Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για τη θέση Υγειονομικού Λειτουργού

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων για τη γραπτή εξέταση που έγινε στις  21/01/2023 για την πλήρωση μιας (1) θέσης Υγειονομικού Λειτουργού (θέση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5469 στις 14/10/2022).

Σημειώνεται ότι, επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 (6(Ι)/1998) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, σε προφορική εξέταση θα κληθεί κατά σειρά επιτυχίας αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο για κάθε κενή θέση που έχει δημοσιευτεί, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί πληρούν τα από το Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτούμενα προσόντα και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις της υπό πλήρωση θέσης όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση στα πλαίσια προκήρυξης της θέσης.

Σημειώνεται ότι, η τελική επιλογή των επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση υποψηφίων που θα κληθούν σε προφορική εξέταση, θα γίνει αφού ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα κριτήρια ως αυτά αναφέρονται στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 (6(Ι)/1998) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

A/A

ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
%
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
30%
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
%
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
10%
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
%
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
40%
ΑΓΓΛΙΚΑ
%
ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
20%
ΣΥΝΟΛΟ
%
1 ΥΓΛ009 77.00 23.10 84.00 8.40 63.50 25.40 85.00 17.00 73.90
2 ΥΓΛ006 78.00 23.40 54.50 5.45 70.50 28.20 72.00 14.40 71.45
3 ΥΓΛ021 68.50 20.55 98.00 9.80 61.50 24.60 76.00 15.20 70.15
4 ΥΓΛ003 80.00 24.00 75.00 7.50 74.50 29.80 44.00 8.80 70.10
5 ΥΓΛ010 78.00 23.40 54.50 5.45 46.75 18.70 62.00 12.40 59.95
6 ΥΓΛ008 62.00 18.60 62.00 6.20 56.00 22.40 31.00 6.20 53.40
7 ΥΓΛ024 24.00 7.20 45.50 4.55 66.25 26.50 70.00 14.00

52.25