Υποτροφίες – Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Frederick στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη»