Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για το σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση και πενταετή συντήρηση νέου συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης σε χώρους του Δημοτικού Μεγάρου. Αρ. Προσφοράς 44/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για το σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση και πενταετή συντήρηση νέου συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης σε χώρους του Δημοτικού Μεγάρου. Αρ. Προσφοράς 44/2018 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο […]