος τις κατατάσσει σε έντεκα (11) κατηγορίες, με επιτρεπόμενο ανώτατο όριο από 768,00 Ευρώ μέχρι 5.125,00 Ευρώ το χρόνο, ανάλογα με τον τύπο του κάθε νομικού προσώπου σε συσχετισμό με το αντικείμενο της δραστηριότητας, το μετοχικό κεφάλαιο και τον αριθμό υπαλλήλων κτλ.

Στο κάθε φορολογούμενο νομικό πρόσωπο γνωστοποιείται το ύψος του Δημοτικού Τέλους, με ειδοποίηση (που στέλλεται εντός Οκτωβρίου συνήθως) και παρέχεται περιθώριο πληρωμής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή προστίθεται προσεπιβάρυνση 10%.

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς στο Δημοτικό Μέγαρο, Τομέα Φορολογιών (γραφείο 50) πριν από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του φόρου.

Τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά ή επαναδραστηριοποιούνται μετά από διακοπή, οφείλουν να αποταθούν στο Δήμο μέσα σ’ ένα μήνα, για να εκδοθεί η σχετική άδεια και να καθοριστεί το πληρωτέο τέλος, το οποίο μπορεί να είναι ετήσιο (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου) ή εξαμηνιαίο (μέχρι τις 30 Ιουνίου ή 31 Δεκεμβρίου, ανάλογα με την περίπτωση). Για εξάμηνη περίοδο καταβάλλεται το ½ του ετήσιου φόρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο νομιμοποιείται να αυξάνει το Τέλος Επαγγελματικής Άδειας κάθε χρόνο μέχρι ποσοστού 14% του φόρου του προηγούμενου χρόνου.

Το Τέλος Επαγγελματικής Άδειας μπορεί να εξοφλείται στο δημοτικό ταμείο με την παρουσίαση της προσωπικής ειδοποίησης σας, Εμπορικές Τράπεζες καθώς επίσης και διαμέσου της ιστοσελίδας του Δήμου www.strovolos.org.cy πριν από τη λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας πληρωμής του.

Το Τέλος Θεάματος ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 5% επί της συνολικής τιμής του εισιτηρίου.

Το Τέλος Κοιμητηρίου επιβλήθηκε το 2002, για κάλυψη της δαπάνης απόκτησης της γης για το νέο κοιμητήριο στην περιοχή Νήσου και για τα έξοδα περίφραξης. Ο φόρος ήταν πληρωτέος σε δύο δόσεις, στις 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή έχει επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 20%.