Η εξουσία των Δήμων για επιβολή των τελών που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό, απορρέει από τον Περί Δήμων Νόμο Ν. 111/85, με εξαίρεση το τέλος κοιμητηρίου, το οποίο επιβάλλεται με βάση τον Περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμο του 2004, Ν. 257(Ι)/2004.

Ο Δήμος Στροβόλου παρέχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας για θέματα φορολογίας μέσω των πιο κάτω:

Τέλος Αποκομιδής Σκυβάλων

Το τέλος αυτό είναι ανταποδοτικό για παρεχόμενη υπηρεσία και όπως είναι γνωστό επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη.

α) Οικιστικά υποστατικά   

Ο νόμος επιτρέπει ανώτατο τέλος €250,00 για κάθε νοικοκυριό. Το Δημοτικό Συμβούλιο στα πλαίσια των εξουσιών του καθορίζει τα τέλη που θα ισχύουν για κάθε έτος.

Ο Δήμος Στροβόλου στα πλαίσια της βελτίωσης της κοινωνικής του πολιτικής καθόρισε τα πιο κάτω ποσά Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων Οικιστικών υποστατικών για το έτος 2022.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
(Οικίες – Διαμερίσματα) για Ιδιοκτήτες / Ενοικιαστές
(Σημ. 3)

Τέλος Σκυβάλων  2022 

Έγγραφα/Πιστοποιητικά που απαιτούνται για υποβολή αίτησης μείωσης
ΑΤΟΜΑ – ΛΗΠΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) 60 (Σημ. 7)

 • Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης εμβάσματος (ΕΕΕ)
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 92 (Σημ. 6 & 7)

 • Παρουσίαση αναπηρικής ταυτότητας και
 • Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας ή μόνιμης βαριάς αναπηρίας
ΚΕΝΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ 40
 • Αντίγραφο ετήσιου λογαριασμού ΑΗΚ ή Υδατοπρομήθειας, με χρέωση μόνο το ΠΑΓΙΟ! ή Βεβαίωση ότι είναι αποσυνδεδεμένο
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 92 (Σημ. 7)

 • Παρουσίαση Φοιτητικής Ταυτότητας για το τρέχον έτος
ΜΟΝΗΡΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ 145 (Σημ. 5 & 7)

 

ΕΠΑΥΛΕΙΣ 220  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Οικογένειες 185 (Σημ. 5 & 7)
Moνογονεϊκές Οικογένειες με ετήσιο εισόδημα κάτω των €12.000 70 (Σημ. 5 & 7)

 • Πιστοποιητικό αποδοχών, Διαζύγιο ή Πιστοποιητικό θανάτου συζύγου και
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως των παιδιών
με δύο άνεργους – τουλάχιστον για 3 μήνες κατά τα τελευταία 2 έτη 90 (Σημ. 4, 5 & 7)

 • Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για Όλα τα έτη από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Βεβαίωση από το Γραφείο Εργασίας
με έναν άνεργο άτομο-τουλάχιστον για 3 μήνες κατά τα τελευταία 2 έτη 130
Τρίτεκνες Οικογένειες με ανήλικα παιδιά 160 (Σημ. 5 & 7)

 • Ταυτότητα Τρίτεκνης Οικογένειας (πολύτεκνου)
Πολύτεκνες Οικογένειες με ανήλικα παιδιά 130 (Σημ. 5 & 7)

 • Ταυτότητα πολύτεκνου
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ / ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ (75 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ)
Μονήρη Άτομα (Σημ. 1, 2, 5 & 7)

 • Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας και
 • Μηνιαία κατάσταση λογαριασμού εμβάσματος της σύνταξης για το κάθε άτομο που διαμένει σε ένα σπίτι
Με ετήσιο εισόδημα κάτω των €12.000 30
Με ετήσιο εισόδημα άνω των €12.000 70
Οικογένειες
Με ετήσιο εισόδημα κάτω των €24.000 80
Με ετήσιο εισόδημα άνω των €24.000 120

Σημειώσεις:

 1. Στις περιπτώσεις που στην οικία/διαμέρισμα κατοικούν με τους συνταξιούχους και παιδιά της οικογένειας, δεν θα ισχύει καμία έκπτωση.
 2. Στο ποσό σύνταξης συνυπολογίζεται το ποσό και των δύο συνταξιούχων. Στην περίπτωση οικογένειας πρέπει να είναι και οι δύο συνταξιούχοι.
 3. Ο Δήμος όπου είναι γνωστό έχει χρεώσει τους ιδιοκτήτες.
 4. Οι περιπτώσεις ανέργων για σειρά ετών και τουλάχιστόν 2 έτη, θα αξιολογούνται κατά περίπτωση.
 5. Παρέχεται η δυνατότητα μείωσης 50% σε κατόχους προσφυγικής ταυτότητας και νοουμένου ότι το φορολογούμενο υποστατικό ανήκει σε προσφυγικό συνοικισμό.
 6. Άτομα με μόνιμη βαριά αναπηρία θα δικαιούνται έκπτωση 100%.
 7. Οι ενοικιαστές είναι απαραίτητο να προσκομίζουν και Ενοικιαστήριο Έγγραφο μαζί με τα δικαιολογητικά τους.

Για να εκτυπώσετε τον πιο πάνω πίνακα Τέλους Αποκομιδής Σκυβάλων για Οικιστικά Υποστατικά έτους 2022, πατήστε εδώ.

β) Επαγγελματικά Υποστατικά

Ο Δήμος Στροβόλου καθόρισε τα πιο κάτω ποσά τέλους αποκομιδής σκυβάλων επαγγελματικών υποστατικών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ
Επαγγελματικά υποστατικά – συνήθη σκύβαλα 185
Επαγγελματικά υποστατικά – αυξημένα σκύβαλα 710
Επαγγελματικά υποστατικά – συνοικισμών με συνήθη σκύβαλα 135
Ο κάθε φορολογούμενος ενημερώνεται με προσωπική ειδοποίηση και έγκαιρα για το τέλος που του επιβάλλεται, το οποίο θα πρέπει να πληρώνεται μέχρι την ημερομηνία που καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και αναγράφεται στην ειδοποίηση. Μετά την ημερομηνία αυτή προστίθεται προσεπιβάρυνση 10%.

Αιτήσεις για μειώσεις:

 • Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εδώ.
 • Γίνονται αποδεκτές νοουμένου ότι είναι κατάλληλα συμπληρωμένες συνοδευόμενες με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανακοίνωση.
 • Υποβολή το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22470470.

Ανακοινώσεις

Το τέλος αυτό, βασίζεται στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στα όρια του Δήμου, όπως αυτή εκτιμάται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε τιμές του 2021.

Το τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας ανέρχεται σε 0,23 τοις χιλίοις επί της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων.

Κάθε χρόνο ο Δήμος αποστέλλει έγκαιρα προσωπική ειδοποίηση στον κάθε ιδιοκτήτη, με την οποία του γνωστοποιεί τόσο το ύψος του τέλους που οφείλει για τον τρέχοντα χρόνο όσο και την τελευταία ημερομηνία πληρωμής του, και παράλληλα δημοσιεύει σχετική γνωστοποίηση στο τύπο για γενική ενημέρωση.

Μη έγκαιρη πληρωμή του τέλους συνεπάγεται πρόσθετη επιβάρυνση ίση με τα 10% του τέλους.

Όποιος δεν λάβει προσωπική ειδοποίηση δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του τέλους αυτού και προτρέπεται να έλθει σ’ επαφή με το Δήμο για έγκαιρη τακτοποίηση της οφειλής του και για επαλήθευση της ταχυδρομικής του διεύθυνσης, η οποία ενδεχομένως να μη είναι καταχωρημένη ορθά στα μητρώα.

Για την πληρωμή του τέλους είναι απαραίτητο να παρουσιάζεται στο δημοτικό ταμείο η σχετική προσωπική ειδοποίηση ή να δηλώνεται ο αριθμός της ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή να προσκομίζεται το πιστοποιητικό εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας. Με την παρουσίαση της προσωπικής ειδοποίησης, το τέλος μπορεί να πληρωθεί και σε Εμπορικές Τράπεζες ή μέσον της ιστοσελίδας του Δήμου (www.strovolos.org.cy) πριν από τη λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας πληρωμής του
Από το τέλος αυτό εξαιρούνται οι χώροι δημόσιας λατρείας, τα κοιμητήρια, τα αρχαία μνημεία, οι διατηρητέες οικοδομές, η ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται ή χρησιμοποιείται για φιλανθρωπικό ίδρυμα δημόσιου χαρακτήρα, ή που ανήκει σε αθλητικό σωματείο (οίκημα, αθλητικοί χώροι) κ. ά. Εξαιρείται επίσης και η κυβερνητική ιδιοκτησία, αλλά γι αυτήν καταβάλλεται στο Δήμο ανάλογο ποσό υπό μορφή χορηγίας έναντι απώλειας εσόδων.

Το Τέλος Επαγγελματικής Άδειας καταργήθηκε για τα φυσικά πρόσωπα από την 1.1.2003 και διατηρείται μόνο για τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Στροβόλου. Το Τέλος Επαγγελματικής Άδειας  είναι ανεξάρτητο και επιπρόσθετο από την άδεια διατήρησης του επαγγελματικού υποστατικού του νομικού προσώπου, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο “Άδειες”.

Για την επιβολή του Τέλους Επαγγελματικής Άδειας στα νομικά πρόσωπα, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος ο νόμος, ο οποίος τις κατατάσσει σε έντεκα (11) κατηγορίες, με επιτρεπόμενο ανώτατο όριο από 768,00 Ευρώ μέχρι 5.125,00 Ευρώ το χρόνο, ανάλογα με τον τύπο του κάθε νομικού προσώπου σε συσχετισμό με το αντικείμενο της δραστηριότητας, το μετοχικό κεφάλαιο και τον αριθμό υπαλλήλων κτλ.

Στο κάθε φορολογούμενο νομικό πρόσωπο γνωστοποιείται το ύψος του Δημοτικού Τέλους, με ειδοποίηση (που στέλλεται εντός Οκτωβρίου συνήθως) και παρέχεται περιθώριο πληρωμής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή προστίθεται προσεπιβάρυνση 10%.

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς στο Δημοτικό Μέγαρο, Τομέα Φορολογιών (γραφείο 50) πριν από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής του φόρου.

Τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά ή επαναδραστηριοποιούνται μετά από διακοπή, οφείλουν να αποταθούν στο Δήμο μέσα σ’ ένα μήνα, για να εκδοθεί η σχετική άδεια και να καθοριστεί το πληρωτέο τέλος, το οποίο μπορεί να είναι ετήσιο (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου) ή εξαμηνιαίο (μέχρι τις 30 Ιουνίου ή 31 Δεκεμβρίου, ανάλογα με την περίπτωση). Για εξάμηνη περίοδο καταβάλλεται το ½ του ετήσιου φόρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο νομιμοποιείται να αυξάνει το Τέλος Επαγγελματικής Άδειας κάθε χρόνο μέχρι ποσοστού 14% του φόρου του προηγούμενου χρόνου.

Το Τέλος Επαγγελματικής Άδειας μπορεί να εξοφλείται στο δημοτικό ταμείο με την παρουσίαση της προσωπικής ειδοποίησης σας, Εμπορικές Τράπεζες καθώς επίσης και διαμέσου της ιστοσελίδας του Δήμου www.strovolos.org.cy πριν από τη λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας πληρωμής του.

Ανακοινώσεις

Το Τέλος Θεάματος ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 5% επί της συνολικής τιμής του εισιτηρίου.

Το Τέλος Κοιμητηρίου επιβλήθηκε το 2002, για κάλυψη της δαπάνης απόκτησης της γης για το νέο κοιμητήριο στην περιοχή Νήσου και για τα έξοδα περίφραξης. Ο φόρος ήταν πληρωτέος σε δύο δόσεις, στις 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου. Μετά την ημερομηνία αυτή έχει επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση ύψους 20%.