Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για θέσεις Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών στον Δήμο Στροβόλου

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, για τη γραπτή εξέταση που έγινε στις 17/09/2022 για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για όλα τα Τμήματα) και (2) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού για το Οικονομικό Τμήμα (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5447 στις 8/7/2022).

Σημειώνεται ότι, επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.

Σημειώνεται ότι, η τελική επιλογή των επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση υποψηφίων για διορισμό, θα γίνει αφού ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα κριτήρια ως αυτά αναφέρονται στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 (6(Ι)/1998) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, ήτοι άλλα ακαδημαϊκά προσόντα και πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης των υποψηφίων. Σημειώνεται επίσης ότι δεν θα πραγματοποιηθεί προφορική εξέταση.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩN (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει πετύχει  συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον  και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον.   

A/A ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
%
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
%
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 20% ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ % ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% ΣΥΝΟΛΟ
%
1 ΟΙΚ031 83.50 33.40 80.00 16.00 68.50 27.40 76.80
2 ΟΙΚ029 86.50 34.60 98.75 19.75 53.00 21.20 75.55
3 ΟΙΚ018 81.50 32.60 51.25 10.25 76.50 30.60 73.45
4 ΟΙΚ011 76.00 30.40 45.00 9.00 69.50 27.80 67.20
5 ΟΙΚ006 64.00 25.60 72.50 14.50 64.50 25.80 65.90
6 ΟΙΚ014 61.50 24.60 80.00 16.00 62.50 25.00 65.60
7 ΟΙΚ030 80.00 32.00 70.00 14.00 44.50 17.80 63.80
8 ΟΙΚ025 79.50 31.80 62.50 12.50 46.50 18.60 62.90
9 ΟΙΚ041 67.50 27.00 56.25 11.25 59.00 23.60 61.85
10 ΟΙΚ003 63.00 25.20 56.25 11.25 56.50 22.60 59.05
11 ΟΙΚ023 64.50 25.80 67.50 13.50 45.50 18.20 57.50
12 ΟΙΚ024 55.00 22.00 77.50 15.50 49.50 19.80 57.30
13 ΟΙΚ042 70.50 28.20 41.25 8.25 48.00 19.20 55.65
14 ΟΙΚ004 63.00 25.20 55.00 11.00 44.00 17.60 53.80
15 ΟΙΚ016 58.00 23.20 50.00 10.00 50.00 20.00 53.20
16 ΟΙΚ035 49.50 19.80 60.00 12.00 48.00 19.20 51.00
17 ΟΙΚ002 74.00 29.60 77.50 15.50 26.00 10.40 55.50
18 ΟΙΚ033 21.50 8.60 95.00 19.00 53.00 21.20 48.80
19 ΟΙΚ012 53.50 21.40 37.50 7.50 38.50 15.40 44.30
20 ΟΙΚ026 47.50 19.00 75.00 15.00 12.50 5.00 39.00
21 ΟΙΚ040 33.00 13.20 75.00 15.00 25.50 10.20 38.40
22 ΟΙΚ007 23.00 9.20 75.00 15.00 35.00 14.00 38.20
23 ΟΙΚ017 32.00 12.80 90.00 18.00 12.00 4.80 35.60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει πετύχει  συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον  και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον.   

A/A ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
%
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
%
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 20% ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ % ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% ΣΥΝΟΛΟ
%
1 ΒΓΛ062 94.00 37.60 100.00 20.00 67.50 27.00 84.60
2 ΒΓΛ032 91.00 36.40 100.00 20.00 69.00 27.60 84.00
3 ΒΓΛ003 92.00 36.80 100.00 20.00 54.50 21.80 78.60
4 ΒΓΛ206 84.00 33.60 95.00 19.00 64.00 25.60 78.20
5 ΒΓΛ169 88.50 35.40 95.00 19.00 55.50 22.20 76.60
6 ΒΓΛ134 84.00 33.60 70.00 14.00 71.50 28.60 76.20
7 ΒΓΛ192 78.00 31.20 96.25 19.25 62.50 25.00 75.45
8 ΒΓΛ165 84.00 33.60 100.00 20.00 51.50 20.60 74.20
9 ΒΓΛ131 84.00 33.60 82.50 16.50 59.50 23.80 73.90
10 ΒΓΛ106 81.00 32.40 95.00 19.00 56.00 22.40 73.80
11 ΒΓΛ029 88.50 35.40 82.50 16.50 54.00 21.60 73.50
12 ΒΓΛ139 84.50 33.80 90.00 18.00 53.50 21.40 73.20
13 ΒΓΛ159 86.50 34.60 98.75 19.75 46.00 18.40 72.75
14 ΒΓΛ114 80.50 32.20 100.00 20.00 50.50 20.20 72.40
15 ΒΓΛ183 82.50 33.00 80.00 16.00 58.50 23.40 72.40
16 ΒΓΛ004 77.50 31.00 97.50 19.50 53.00 21.20 71.70
17 ΒΓΛ098 82.00 32.80 97.50 19.50 47.50 19.00 71.30
18 ΒΓΛ145 64.00 25.60 90.00 18.00 65.50 26.20 69.80
19 ΒΓΛ188 83.00 33.20 88.75 17.75 45.00 18.00 68.95
20 ΒΓΛ066 76.50 30.60 95.00 19.00 47.00 18.80 68.40
21 ΒΓΛ213 69.33 27.73 87.50 17.50 56.00 22.40 67.63
22 ΒΓΛ082 74.50 29.80 100.00 20.00 44.00 17.60 67.40
23 ΒΓΛ076 75.50 30.20 97.50 19.50 43.50 17.40 67.10
24 ΒΓΛ210 67.00 26.80 95.00 19.00 53.00 21.20 67.00
25 ΒΓΛ120 76.00 30.40 85.00 17.00 48.00 19.20 66.60
26 ΒΓΛ014 75.00 30.00 83.75 16.75 49.50 19.80 66.55
27 ΒΓΛ104 68.00 27.20 95.00 19.00 50.50 20.20 66.40
28 ΒΓΛ022 77.50 31.00 55.00 11.00 60.50 24.20 66.20
29 ΒΓΛ161 74.00 29.60 65.00 13.00 58.00 23.20 65.80
30 ΒΓΛ017 76.00 30.40 77.50 15.50 49.00 19.60 65.50
31 ΒΓΛ013 74.00 29.60 77.50 15.50 50.50 20.20 65.30
32 ΒΓΛ148 74.00 29.60 72.50 14.50 51.50 20.60 64.70
33 ΒΓΛ050 70.66 28.26 95.00 19.00 42.50 17.00 64.26
34 ΒΓΛ180 65.50 26.20 95.00 19.00 47.50 19.00 64.20
35 ΒΓΛ070 74.50 29.80 70.00 14.00 50.50 20.20 64.00
36 ΒΓΛ028 73.50 29.40 73.75 14.75 49.50 19.80 63.95
37 ΒΓΛ006 77.50 31.00 70.00 14.00 47.00 18.80 63.80
38 ΒΓΛ185 73.66 29.46 90.00 18.00 40.50 16.20 63.66
39 ΒΓΛ196 66.00 26.40 75.00 15.00 53.50 21.40 62.80
40 ΒΓΛ198 75.00 30.00 65.00 13.00 48.50 19.40 62.40
41 ΒΓΛ107 66.50 26.60 92.50 18.50 43.00 17.20 62.30
42 ΒΓΛ046 64.00 25.60 72.50 14.50 54.50 21.80 61.90
43 ΒΓΛ141 81.50 32.60 51.25 10.25 47.00 18.80 61.65
44 ΒΓΛ167 66.00 26.40 75.00 15.00 50.00 20.00 61.40
45 ΒΓΛ102 61.50 24.60 80.00 16.00 50.50 20.20 60.80
46 ΒΓΛ002 61.66 24.66 85.00 17.00 46.50 18.60 60.26
47 ΒΓΛ130 68.66 27.46 70.00 14.00 47.00 18.80 60.26
48 ΒΓΛ128 62.00 24.80 80.00 16.00 47.00 18.80 59.60
49 ΒΓΛ118 80.00 32.00 57.50 11.50 40.00 16.00 59.50
50 ΒΓΛ154 62.50 25.00 58.75 11.75 56.50 22.60 59.35
51 ΒΓΛ001 63.66 25.46 66.25 13.25 50.00 20.00 58.71
52 ΒΓΛ164 53.00 21.20 95.00 19.00 45.00 18.00 58.20
53 ΒΓΛ172 55.00 22.00 77.50 15.50 50.50 20.20 57.70
54 ΒΓΛ064 60.50 24.20 85.00 17.00 41.00 16.40 57.60
55 ΒΓΛ093 56.50 22.60 95.00 19.00 40.00 16.00 57.60
56 ΒΓΛ149 65.33 26.13 70.00 14.00 42.00 16.80 56.93
57 ΒΓΛ153 64.50 25.80 67.50 13.50 40.50 16.20 55.50
58 ΒΓΛ054 66.00 26.40 55.00 11.00 45.00 18.00 55.40
59 ΒΓΛ008 66.66 26.66 42.50 8.50 46.50 18.60 53.76
60 ΒΓΛ018 63.00 25.20 56.25 11.25 41.00 16.40 52.85
61 ΒΓΛ030 61.50 24.60 58.75 11.75 40.00 16.00 52.35
62 ΒΓΛ215 43.50 17.40 77.50 15.50 47.50 19.00 51.90
63 ΒΓΛ031 81.50 32.60 95.00 19.00 37.50 15.00 66.60
64 ΒΓΛ100 79.50 31.80 88.75 17.75 36.50 14.60 64.15
65 ΒΓΛ089 73.00 29.20 85.00 17.00 34.50 13.80 60.00
66 ΒΓΛ055 73.00 29.20 90.00 18.00 26.50 10.60 57.80
67 ΒΓΛ193 71.50 28.60 82.50 16.50 31.50 12.60 57.70
68 ΒΓΛ135 66.00 26.40 75.00 15.00 39.50 15.80 57.20
69 ΒΓΛ119 62.50 25.00 80.00 16.00 39.50 15.80 56.80
70 ΒΓΛ212 58.00 23.20 90.00 18.00 38.50 15.40 56.60
71 ΒΓΛ072 72.50 29.00 85.00 17.00 25.50 10.20 56.20
72 ΒΓΛ069 60.50 24.20 97.50 19.50 30.50 12.20 55.90
73 ΒΓΛ147 62.66 25.06 90.00 18.00 31.50 12.60 55.66
74 ΒΓΛ166 65.00 26.00 71.25 14.25 38.50 15.40 55.65
75 ΒΓΛ214 66.00 26.40 85.00 17.00 30.50 12.20 55.60
76 ΒΓΛ195 83.50 33.40 80.00 16.00 15.00 6.00 55.40
77 ΒΓΛ158 83.00 33.20 57.50 11.50 25.00 10.00 54.70
78 ΒΓΛ125 66.00 26.40 75.00 15.00 31.00 12.40 53.80
79 ΒΓΛ109 73.00 29.20 82.50 16.50 19.50 7.80 53.50
80 ΒΓΛ127 61.00 24.40 77.50 15.50 34.00 13.60 53.50
81 ΒΓΛ186 71.00 28.40 65.00 13.00 29.50 11.80 53.20
82 ΒΓΛ081 66.50 26.60 60.00 12.00 35.50 14.20 52.80
83 ΒΓΛ079 63.00 25.20 65.00 13.00 36.00 14.40 52.60
84 ΒΓΛ190 64.00 25.60 70.00 14.00 32.00 12.80 52.40
85 ΒΓΛ152 58.00 23.20 82.50 16.50 31.00 12.40 52.10
86 ΒΓΛ123 70.50 28.20 95.00 19.00 10.00 4.00 51.20
87 ΒΓΛ078 76.00 30.40 45.00 9.00 28.50 11.40 50.80
88 ΒΓΛ178 53.00 21.20 77.50 15.50 33.50 13.40 50.10
89 ΒΓΛ063 53.00 21.20 85.00 17.00 28.50 11.40 49.60
90 ΒΓΛ088 64.00 25.60 46.25 9.25 35.50 14.20 49.05
91 ΒΓΛ138 52.00 20.80 81.25 16.25 29.50 11.80 48.85
92 ΒΓΛ038 57.33 22.93 66.25 13.25 31.50 12.60 48.78
93 ΒΓΛ019 63.00 25.20 55.00 11.00 30.50 12.20 48.40
94 ΒΓΛ157 60.00 24.00 46.25 9.25 37.00 14.80 48.05
95 ΒΓΛ026 75.00 30.00 65.00 13.00 12.50 5.00 48.00
96 ΒΓΛ150 58.00 23.20 50.00 10.00 36.50 14.60 47.80
97 ΒΓΛ160 35.00 14.00 75.00 15.00 47.00 18.80 47.80
98 ΒΓΛ126 78.00 31.20 37.50 7.50 22.50 9.00 47.70
99 ΒΓΛ200 55.00 22.00 55.00 11.00 35.50 14.20 47.20
100 ΒΓΛ205 21.50 8.60 95.00 19.00 48.50 19.40 47.00
101 ΒΓΛ163 54.50 21.80 95.00 19.00 14.00 5.60 46.40
102 ΒΓΛ005 61.00 24.40 58.75 11.75 25.50 10.20 46.35
103 ΒΓΛ052 42.50 17.00 75.00 15.00 35.50 14.20 46.20
104 ΒΓΛ136 62.00 24.80 40.00 8.00 33.00 13.20 46.00
105 ΒΓΛ012 66.50 26.60 50.00 10.00 22.00 8.80 45.40
106 ΒΓΛ112 77.33 30.93 55.00 11.00 8.50 3.40 45.33
107 ΒΓΛ097 71.00 28.40 45.00 9.00 19.50 7.80 45.20
108 ΒΓΛ024 39.50 15.80 67.50 13.50 34.00 13.60 42.90
109 ΒΓΛ049 23.00 9.20 75.00 15.00 43.50 17.40 41.60
110 ΒΓΛ040 46.50 18.60 50.00 10.00 32.00 12.80 41.40
111 ΒΓΛ189 50.66 20.26 90.00 18.00 7.50 3.00 41.26
112 ΒΓΛ027 47.66 19.06 82.50 16.50 12.50 5.00 40.56
113 ΒΓΛ047 59.00 23.60 40.00 8.00 19.50 7.80 39.40
114 ΒΓΛ036 39.00 15.60 80.00 16.00 19.00 7.60 39.20
115 ΒΓΛ124 57.66 23.06 80.00 16.00 0.00 0.00 39.06
116 ΒΓΛ094 45.00 18.00 86.25 17.25 8.50 3.40 38.65
117 ΒΓΛ059 59.50 23.80 60.00 12.00 6.50 2.60 38.40
118 ΒΓΛ061 33.00 13.20 40.00 8.00 41.50 16.60 37.80
119 ΒΓΛ137 70.50 28.20 47.50 9.50 0.00 0.00 37.70
120 ΒΓΛ211 53.50 21.40 37.50 7.50 21.50 8.60 37.50
121 ΒΓΛ101 33.50 13.40 100.00 20.00 7.50 3.00 36.40
122 ΒΓΛ083 29.50 11.80 70.00 14.00 23.50 9.40 35.20
123 ΒΓΛ092 42.50 17.00 51.25 10.25 19.00 7.60 34.85
124 ΒΓΛ043 53.50 21.40 22.50 4.50 21.00 8.40 34.30
125 ΒΓΛ197 49.50 19.80 27.50 5.50 22.00 8.80 34.10
126 ΒΓΛ068 56.00 22.40 55.00 11.00 0.00 0.00 33.40
127 ΒΓΛ037 43.50 17.40 52.50 10.50 13.50 5.40 33.30
128 ΒΓΛ039 60.50 24.20 35.00 7.00 5.00 2.00 33.20
129 ΒΓΛ129 32.00 12.80 90.00 18.00 2.50 1.00 31.80
130 ΒΓΛ045 48.50 19.40 30.00 6.00 12.00 4.80 30.20
131 ΒΓΛ181 42.50 17.00 35.00 7.00 15.50 6.20 30.20
132 ΒΓΛ194 13.50 5.40 65.00 13.00 27.50 11.00 29.40
133 ΒΓΛ034 43.00 17.20 57.50 11.50 0.00 0.00 28.70
134 ΒΓΛ035 42.66 17.06 32.50 6.50 12.00 4.80 28.36
135 ΒΓΛ010 27.00 10.80 32.50 6.50 25.50 10.20 27.50
136 ΒΓΛ173 16.50 6.60 100.00 20.00 0.00 0.00 26.60
137 ΒΓΛ041 27.00 10.80 42.50 8.50 12.00 4.80 24.10
138 ΒΓΛ207 20.00 8.00 70.00 14.00 2.00 0.80 22.80
139 ΒΓΛ142 40.00 16.00 33.75 6.75 0.00 0.00 22.75
140 ΒΓΛ143 21.50 8.60 65.00 13.00 2.00 0.80 22.40
141 ΒΓΛ170 15.00 6.00 72.50 14.50 0.00 0.00 20.50
142 ΒΓΛ053 0.00 0.00 45.00 9.00 27.50 11.00 20.00
143 ΒΓΛ182 2.50 1.00 93.75 18.75 0.00 0.00 19.75
144 ΒΓΛ048 16.50 6.60 57.50 11.50 0.00 0.00 18.10
145 ΒΓΛ209 16.00 6.40 37.50 7.50 9.50 3.80 17.70
146 ΒΓΛ177 11.00 4.40 37.50 7.50 0.00 0.00 11.90
147 ΒΓΛ121 5.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00