Κενές θέσεις εκτάκτων εργατών στον Δήμο Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων  έκτακτου εργατικού προσωπικού για τον τομέα σκυβάλων με  μικτό μηνιαίο μισθό €1.294,86, για περίοδο μέχρι 31/12/2021.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.strovolos.org.cy) ή από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών (ισόγειο Δημοτικού Μεγάρου, Λεωφ. Στροβόλου αρ.100) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021.

Οι υποψήφιοι δυνατόν να υποβληθούν σε ειδική πρακτική δοκιμασία.

Για την σχετική αίτηση μπορείτε να αποταθείτε εδώ.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

 Οι αιτητές θα πρέπει:

  • Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
  • Να μην έχουν καταδικαστεί από Ποινικό Δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας, ή ηθικής αισχρότητας, να μην έχουν απολυθεί ή τερματιστεί οι υπηρεσίες τους από τη Δημόσια Υπηρεσία ή από οποιοδήποτε Οργανισμό του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
  • Να έχουν γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του Εργάτη.
  • Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του Εργάτη.
  • Να έχουν βεβαίωση εργασίας από προηγούμενους εργοδότες σε περίπτωση που έχουν εργαστεί στο παρελθόν.

Οι υποψήφιοι δυνατόν να υποβληθούν σε ειδική πρακτική δοκιμασία, η οποία θα αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πραγματικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας.

Οι αιτητές θα πρέπει επιπλέον, να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησης τους αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης της αίτησής τους.

Ο Δήμος Στροβόλου δεσμεύεται ότι επεξεργάζεται τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ΓΚΠΔ 2016/679.

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης του εντύπου θα είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Ανυπόγραφες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σε περίπτωση μη υποβολής όλων των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών/πιστοποιητικών δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που οι αιτητές δηλώνουν με την αίτηση τους στη διαδικασία.