Το Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου ζητά προσφορές για την ετοιμασία και παράδοση έτοιμου φαγητού στα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών. Αρ. Προσφοράς 49/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Ίδρυμα Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Στροβόλου ζητά προσφορές για την ετοιμασία και παράδοση έτοιμου φαγητού στα Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών. Αρ. Προσφοράς 49/2019 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε […]