Προσφορά και Στήριξη Δημοτών Στροβόλου – Έναρξη μηνιαίας παροχής τροφίμων

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει την έναρξη παροχής τροφίμων σε μηνιαία βάση, σε άτομα και οικογένειες δημότες Στροβόλου, που αποδεδειγμένα δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για αξιοπρεπή διαβίωση και κάλυψη των βασικών αναγκών, όπως διατροφή, ένδυση, υπόδηση και στέγαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου σε συνεδρία του ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017 αποφάσισε τον καθορισμό της ακόλουθης διαδικασίας και προϋποθέσεων:

 • Τα ενδιαφερόμενα άτομα συμπληρώσουν και υποβάλουν στο Δήμο Στροβόλου τη σχετική αίτηση με τα καθορισμένα δικαιολογητικά.
 • Η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Στροβόλου θα αξιολογεί τις αιτήσεις που είναι πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
 • Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και συγκεκριμένα των εισοδημάτων που λαμβάνουν οι αιτητές, θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα ποσά που έχει καθορίσει το κράτος για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης, καθώς και σταθερά επιδόματα και βοηθήματα του αιτητή και της οικογένειας του από διάφορους κρατικούς φορείς:
  • 480 ευρώ για τον αιτούντα/δικαιούχο
  • 240 ευρώ για τον/τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας ηλικίας άνω των 14 ετών
  • 144 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας κάτω των 14 ετών
 • Στα πλαίσια της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη έκτακτες ανάγκες των αιτητών, τη σύνθεση και το μέγεθος της οικογένειας.
 • Κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον πληρούνται όλες οι προαναφερόμενες καθορισμένες προϋποθέσεις: Μονήρεις, συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα, ζευγάρια, οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι, άτομα με αναπηρίες, άτομα με ψυχικές ασθένειες, λήπτες δημοσίων βοηθημάτων νοουμένου ότι τα δημόσια βοηθήματα που λαμβάνουν αποδεδειγμένα δεν επαρκούν για κάλυψη των βασικών/ ή και εκτάκτων αναγκών τους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 • Οι δημότες θα ενημερώνονται για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους. Οι αιτήσεις που εγκρίνονται θα επανεξετάζονται σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται ανά περίπτωση δικαιούχου και σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από το διάστημα των έξι μηνών.

Για εξασφάλιση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Στροβόλου, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών, στο ισόγειο του Δημαρχείου, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. – 1:30 μ.μ. ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου www.strovolos.org.cy (Αρχική Σελίδα/Εξυπηρέτηση Δημοτών/Γενικές Πληροφορίες/Έντυπα\Αιτήσεις/Προγραμμάτων Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου)

και πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 5 Μαΐου 2017 στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών.

 

Για πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλ. 22470460 και 22495272.