Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης από τον Δήμο Στροβόλου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, στις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 28 Νοεμβρίου 2020 (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ.5300 στις 11.09.2020 και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ.5259 στις 14.02.2020). Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Αρ. 6(1) του 1998 έως 2018 (Οι Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί κατά σειρά επιτυχίας αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο για κάθε κενή θέση που έχει δημοσιευτεί, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί πληρούν τα από το Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτούμενα προσόντα και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις της υπό πλήρωση θέσης όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση στα πλαίσια προκήρυξης της θέσης.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου www.strovolos.org.cy

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ

Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, στη γραπτή εξέταση που έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2020 (θέση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ.5300 στις 11.09.2020 και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ.5308 στις 16.10.2020). Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 50% τουλάχιστον.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημοτκού Συμβουλίου (αρ. απόφασης 639.1.1, ημερ 29/01/2020) θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη οι τρεις πρώτοι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί πληρούν τα από το Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτούμενα προσόντα και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις της υπό πλήρωση θέσης όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση στα πλαίσια προκήρυξης της θέσης.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου www.strovolos.org.cy