Πρόταση Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για τη Λεωφόρο Τσερίου