Γενικά Προγράμματα

O Δήμος Στροβόλου βάσει πολιτικών αποφάσεων δεν έχει συμπεριληφθεί στους Δήμους εκείνους στους οποίους που είχαν κατανεμηθεί, τα διαθέσιμα κονδύλια των Διαρθρωτικών Ταμείων για χρηματοδότηση έργων υποδομής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Παρόλα αυτά, ο Δήμος αξιοποιεί τα διάφορα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα μέσω των οποίων αποκτά πολύτιμη τεχνογνωσία με ευεργετικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό πεδίο όσο και στις προσπάθειες των στελεχών του για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών. Με την ενεργό συμμετοχή του σε διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Δήμος Στροβόλου επιτυγχάνει μεταξύ άλλων: α) τη γνωριμία με άτομα από διάφορους Ευρωπαϊκούς φορείς η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα δημιουργίας σχέσεων και η οποία οδηγεί σε συνεργασίες και συνεταιρισμούς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, β) την ανταλλαγή των εμπειριών σε διακρατικό επίπεδο και την ενσωμάτωση των διδαγμάτων και πρακτικών που προκύπτουν από την ανάλυση των εμπειριών αυτών,(γ)  τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις για απόκτηση γνώσεων και εφαρμογή καλών πρακτικών σε διάφορα επίπεδα με κύριο γνώμονα τους δημότες και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Έργο Portal for Heritage Buildings Integration into the Contemporary built Environment-RESTART 2016-2020-ΙΠΕ

Το ερευνητικό έργο Πύλη για την ενσωμάτωση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύγχρονο δομημένο περιβάλλον» (Urban PERIsCOPE- https://uperiscope.cyi.ac.cy/?fbclid=IwAR2tCy8AKEUH5ENix0zXmijc-D8U5BFsewiU0imSHtOxzAFGQk5OO7kKoFE) στοχεύει στη δημιουργία μιας καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας για την καταγραφή των χαρακτηριστικών παραδοσιακών κτιρίων και την παροχή πληροφοριών που θα βοηθήσουν στη μελέτη ηλικιωμένων κτιρίων διατηρητέων και μη. Το Urban PERIsCOPE θα αξιοποιήσει σύγχρονες τεχνικές στους επιστημονικούς τομείς της Μοντελοποίησης Πληροφοριών Κτιρίων (BIM), της τηλεπισκόπησης, των επίγειων και εναέριων τεχνικών τρισδιάστατης μοντελοποίησης και των μη καταστρεπτικών επιτόπιων δοκιμών. Η πλατφόρμα Urban PERIsCOPE θα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους φορείς που επηρεάζουν πολιτισμικά και οικονομικά την κοινωνία της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής (Τμήμα Πολεοδομίας και Στέγασης, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Δήμοι) αλλά και επαγγελματιών του οικοδομικού τομέα (αρχαιολόγοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες).

Το ερευνητικό πρόγραμμα Urban PERIsCOPE περιλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή της προτεινόμενης ολιστικής ολοκληρωμένης μεθοδολογίας σε 20 κτίρια κληρονομιάς στους Δήμους Στροβόλου και Λεμεσού

Συντονιστής Εταίρος:
The Cyprus Institute (Research Institute)

Εταίροι:
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύρπου
Πανεπιστήμιο Frederick
Υπουργείο Εσωτερικών
Δήμος Στροβόλου
Δήμος Λεμεσού
NetU Consultants Ltd
HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD
RTD Talos Ltd
Fondazione Bruno Kessler

https://www.facebook.com/urbanperiscope/


Το έργο LIFE UrbanProof  (http://urbanproof.eu/el/στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δήμων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εξοπλίζοντάς τους με ένα ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη της ενημερωμένης λήψης αποφάσεων στο σχεδιασμό της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Στα πλαίσια του έργου αυτού, θα χρησιμοποιηθούν επιλεγμένα περιοχικά κλιματικά μοντέλα και τεχνικές στατιστικού υποβιβασμού κλίμακας για την εκτίμηση της κλιματικής αλλαγής στο μέλλον σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, οι υφιστάμενες και μελλοντικές ευπάθειες στην κλιματική αλλαγή καθώς και τα διαθέσιμα μέτρα προσαρμογής θα προσδιοριστούν και αξιολογηθούν.

Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων το οποίο θα ενσωματώνει τα προαναφερθέντα στοιχεία και θα εφαρμοστεί στους τέσσερις συμμετέχοντες δήμους, ενώ επιλεγμένα μέτρα προσαρμογής μικρής κλίμακας θα υλοποιηθούν με βάση τα αποτελέσματα της εφαρμογής του εργαλείου.

Στο τέλος, θα αναπτυχθούν τοπικές στρατηγικές προσαρμογής για καθέναν από τους δήμους.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται από:

Συντονιστής

 • Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κύπρος)

Εταίροι

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ΕΜΠ (Ελλάδα)
 • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – EAA (Ελλάδα)
 • Πανεπιστήμιο της Βενετίας (Ιταλία)
 • Δήμος Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία)
 • Δήμος Στροβόλου (Κύπρος)
 • Δήμος Λακατάμιας (Κύπρος)
 • Δήμος Περιστερίου (Ελλάδα)

Eνίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή – Life UrbanProof

Το καινοτόμο εργαλείο UrbanProof για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για ενίσχυση απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Το έργο στοχεύει στην επιτυχή καθοδήγηση των τουριστικών ΜΜΕ (επιχειρήσεων) που αναπτύσσονται σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω καθοδήγησης (mentoring) και μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υποστηρικτικών μηχανισμών και εργαλείων, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με ένα νέο μοντέλο καινοτομίας διεργασιών-προϊόντων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου αποτελείται από 5 πυλώνες:

 1. Έρευνα – μελέτη καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης και ανάδειξη καλών πρακτικών
 2. Εκπαίδευση/Κατάρτιση/Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας (υποστήριξη ΜΜΕ)
 3. Ανάπτυξη Καινοτομίας – ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών για τις ΜΜΕ
 4. Παραγωγή προϊόντων – δημιουργία 5 νέων προϊόντων με δυνατότητα εμπορευματοποίησης (ηλεκτρονικά εργαλεία υποστήριξης)
 5. Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας για υποστήριξη ΜΜΕ

Συντονιστής έργου:

 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Ερευνητική Μονάδα/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  (Ελλάδα)

 Εταίροι:

 • CULTUREPOLIS (Greece)
 • Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (Bulgaria)
 • Center for Heritage Interpretation (Bulgaria)
 • NICOSIA DEVELOPMENT AGENCY (Cyprus)
 • Lezha Regional Development Agency (Albania)
 • Unique Junior Enterprise (Albania)
 • A.B.A.T Balkania-Balkan association for alternative tourism (The Former Yugoslav Republic of Macedonia)

Η πρόταση αφορά στη διοργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε μαθητές και πολίτες των Ευρωπαϊκών χωρών για θέματα αειφόρου ανάπτυξης, κλιματικών αλλαγών και κοινωνικής .

Ο Δήμος σε συνεργασία με την εταιρεία CARDET και τα σχολεία του Στροβόλου θα αναλάβει την διοργάνωση 2 εργαστηρίων στα πιο πάνω θέματα για πολίτες και κοινωνικούς εταίρους της Κύπρου καθώς και την προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων τους.

Συντονιστής Εταίρος:

 • Tuscany Region, Italy

Εταίροι:

 • Oxfam Italia Intercultura –Italy
 • Normandie Region, France
 • International Institute for HR and Peace, France
 • Istria Region, Croatia
 • Municipality of Strovolos, Cyprus
 • Cardet, Cyprus
 • Carmarthenshire County, UK Wales
 • Dolen Cymru, UK Wales
 • Glasgow City Council, UK Scotland
 • University of Glasgow, UK Scotland
 • Municipality of Villa Franca Xira, Portugal
 • Aid Global, Portugal
 • Municipality of Fyli, Greece
 • ActionAid Hellas, Greece
 • Municipality of Fusyarrez, Albania
 • Municipality of Sofia, Bulgaria
 • Municipality of Bucharest, Romania
 • APSD – Agenda 21, Romania

Δράση – Ζωγραφίζουμε για την ειρήνη στο πλαίσιο του προγράμματος Walk the Global Walk
«Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα»- Animation στο πλαίσιο του ευρ. προγράμματος Walk the Global Walk
Διαγωνισμός αφίσας και καλοκαιρινό σχολείο στο Τρόοδος, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Walk the Global Walk
Βραβευθέντα έργα στο μαθητικό διαγωνισμό αφίσας του προγράμματος Walk the Global Walk
ΔΤ – Δράση: Ζωγραφίζουμε για την ειρήνη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Walk the Global Walk
Θερινό Σχολείο στο Πλαίσιο του ευρ. Προγράμματος Walk the Global Walk
Μαθητικός διαγωνισμός Σχεδιασμού Αφίσας στο πλαίσιο του προγράμματος Walk the Global Walk

Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.


Έργο HAPPEN – Πρόγραμμα HORIZON 2020

To έργο HAPPEN έχει ως σκοπό την τόνωση της αγοράς για ριζικές ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων (στοχεύοντας στη δημιουργία κτιρίων σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας) στην περιοχή της Μεσογείου. Το έργο θέλει να επιτύχει το στόχο αυτό μέσα από την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθολογίας προσαρμοσμένης στις κλιματολογικές συνθήκες της Μεσογείου.

Ο εταίρος και ο διαχειριστής του έργου για την Κύπρο που συμμετέχει στο εν λόγω έργο είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και ο Δήμος Στροβόλου συμμετέχει ως ο τελικός δικαιούχος για την πιλοτική εφαρμογή μικρής εμβέλειας έργων ενεργειακής εξοικονόμησης αφού προηγηθεί σχετική μελέτη στα κτίρια Δημοτικού του Μεγάρου και Δημοτικού Θεάτρου.

Σχετικές παρεμβάσεις που θα γίνουν στα κτίρια θα αφορούν μεταξύ άλλων την κατασκευή πράσινης στέγης, θερμομόνωση οροφής, σκιάδια, φωτισμός, αναβάθμιση/βελτίωση του συστήματος ψύξης/θέρμανσης, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κλπ.

Επιπρόσθετα, θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση τριών κατοικιών στην επικράτεια του Δήμου.

 1. Διενεργήθηκαν συναντήσεις με Ιδιωτικά Πανεπιστήμια για δημιουργία Διασύνδεσης με Πανεπιστήμια και κτίσιμο συνεργασιών με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας μας, γεγονός που θα μας προσφέρει πολλαπλά οφέλη.
 2. Συμμετοχή  στην Πρόταση για συμμετοχή του Δήμου στην όλη προσπάθεια για τη διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας Νεολαίας για την πόλη της Λευκωσίας.

«Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές»

Όνομα έργου «Κοινωνίες με Χρώματα» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετανάστευσης, Ασύλου & Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κοινωνική Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε δράσεις που αναλαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, στη βάση της αρχής ότι μετανάστες και πρόσφυγες κοινωνίας μπορούν να ενταχθούν επιτυχώς στην κοινωνία της χώρας υποδοχής μόνο αν συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα επίπεδα της .

Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί:

 • Διοργάνωση εργαστηρίου – 2 σεμινάρια για απόκτηση γνώσεων αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην αγορά εργασίας στην Κύπρο.
 • Διοργάνωση πολυπολιτισμικής εκδήλωσης σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και το Προξενείο των Φιλιππινών την Κύπρο στις σπηλιές του Πάρκου Ακροπόλεως.

Συνεργαζόμενοι φορείς:

 • Δήμος Αγλαντζιάς
 • Δήμος Στροβόλου
 • Δήμος Λατσιών
 • Δήμος Ιδαλίου
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας Λτδ
 • Opinion and Action Services Ltd

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IVC

Έργο «Open Source software usage by European Public Administrations» (OSEPA) – (http://osepa.eu/)Το συγκεκριμένο έργο αφορά τη χρήση ανοικτών λογισμικών από οργανισμούς και στόχο είχε να εξετάσει τις βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις για την ανάπτυξη υποδομών στο πεδίο αυτό. Η ανάπτυξη και χρήση των ανοικτών λογισμικών αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ικανοποιώντας πολλαπλούς στόχους όπως την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, τη μείωση του λειτουργικού κίστους στους δημόσιους οργανισμούς κ.α.Οι συνεργαζόμενοι φορείς στο έργο ήταν οι εξής:

 • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
 • Δήμος Στροβόλου, Κύπρος
 • Επαρχία Βίσοτσίνα, Τσεχία
 • Οργανισμός Ανάπτυξης της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Εξτρεμαδούρα-Ισπανία
 • Δημόσιο Πρακτορείο Καινοτομίας, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε, Γερμανία
 • Σουηδική Οργάνωση Δήμων για Κοινή Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
 • Επαρχία Εμίλια-Ρπμάνα, Ιταλία
 • Πόλη Σότεν, Βέλγιο
 • Οργάνωση Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων, Λετονία
 • Δήμος Μπιστρίτα, Ρουμανία
 • Πανεπιστήμιο Σιέφιλντ, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών-Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 – «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές» – έργο «Κοινωνίες με Χρώματα»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012, ΔΡΑΣΗ Β1 [Αρ. 3]
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ»


Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών-Ετήσιο Πρόγραμμα 2012 – «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές» – έργο «Κοινωνίες με Χρώματα»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012, ΔΡΑΣΗ Β1 [Αρ. 3]
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ»


Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Europeaιd – έργο “We are the planet”

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η προώθηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και προώθηση της ισότητας μεταξύ των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Κατά τη διάρκεια του έργου εκπαιδεύτηκαν από ειδικούς εκπαιδευτές 18 υπεύθυνες και βοηθοί των παιδικών λεσχών του Δήμου σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και τρόπων προώθησης των θεμάτων αυτών στους μαθητές των λεσχών. Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν και εμπλάκηκαν στις δραστηριότητες του προγράμματος, δημιούργησαν και κατασκεύασαν αντικείμενα σε σχέση με τα θέματα του περιβάλλοντος και αντάλλαξαν τα δημιουργήματα τους με παιδάκια από το σχολείο του Μπενίν στην Αφρική – (http://www.wearetheplanet.net)

Συνεργαζόμενοι φορείς: 

 • Περιφέρεια του Τέραμο, Ιταλία
 • Δήμος Στροβόλου, Κύπρος
 • Περιφέρεια De Avila, Ισπανία
 • Δήμος Nova Gorica, Σλοβενία
 • Οργανισμός Solsitzio, Ιταλία

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών – Ετήσιο Πρόγραμμα 2013 «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές»

Έχει εγκριθεί η πρόταση που υποβλήθηκε για επιχορήγηση προς συνέχιση των δύο προηγούμενων ετήσιων προγραμμάτων με την εμπλοκή όλων των Δήμων της Επαρχίας Λευκωσίας (Διάρκεια Έργου: Ιανουάριος – Ιούνιος 2015)
Συνεργαζόμενοι φορείς: 

 • Δήμος Λευκωσίας (Τελικός δικαιούχος)
 • Δήμος Στροβόλου
 • Δήμος Λακατάμιας
 • Δήμος Λατσιών
 • Δήμος Έγκωμης
 • Δήμος Αγίου Δομετίου
 • Δήμος Ιδαλίου
 • Δήμος Γερίου
 • Δήμος Τσερίου
 • Δήμος Αγλαντζιάς
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας
 • Opinion and Action Services Ltd
 • Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου
 • NVK Advert Ltd  

Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.


Youth in Action – Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΝΕΟΛΑΙΑ»

κατά τη διάρκεια του οποίου φιλοξενήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Στροβόλου, ομάδες νέων από Ελλάδα, Ισπανία και Λιθουανία.Το πρόγραμμα «ΝΕΟΛΑΙΑ» είχε ως στόχο την προώθηση της καλύτερης κατανόησης της πολυμορφίας του κοινού πολιτισμού και της κοινής κληρονομιάς των Ευρωπαϊκών Κρατών, καθώς και των βασικών αξιών που διέπουν τις κοινωνίες των συμμετεχόντων. Οι νέοι που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, είχαν μια σημαντική ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να δημιουργήσουν νέες γνωριμίες και φιλίες, να γνωρίσουν νέα ήθη και έθιμα, νέες στάσεις ζωής και νέες αντιμετωπίσεις καταστάσεων, ακριβώς από ανθρώπους που βρίσκονται στα ίδια στάδια


Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Leonardo da Vinci – Κινητικότητα

Επιχορηγεί την τοποθέτηση ατόμων σε οργανισμούς άλλων συμμετεχουσών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση.Η επιχορήγηση καλύπτει έξοδα γλωσσικής-πολιτιστικής προετοιμασίας, έξοδα διακίνησης και έξοδα συντήρηση στο εξωτερικό για τους δικαιούχους, καθώς και έξοδα για οργάνωση της κινητικότητας για τον φορέα συντονιστή.Μέσω του προγράμματος αυτού μέλη του υπαλληλικού προσωπικού του Δήμου είχαν μεταβεί για εκπαίδευση σε Ελληνικούς Δήμους και θα εκπαιδευτούν σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Δημοσίων Σχέσεων.Τιμητική Διάκριση απονεμήθηκε στο Δήμο Στροβόλου στα πλαίσια της Ημερίδας με θέμα «Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση – Ηλεκτρονική Μάθηση», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στις 29 Νοεμβρίου 2011. Η Τιμητική Διάκριση απονεμήθηκε για την εξαίρετη ποιότητα των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου με τίτλο «Εκπαίδευση προσωπικού στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την βελτίωση της ποιοτικής εξυπηρέτησης του Δημότη» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci.Κατά την υλοποίηση του πιο πάνω σχεδίου, ο Λειτουργός Πληροφορικής του Δήμου Στροβόλου, επισκέφθηκε τον Δήμο Τρικκαίων και συγκεκριμένα τον οργανισμό e-Τrikalla, όπου εκπαιδεύτηκε σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κατά την επίσκεψη έγινε ενημέρωση για τη δημιουργία και υλοποίηση εφαρμογών με βάση τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών.Στόχος του Δήμου Στροβόλου μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού του στα πλαίσια της οποίας πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου, είναι η απλούστευση των καθημερινών συναλλαγών των πολιτών και η προσφορά νέων υπηρεσιών που καθιστούν τις τοπικές αυτοδιοικήσεις πρωτοπόρες  σε σχέση με την ψηφιακή και από απόσταση εξυπηρέτηση των πολιτών.


Συμμετοxή σε Δίκτυα

Ο Δήμος σήμερα συμμετείχε ενεργά στο δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων Q-Cities (http://www.qcitiesnet.eu) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες». Το δίκτυο αυτό προωθεί την ποιότητα και την εξέλιξη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέχρι σήμερα το δίκτυο αποτελείται από 12 Ευρωπαϊκές πόλεις. Η αποστολή του δικτύου Q-Cities είναι μεταξύ άλλων η ευρύτερη επικοινωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών πόλεων, η αναζήτηση κοινών μεθόδων και εργαλείων για τη συνεχή βελτίωση και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Ευρωπαίους πολίτες, η δημιουργία κοινών πολιτικών κ.α.O Δήμος Στροβόλου υπήρξε επίσης ενεργό μέλος των Ευρωπαϊκών Δικτύων Brundtland Cities (Αντικείμενο: Ενέργεια / εναλλακτικές μορφές ενέργειας), Network of Urban Forums for Sustainable Development (Αντικείμενο: Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Πληροφόρηση) και Urbact Network / Young People – From Exclusion to Inclusion (Αντικείμενο: Εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων- ανάπτυξη δεσμών μεταξύ σχολείου και κοινότητας).Η συμμετοχή του Δήμου στα δίκτυα αυτά του προσφέρει τεχνογνωσία και τον εισάγει στην κουλτούρα του ευρύτερου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, με ευεργετικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό πεδίο όσο και στις προσπάθειες των στελεχών του για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών του.Με την ενεργό συμμετοχή του σε διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Δήμος Στροβόλου επιτυγχάνει μεταξύ άλλων:α) τη γνωριμία με άτομα από διάφορους Ευρωπαϊκούς φορείς η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα δημιουργίας σχέσεων και η οποία πιθανόν να οδηγήσει σε συνεργασίες και συνεταιρισμούς σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα,β) την ανταλλαγή των εμπειριών σε διακρατικό επίπεδο και την ενσωμάτωση των διδαγμάτων και πρακτικών που προκύπτουν από την ανάλυση των εμπειριών αυτών,(γ) τόσο τα Ευρωπαϊκά προγράμματα όσο και τα δίκτυα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκών πόλεων και προσφέρουν γνώσεις οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν τις δραστηριότητες των πόλεων και τον καθορισμό μελλοντικών Ευρωπαϊκών Πολιτικών,(δ) την προβολή του Στροβόλου αλλά και της Κύπρου γενικότερα προς τα έξω.

Προγράμματα Ενέργειας

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν εθελοντικά τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευση τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

Προκειμένου να μετατρέψουν την πολιτική δέσμευσή τους σε συγκεκριμένα μέτρα και έργα, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο αναλαμβάνουν κυρίως να συντάξουν μια Βασική Απογραφή Εκπομπών και να υποβάλουν, εντός ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο οποίο περιγράφονται οι βασικές δράσεις που σχεδιάζουν να αναλάβουν.

Ο Δήμος Στροβόλου υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων το 2009 και σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ετοιμάστηκε το Αειφόρο Ενεργειακό Σχέδιο του Δήμου 2010-202 το οποίο υποβλήθηκε στη Γραμματεία του Συμφώνου των Δημάρχων και έλαβε την τελική έγκριση το 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.covenantofmayors.eu

img002

Το Σύμφωνο των Νησιών είναι ένα δεσμευτικό κείμενο με το οποίο οι νησιώτικες τοπικές αρχές αναλαμβάνουν την πολιτική δέσμευση να πραγματοποιήσουν τους στόχους του έργου. Το τρισέλιδο έγγραφο έχει συνταχθεί με πρότυπο το Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών.

Ο Δήμος Στροβόλου υπέγραψε το Σύμφωνο των Νησιών το 2011 ειδική τελετή που παραγοντοποιήθηκε στις Βρυξέλλες

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.isle-pact.eu/

img004

Το έργο Buy Smart+ θα καθιερώσει γραφεία υποστήριξης Πράσινων Συμβάσεων και στις 15 χώρες που συμμετέχουν στο Έργο, παραδίδοντας σε εθνική γλώσσα καθοδήγηση, εκπαίδευση, καλή πρακτική και καλά δοκιμασμένα εργαλεία.

Τα εργαλεία περιλαμβάνουν τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές σε διάφορες ομάδες προϊόντων, δελτία επιδόσεων, εργαλεία υπολογισμού κόστους κύκλου ζωής (life cycle cost), και υλικό εκπαίδευσης. Η ευρεία διάδοση των Πράσινων Συμβάσεων θα επιτευχθεί μέσω της απευθείας εκπαίδευσης και καθοδήγησης των αγοραστών με τη χρήση καλά δοκιμασμένων εργαλείων και κριτηρίων καθώς και μέσω των υποβοηθούμενων από το Έργο πιλοτικών έργων.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας διοργάνωσαν την πρώτη Τελετή Απονομής Βραβείων Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο.

Ο Δήμος Στροβόλου έλαβε Τιμητική Διάκριση για την αναπαλαίωση και ανέγερση κτιρίου χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, για το Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου. 

img008

Ο γενικός σκοπός του έργου MEDEEA είναι η επίτευξη των Ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων “20-20-20” για το 2020 στις περιοχές της Μεσογείου μέσω της διαχείρισης ενεργειακών θεμάτων από τους τοπικούς φορείς. Σε αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιείται μία συγκεκριμένη μεθοδολογία ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού σε επίπεδο Δήμου, με την ονομασία European Energy Award, δηλαδή Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο (eea®) και ειδικότερα ένα κοινό εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού στις χώρες τις Μεσογείου.

Στο έργο συμμετείχαν 9 εταίροι από 7 διαφορετικές Μεσογειακές Χώρες και 73 τοπικές αρχές.

Η διάρκεια του έργου ήταν 36 μήνες και χρηματοδοτήθηκε Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στις 13 Μαΐου 2013 στα πλαίσια του τελικού διεθνές συνεδρίου του έργου πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου η Τελετή Βράβευσης τοπικών αρχών που εξασφάλισαν το Βραβείο.

Ο Δήμος Στροβόλου με βαθμολογία 60/100 βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου στις χώρες της Μεσογείου (eea®)

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.interregmedeea.eu 

Το έργο ISLE-PACT έχει ως πρώτιστο σκοπό την ανάπτυξη Νησιώτικων Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, με γνώμονα την επίτευξη ή υπέρβαση των Eυρωπαϊκών στόχων αειφορίας όπως καθορίστηκαν για το 2020, όπου προνοείται μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%.

Η διάρκεια του έργου ήταν 30 μήνες, με εναρκτήρια ημερομηνία την 1η Φεβρουαρίου 2010 και καταληκτική ημερομηνία τις 31 Ιουλίου 2012.

Ο συντονιστής του έργου είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο των Outer Hebrides of Scotland, Comhairle nan Eilean Siar (CnES).

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τα κύρια επιτεύγματα μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

 • Προετοιμάστηκε και υπογράφηκε το Σύμφωνο των Νησιών από εξήντα τέσσερις (64) νησιωτικές κοινότητες, υπερβαίνοντας κατά πολύ της προσδοκίες της Κοινοπραξίας.
 • Προετοιμάστηκαν πενήντα έξι (56) Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στα Νησιά, υπερβαίνοντας επίσης κατά πολύ το στόχο των 20 Σχεδίων Δράσης που ορίζονταν στην εναρκτήρια έκθεση.
 • Πραγματοποιήθηκαν τρία εξειδικευμένα συνέδρια. 
 • Έγινε ανασκόπηση 99 έργων και στη συνέχεια ανάλυση 53 επιλεγμένων για χρηματοδότηση έργων, τα οποία προετοιμάστηκαν κατάλληλα για να παρουσιαστούν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές.
 • Δημιουργήθηκε ένας αριθμός υπολογιστικών εργαλείων και μεθοδολογιών για να βοηθήσουν τις μελλοντικές κοινότητες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα να αναπτύξουν τα δικά τους ενεργειακά μοντέλα, 
 • Επιτεύχθηκε διάχυση των επιτευγμάτων του προγράμματος σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ποικίλων εργαλείων διάχυσης .
 • Αναγνωρίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ρόλος των νησιωτικών κοινοτήτων στην κινητοποίηση κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το οποίο με τη Διακήρυξη 37/2011 αναγνώρισε το Σύμφωνο των Νησιών ως μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία αντίστοιχη με το Σύμφωνο των Δημάρχων.  

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.islepact.eu/

img010

 • ELIHMED – Ενεργειακή Απόδοση σε νοικοκυριά με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα στη Μεσόγειο. Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος MED (2011-2014).

img006

Η υλοποίηση του έργου άρχισε τον Απρίλιο του 2011 και σε αυτό συμμετέχουν εταίροι από 7 Ευρωπαϊκές χώρες της Βόρειας Μεσογείου με στόχο να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και να προωθήσουν την εξοικονόμηση ενέργειας σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. 

Γιατί το έργο επικεντρώθηκε σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος;

 • Αντιπροσωπεύουν το 30 με 40% των Μεσογειακών νοικοκυριών
 • Κτίρια χαμηλής ενεργειακής απόδοση
 • Βασική παράμετρος για την επίτευξη των στόχων του EU2020
 • Δεν βρίσκονται στο επίκεντρο των παραδοσιακών ενεργειακών πολιτικών
 • Υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης
Ο Δήμος Στροβόλου συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου, στο οποίο εταίρος είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών παρέχοντας χρηματοδότηση ύψους 4.500,00 ευρώ για την υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθμισης τριών οικιών εντός των Δημοτικών ορίων Στροβόλου.
Στις 22 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η τελική εκδήλωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου ELIHMED στην Κύπρο κατά την οποία οι συμμετέχοντες έτυχαν ενημέρωσης για τις «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού». Επίσης πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής τιμητικών βραβείων για οργανισμούς και εταιρείες που είχαν ενεργή συμβολή για την επίτευξη των στόχων του έργου. Ένας από τους βραβευθέντες είναι και ο Δήμος Στροβόλου. Σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.
Στο πιο κάτω βίντεο αντικατοπτρίζονται οι εργασίες, η πρόοδος και η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου ELIH MED στην Κύπρο.