Η επίδειξη διαφήμισης οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους σε ιδιωτική πινακίδα διαφημίσεων ή σε τόπο εργασίας και η ανέγερση ή τοποθέτηση ιδιωτικής πινακίδας διαφημίσεων απαιτούν την εκ των προτέρων εξασφάλιση άδειας από το Δήμο.

Το όλο θέμα ρυθμίζεται με το νόμο περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Κεφ.50), τους δημοτικούς κανονισμούς που έγιναν με βάση αυτόν και δημοσιεύτηκαν στις 27.10.2000 και τον τροποποιητικό νόμο περί Οδικής Ασφάλειας αρ. 50(Ι) που δημοσιεύτηκε στις 13.6.2003 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και αφορά ειδικά τα διαφημιστικά κατασκευάσματα.

Για την εξασφάλιση άδειας απαιτείται η υποβολή αίτησης στο Δήμο με το καθορισμένο έντυπο, εις διπλούν. Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχεδιαγράμματα για περιγραφή των διαστάσεων, του τύπου και του σχεδίου της διαφήμισης, κτηματικό σχέδιο, τίτλο ιδιοκτησίας του τεμαχίου πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί η πινακίδα και συγκατάθεση ιδιοκτήτη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη κάθε σχετικό παράγοντα, έχει εξουσία να εγκρίνει ή να απορρίψει μια αίτηση και να επιβάλει σε κάθε άδεια που εκδίδει τους όρους που κρίνει κατάλληλους.

Τα πληρωτέα δικαιώματα άδειας είναι ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την ανέγερση ή τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας μέχρι 2 τ. μ. καταβάλλεται ποσό € 68,00 το χρόνο για φωτεινή διαφήμιση και € 51,00 το χρόνο για μη φωτεινή. Για πινακίδα μεγαλύτερη των 10 τ. μ. τα δικαιώματα καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, με ανώτατο όριο το ποσό των € 3.417,00 το χρόνο.

Ο νόμος περί Οδικής Ασφάλειας που αναφέρεται πιο πάνω, μεταξύ άλλων καθορίζει την ελάχιστη απόσταση που θα πρέπει να έχει ένα διαφημιστικό κατασκεύασμα από αυτοκινητόδρομο, δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, κυκλοφοριακό κόμβο ή άλλο δημόσιο δρόμο (εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής), όπως και την ελάχιστη απόσταση που θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους τα διαφημιστικά κατασκευάσματα.

Κάθε παράβαση των δημοτικών κανονισμών τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι € 171 και με πρόσθετο πρόστιμο μέχρι € 40,00 για κάθε ημέρα συνεχιζόμενης παράβασης, ενώ κάθε παράβαση του νόμου περί Οδικής Ασφάλειας τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι € 6.834,00 ή με φυλάκιση μέχρι 24 μήνες ή και με τα δύο.