Προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό κτιρίων και άλλων χώρων που χρησιμοποιεί ο Δήμος, Αρ. Προσφοράς 9/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό κτιρίων και άλλων χώρων που χρησιμοποιεί ο Δήμος, Αρ. Προσφοράς 9/2019. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος […]