Ανακοίνωση – Καθαρισμός οικοπέδων και άλλων ανοικτών χώρων στη περιοχή του Δήμου Στροβόλου

 1. Ο Δήμος Στροβόλου ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και χωραφιών που βρίσκονται στη δημαρχούμενη περιοχή Στροβόλου, όπως προβούν στον καθα­ρισμό τους, απομακρύνοντας τόσο τα χόρτα όσο και οποιαδήποτε άχρηστα υλικά, το αργότερο μέχρι τις15 Μαϊου 2020.
 2. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, συνεργεία του Δήμου θα προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων, χωραφιών και άλλων τεμαχίων γης, που δεν θα καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες τους και ο Δή­μος θα απαιτήσει από αυτούς να καταβάλουν τα έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί.
 3. Περαιτέρω διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
  (α)     Αν ο καθαρισμός που θα γίνει από τον ιδιοκτήτη κριθεί ως μη ικανοποιητι­κός, συνεργείο του Δήμου θα προβαίνει σε συμπληρωματικό ή συνολικό καθαρισμό του χώρου.
  (β)    Η ευθύνη για τον καθαρισμό βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμα­χίου, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί/απορριφθεί άχρηστα υλικά από τρί­τους.
  (γ)    Η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με τον όγκο των υλικών που θα απομακρύ­νονται, σε καμμιά όμως περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από το ποσό των €40 ανά οικόπεδο.
  (δ)    Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα χρήσιμα  αντικείμενα σε ιδιω­τικούς ανοικτούς χώρους, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκο­πούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά ο Δήμος δεν θα φέρει οποιαν­δήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.
  (ε)     Όσοι διατηρούν περιφραγμένα οικόπεδα και επιθυμούν ο καθαρισμός τους να γίνει από το Δήμο, τότε θα πρέπει να μεριμνήσουν έτσι ώστε να υπάρχει ανοικτή πρόσβαση στο συνεργείο του Δήμου.
 4. Η παρούσα να θεωρηθεί και ως προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες τεμαχίων γης, η οποία δίνεται δυνάμει των προνοιών του περί Δήμων Νόμου (άρθρα 91 και 92). Τονίζεται ότι προσωπικές επιστολές – ειδοποιήσεις δεν θα σταλούν ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπο­ρούν να αποτεί­νονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, τηλ.  22470307,   22470354.

13 Απριλίου 2020