Έκδοση ενημερωτικού εντύπου για την πρόληψη των αστικών πυρκαγιών