Μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σημείο Διοίκηση\Tεχνικές Υπηρεσίες\Οδοί και Οικοδομές\Πολεοδομική Αμνηστία σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα το Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως