Έντυπα Αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο Κεφ. 96.

Έντυπα Αιτήσεων για Άδεια Διαχωρισμού Γης ή Κατασκευής Δρόμου σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2000

  1. ΤΦ017 Έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν για έγκριση των Σχεδίων Μηκοτομών & Οριζοντιογραφίας
  2. ΤΦ021 Ειδοποίηση Αρμόδιας Αρχής για την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με την Άδεια Διαίρεσης Γης και Κατασκευής Δρόμου
  3. ΤΦ022 Διορισμός Εργοληπτικής Εταιρείας που θα εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με την Άδεια Διαίρεσης Γης και Κατασκευής Δρόμου
  4. ΤΦ023 Διορισμός Επιβλέποντα για την υλοποίηση των όρων της Άδειας Διαίρεσης Γης και κατασκευής Δρόμου
  5. ΤΦ028 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για τα υψόμετρα της υπερεκσκαφής
  6. ΤΦ029 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για τους οχετούς όμβριων νερών
  7. ΤΦ030 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για την τοποθέτηση των κρασπέδων
  8. ΤΦ031 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για τα υψόμετρα του υποθεμελίου και των εγκαταστάσεων από δημόσιες υπηρεσίες
  9. ΤΦ032 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν την εγκατάσταση αγωγών για το ΣΑΛ

Έντυπα Αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον Περί Σκύλων Νόμο 184(I) του 2002

Έντυπο Αίτησης για άδεια σύμφωνα με τον Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμο Κεφ.144