Η εξουσία των Δήμων για επιβολή των τελών που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό, απορρέει από τον Περί Δήμων Νόμο Ν. 111/85, με εξαίρεση το τέλος κοιμητηρίου, το οποίο επιβάλλεται με βάση τον Περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο του 2004, Ν. 257(Ι)/2004.

Ο Δήμος Στροβόλου παρέχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας για θέματα φορολογίας μέσω των πιο κάτω:

Το Τέλος Επαγγελματικής Άδειας καταργήθηκε για τα φυσικά πρόσωπα από την 1.1.2003 και διατηρείται μόνο για τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Στροβόλου. Το Τέλος Επαγγελματικής Άδειας  είναι ανεξάρτητο και επιπρόσθετο από την άδεια διατήρησης του επαγγελματικού υποστατικού του νομικού προσώπου, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο “Άδειες”.

Για την επιβολή του Τέλους Επαγγελματικής Άδειας στα νομικά πρόσωπα, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος ο νόμος, ο οποίος τις κατατάσσει σε έντεκα (11) κατηγορίες, με επιτρεπόμενο ανώτατο όριο από 768,00 Ευρώ μέχρι 5.125,00 Ευρώ το χρόνο, ανάλογα με τον τύπο του κάθε νομικού προσώπου σε συσχετισμό με το αντικείμενο της δραστηριότητας, το μετοχικό κεφάλαιο και τον αριθμό υπαλλήλων κτλ.

Στο κάθε φορολογούμενο νομικό πρόσωπο γνωστοποιείται το ύψος του Δημοτικού Τέλους, με ειδοποίηση (που στέλλεται εντός Οκτωβρίου συνήθως) και παρέχεται περιθώριο πληρωμής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή προστίθεται προσεπιβάρυνση 10%.

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς στο Δημοτικό Μέγαρο, Τομέα Φορολογιών (γραφείο 50) πριν από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του φόρου.

Τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά ή επαναδραστηριοποιούνται μετά από διακοπή, οφείλουν να αποταθούν στο Δήμο μέσα σ’ ένα μήνα, για να εκδοθεί η σχετική άδεια και να καθοριστεί το πληρωτέο τέλος, το οποίο μπορεί να είναι ετήσιο (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου) ή εξαμηνιαίο (μέχρι τις 30 Ιουνίου ή 31 Δεκεμβρίου, ανάλογα με την περίπτωση). Για εξάμηνη περίοδο καταβάλλεται το ½ του ετήσιου φόρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο νομιμοποιείται να αυξάνει το Τέλος Επαγγελματικής Άδειας κάθε χρόνο μέχρι ποσοστού 14% του φόρου του προηγούμενου χρόνου.

Το Τέλος Επαγγελματικής Άδειας μπορεί να εξοφλείται στο δημοτικό ταμείο με την παρουσίαση της προσωπικής ειδοποίησης σας, Εμπορικές Τράπεζες καθώς επίσης και διαμέσου της ιστοσελίδας του Δήμου www.strovolos.org.cy πριν από τη λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας πληρωμής του.

Το Τέλος Κοιμητηρίου επιβλήθηκε το 2002, για κάλυψη της δαπάνης απόκτησης της γης για το νέο κοιμητήριο στην περιοχή Νήσου και για τα έξοδα περίφραξης. Ο φόρος ήταν πληρωτέος σε δύο δόσεις, στις 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή έχει επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 20%.

Το Τέλος Θεάματος ενσωματώνεται στο εισιτήριο εισόδου και ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 7.5% για το 2018 επί της τιμής του εισιτηρίου. Για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο στάδιο Γ.Σ.Π. το τέλος ανέρχεται στο 5%.

Το τέλος αυτό, βασίζεται στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όρια του Δήμου, όπως αυτή εκτιμάται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε τιμές του 2013.

Το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας ανέρχεται σε 0,2 τοις χιλίοις επί της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων.

Κάθε χρόνο ο Δήμος αποστέλλει έγκαιρα προσωπική ειδοποίηση στον κάθε ιδιοκτήτη, με την οποία του γνωστοποιεί τόσο το ύψος του τέλους που οφείλει για τον τρέχοντα χρόνο όσο και την τελευταία ημερομηνία πληρωμής του, και παράλληλα δημοσιεύει σχετική γνωστοποίηση στο τύπο για γενική ενημέρωση.

Μη έγκαιρη πληρωμή του τέλους συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση ίση με τα 10% του τέλους.

Όποιος δεν λάβει προσωπική ειδοποίηση δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του τέλους αυτού και προτρέπεται να έλθει σ’ επαφή με το Δήμο για έγκαιρη τακτοποίηση της οφειλής του και για επαλήθευση της ταχυδρομικής του διεύθυνσης, η οποία ενδεχομένως να μη είναι καταχωρημένη ορθά στα μητρώα.

Για την πληρωμή του τέλους είναι απαραίτητο να παρουσιάζεται στο δημοτικό ταμείο η σχετική προσωπική ειδοποίηση ή να δηλώνεται ο αριθμός της ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή να προσκομίζεται το πιστοποιητικό εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας. Με την παρουσίαση της προσωπικής ειδοποίησης, το τέλος μπορεί να πληρωθεί και σε Εμπορικές Τράπεζες ή μέσον της ιστοσελίδας του Δήμου (www.strovolos.org.cy) πριν από τη λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας πληρωμής του
Από το τέλος αυτό εξαιρούνται οι χώροι δημόσιας λατρείας, τα κοιμητήρια, τα αρχαία μνημεία, οι διατηρητέες οικοδομές, η ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται ή χρησιμοποιείται για φιλανθρωπικό ίδρυμα δημόσιου χαρακτήρα, ή που ανήκει σε αθλητικό σωματείο (οίκημα, αθλητικοί χώροι) κ. ά. Εξαιρείται επίσης και η κυβερνητική ιδιοκτησία, αλλά γι αυτήν καταβάλλεται στο Δήμο ανάλογο ποσό υπό μορφή χορηγίας έναντι απώλειας εσόδων.

Τέλος Αποκομιδής Σκυβάλων

Το τέλος αυτό είναι ανταποδοτικό για παρεχόμενη υπηρεσία και επιβάλλεται στον κάτοχο του υποστατικού, ανεξάρτητα αν αυτός είναι ο ιδιοκτήτης ή όχι.

Ο νόμος καθορίζει ανώτατα όρια τέλους για οικιστικά υποστατικά και για τις διάφορες κατηγορίες επαγγελματικών υποστατικών και το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει κάθε χρόνο το ποσοστό αύξησης του τέλους για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια.

α) Οικιστικά υποστατικά 

Ο νόμος επιτρέπει ανώτατο τέλος €250,00 για κάθε νοικοκυριό. Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των εξουσιών του καθορίζει τα τέλη που θα ισχύουν για κάθε έτος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΤΕΛΟΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ 2018
Επαύλεις 195,00
Κενό Υποστατικό – Διαμέρισμα 22,00
Κενό Υποστατικό – Κατοικία 33,00
Μονήρεις Ιδιοκτήτες – Ενοικιαστές 127,00
Μονήρεις Εργαζόμενοι Συνοικισμών 66,00
Μονογονεϊκές Οικογένειες με εισόδημα κάτω των €10.000,00 66,00
Μόνιμοι κάτοικοι Εξωτερικού – Περιστασιακή διαμονή 88,00
Οικογένειες Ιδιοκτήτες – Ενοικιαστές Πολύτεκνοι – με ανήλικα παιδιά 114,00
Οικογένειες Ιδιοκτήτες – Ενοικιαστές 160,00
Οικογένειες Συνοικισμών – Πολύτεκνοι με ανήλικα παιδιά 96,00
Οικογένειες Συνοικισμών 123,00
Συνταξιούχοι Κοινωνικών Ασφαλίσεων – οικογένειες 66,00
Συνταξιούχοι Κοινωνικών Ασφαλίσεων – μονήρη άτομα 33,00
Συνταξιούχοι Κυβερνητικοί, Ημικρατικοί, Τραπεζικοί – οικογένειες 94,00
Συνταξιούχοι Κυβερνητικοί, Ημικρατικοί, Τραπεζικοί – μονήρη άτομα 61,00
Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό κάτω του 70% και με εισόδημα άνω των €17.000,00 113,00
Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό κάτω του 70% και με εισόδημα κάτω των €17.000,00 75,00
Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 70%  και άνω 75,00
Συνταξιούχοι Συνοικισμών – Οικογένειες 30,00
Συνταξιούχοι Συνοικισμών – Μονήρη άτομα 12,00
Υπερήλικες οικογένειες (75 ετών και άνω) – Με ετήσιο εισόδημα κάτω των €18.000,00 0,00
Υπερήλικα μονήρη άτομα (75 ετών και άνω) – Με ετήσιο εισόδημα κάτω των €10.000,00 0,00
Άτομα-Λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 66,00
Οικογένειες με δύο ανέργους – τουλάχιστον για τρεις μήνες στο φορολογικό έτος 77,00
Οικογένειες με ένα άνεργο – τουλάχιστον για τρεις μήνες στο φορολογικό έτος 114,00
Επαγγελματικά υποστατικά με συνήθη σκύβαλα 160,00
Επαγγελματικά υποστατικά με αυξημένα σκύβαλα 623,00
Επαγγελματικά υποστατικά Συνοικισμών με συνήθη σκύβαλα 119,00

Για να εκτυπώσετε τον πιο πάνω πίνακα Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων για Οικιστικά Υποστατικά έτους 2018, πατήστε εδώ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Αρχείο εδώ

Ο κάθε φορολογούμενος ενημερώνεται με προσωπική ειδοποίηση και έγκαιρα για το τέλος που του επιβάλλεται, το οποίο θα πρέπει να πληρώνεται μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και αναγράφεται στην ειδοποίηση. Μετά την ημερομηνία αυτή προστίθεται προσεπιβάρυνση 10%.