Προσφορές για την ενοικίαση ενός οχήματος με ανυψωτική πλατφόρμα ύψους 17 μέτρων για ανύψωση προσώπων με μηχανοδηγό.  Αρ. Προσφοράς 36/2020

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ενοικίαση ενός οχήματος με ανυψωτική πλατφόρμα ύψους 17 μέτρων για ανύψωση προσώπων με μηχανοδηγό.  Αρ. Προσφοράς 36/2020. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος […]

Προσφορές για την Προμήθεια νέου χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, εγκατάσταση, σύνδεση και φωταγώγηση, συντήρηση, αποσύνδεση, απεγκατάσταση και αποθήκευση του καθώς και του υφιστάμενου χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού που ήδη διαθέτει ο Δήμος. Αρ. Προσφοράς 32/2020.

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την Προμήθεια νέου χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, εγκατάσταση, σύνδεση και φωταγώγηση, συντήρηση, αποσύνδεση, απεγκατάσταση και αποθήκευση του καθώς και του υφιστάμενου χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού που ήδη διαθέτει ο Δήμος. Αρ. Προσφοράς 32/2020.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την Προμήθεια νέου χριστουγεννιάτικου διάκοσμου, εγκατάσταση, σύνδεση και φωταγώγηση, συντήρηση, αποσύνδεση, […]