Προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τον εποχιακό καθαρισμό οικοπέδων και καθαρισμό πεζοδρομίων σε ορισμένες περιοχές Αρ. Προσφοράς 5/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τον εποχιακό καθαρισμό οικοπέδων και καθαρισμό πεζοδρομίων σε ορισμένες περιοχές Αρ. Προσφοράς 5/2019. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο […]

Προσφορές για την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ) Αρ. Προσφοράς 4/2019

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ) Αρ. Προσφοράς 4/2019 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου […]