Διευκρίνιση αναφορικά με τη δημοσίευση του Δήμου Στροβόλου για την πλήρωση μιας θέσης Δημοτικού Ταμία

Αναφορικά με τη δημοσίευση του Δήμου Στροβόλου για την πλήρωση μιας θέσης Δημοτικού Ταμία που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 14/2/2020 (Κύριο Μέρος – Τμήμα Α, αρ. 5259), διευκρινίζεται ότι, η σημείωση στο σημείο 1 σχετικά με τη μείωση στις κλίμακες εισδοχής για τους νεοεισερχόμενους κατά 10%, δεν ισχύει.