ΟΡΑΜΑ

 Όραμά μας η αειφόρος ανάπτυξη και  η συνεχής αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής, σε μια σύγχρονη και φιλική πόλη
για να ζεις και να εργάζεσαι 

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 Δημιουργούμε συνθήκες ανάπτυξης  για την Κοινωνία,
 το Αστικό Περιβάλλον,  τη Δημόσια Υγιεινή και τον Πολιτισμό,
μέσω της συνεχούς  επένδυσης στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας,
της μέγιστης  αξιοποίησης Τεχνολογίας και της δημιουργίας συνθηκών
για στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την εδραίωση του
εθελοντισμού.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

O Δήμος Στροβόλου εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ενέργειας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 50001:2018 με σκοπό τη συνεχή ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και βεβαίως την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Στροβόλου δεσμεύεται να παρέχει ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε όλους χωρίς καμία διάκριση και να επιτύχει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Η Διοίκηση του Δήμου δεσμεύεται για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας και ενέργειας με:

 • Τη γνωστοποίηση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού της σημασίας να κατανοηθούν και ικανοποιηθούν οι ανάγκες , απαιτήσεις και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Τη γνωστοποίηση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού της σημασίας να κατανοηθούν και ικανοποιηθούν οι νομικές, κανονιστικές και  άλλες  απαιτήσεις.
 • Τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού ξεκάθαρης πολιτικής και στόχων ποιότητας και ενέργειας.
 • Την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και πόρων, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων και σκοπών.
 • Tη δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Τη διενέργεια δομημένων ανασκοπήσεων της διοίκησης για αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ενέργειας.
 • Την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαραίτητων πόρων.
 • Την πρόθεση για κατανόηση των εξωτερικών και εσωτερικών θεμάτων που μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση του δήμου σε σχέση με την ποιότητα και την ενεργειακή απόδοση.
 • Την πρόθεση για κατανόηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των απειλών και αξιοποίηση των ευκαιριών που επηρεάζουν την επίδοση του δήμου σε σχέση με την ποιότητα και την ενεργειακή απόδοση.
 • Την ενίσχυση της δέσμευσης της ηγεσίας σε θέματα διαχείρισης ποιότητας και ενέργειας.
 • Τη διατήρηση ανοικτής επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο.
 • Τη διασφάλιση ότι όλοι οι εργοδοτούμενοι γνωρίζουν τις ευθύνες τους για συμμόρφωση με τη πολιτική του δήμου και τις διαδικασίες που αφορούν το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ενέργειας.
 • Την κοινοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και Ενέργειας του Δήμου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Την τακτική αξιολόγηση και αναθεώρηση, όποτε κρίνεται αναγκαίο, της πολιτικής ποιότητας και ενέργειας έτσι ώστε να είναι σχετική και κατάλληλη με τις δραστηριότητες του δήμου μας.
 • Τη διασφάλιση ότι όλοι οι εργοδοτουμένοι είναι ενήμεροι για τις ευθύνες τους που απορρέουν από το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Ενέργειας.
 • Τη διενέργεια προγραμματισμένων εσωτερικών επιθεωρήσεων για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας των διαδικασιών και οδηγιών εργασίας.
 • Τη διασφάλιση συνεχούς παροχής υπηρεσιών από όλους, σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας.
 • Τη διασφάλιση της επαρκούς συμμόρφωσης μας με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση και κατανάλωση ενέργειας.
 • Την έμπρακτη στήριξη της προμήθειας ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και εξοπλισμού όπως επίσης και υπηρεσιών που δύναται να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ενεργειακή μας απόδοση.
 • Το να λαμβάνουμε υπόψη τη βελτίωση της ενεργειακής μας απόδοσης κατά το σχεδιασμό νέων έργων και δραστηριοτήτων.

Η πολιτική αυτή  αξιολογείται  και αναθεωρείται  ανά τακτά διαστήματα έτσι ώστε να είναι σχετική και κατάλληλη με τις δραστηριότητες του Δήμου. Οι στόχοι  αξιολογούνται και αναθεωρούνται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο μέσα από δομημένες διοικητικές ανασκοπήσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια τους.

Αναμένεται ότι κάθε εργαζόμενος είναι πλήρως ενήμερος για την παρούσα Πολιτική Ποιότητας και Ενέργειας και ότι εφαρμόζει τους στόχους και σκοπούς της.

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους
Δήμαρχος