Προσφορές για την ενοικίαση 1-3 ελαστιχοφόρων εκσκαφέων/φορτωτήρων (Digger Loader) με διπλή φούχτα με οδηγό.  Αρ. Προσφοράς 11/2019

Ο Δήμος Στροβόλου ζητά προσφορές για την ενοικίαση 1-3 ελαστιχοφόρων εκσκαφέων/φορτωτήρων (Digger Loader) με διπλή φούχτα με οδηγό.  Αρ. Προσφοράς 11/2019 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής […]