Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης από τον Δήμο Στροβόλου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, για τις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 6 και 8 Απριλίου 2019 (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ.5153 στις 2.11.2018).

Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Αρ. 6(1) του 1998 έως 2018 (Οι Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί κατά σειρά επιτυχίας αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο για κάθε κενή θέση που έχει δημοσιευτεί, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί πληρούν τα από το Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτούμενα προσόντα και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις της υπό πλήρωση θέσης όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση στα πλαίσια προκήρυξης της θέσης.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου www.strovolos.org.cy

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α/Α ΑΡ.
ΥΠ/ΦΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
ΛΕΙΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛ.
100%
ΒΑΘΜ.
ΓΡΑΠΤ.
100%
ΒΑΘΜ.
(
Βαρύτητα 30%)
ΒΑΘΜ.
ΓΡΑΠΤ.
100%
ΒΑΘΜ.
(
Βαρύτητα 10%)
ΒΑΘΜ.
ΓΡΑΠΤ.
100%
ΒΑΘΜ.
(
Βαρύτητα 20%)
ΒΑΘΜ.
ΓΡΑΠΤ.
100%
ΒΑΘΜ.
(
Βαρύτητα 40%)
1 ΛΔΥ 063 78.00 23.40 81.00 8.10 94.00 18.80 48.75 19.50 69.80
2 ΛΔΥ 014 63.00 18.90 68.25 6.83 88.00 17.60 60.00 24.00 67.33
3 ΛΔΥ 226 60.00 18.00 53.50 5.35 48.50 9.70 83.00 33.20 66.25
4 ΛΔΥ 155 59.50 17.85 64.75 6.48 76.00 15.20 66.25 26.50 66.03
5 ΛΔΥ 022 57.00 17.10 57.00 5.70 72.00 14.40 61.75 24.70 61.90
6 ΛΔΥ 328 53.50 16.05 76.50 7.65 73.00 14.60 57.25 22.90 61.20
7 ΛΔΥ 171 66.00 19.80 65.50 6.55 71.50 14.30 50.75 20.30 60.95
8 ΛΔΥ 004 56.00 16.80 67.25 6.73 64.00 12.80 60.75 24.30 60.63
9 ΛΔΥ 053 53.50 16.05 67.00 6.70 58.50 11.70 55.00 22.00 56.45
10 ΛΔΥ 363 56.00 16.80 73.00 7.30 75.50 15.10 41.50 16.60 55.80
11 ΛΔΥ 134 52.00 15.60 60.50 6.05 59.50 11.90 44.25 17.70 51.25

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Α/Α ΑΡ.
ΥΠ/ΦΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΛΗ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛ.
100%
ΒΑΘΜ.
ΓΡΑΠΤ.
100%
ΒΑΘΜ.
(
Βαρύτητα 30%)
ΒΑΘΜ.
ΓΡΑΠΤ.
100%
ΒΑΘΜ.
(
Βαρύτητα 10%)
ΒΑΘΜ.
ΓΡΑΠΤ.
100%
ΒΑΘΜ.
(
Βαρύτητα 20%)
ΒΑΘΜ.
ΓΡΑΠΤ.
100%
ΒΑΘΜ.
(
Βαρύτητα 40%)
1 ΥΛΓ 012 57.50 17.25 66.00 6.60 77.00 15.40 63.00 25.20 64.45
2 ΥΛΓ 057 62.00 18.60 66.50 6.65 53.33 10.67 46.75 18.70 54.62
3 ΥΛΓ 025/ ΛΚΠ 015 50.25 15.08 52.50 5.25 60.67 12.13 53.75 21.50 53.96
4 ΥΛΓ 039 49.50 14.85 52.00 5.20 75.50 15.10 45.25 18.10 53.25

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α ΑΡ.
ΥΠ/ΦΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
ΛΕΙΤ. ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛ.
100%
ΒΑΘΜ.
ΓΡΑΠΤ.
100%
ΒΑΘΜ.
(
Βαρύτητα 30%)
ΒΑΘΜ.
ΓΡΑΠΤ.
100%
ΒΑΘΜ.
(
Βαρύτητα 10%)
ΒΑΘΜ.
ΓΡΑΠΤ.
100%
ΒΑΘΜ.
(
Βαρύτητα 20%)
ΒΑΘΜ.
ΓΡΑΠΤ.
100%
ΒΑΘΜ.
(
Βαρύτητα 40%)
1 ΛΚΠ 052 67.50 20.25 47.50 4.75 72.00 14.40 77.70 31.08 70.48
2 ΛΚΠ 034 59.50 17.85 56.00 5.60 70.50 14.10 77.94 31.18 68.73
3 ΛΚΠ 066 51.50 15.45 52.75 5.28 71.50 14.30 81.86 32.74 67.77
4 ΛΚΠ 068 54.00 16.20 66.00 6.60 71.00 14.20 74.51 29.80 66.80
5 ΛΚΠ 027 54.00 16.20 64.75 6.48 71.50 14.30 72.06 28.82 65.80
6 ΛΚΠ 030 47.50 14.25 51.00 5.10 53.00 10.60 84.56 33.82 63.77
7 ΛΚΠ 008/ ΥΛΓ 032 50.00 15.00 52.75 5.28 46.00 9.20 85.05 34.02 63.50
8 ΛΚΠ 024 57.00 17.10 64.25 6.43 52.50 10.50 71.57 28.63 62.65
9 ΛΚΠ 064 47.50 14.25 61.50 6.15 49.50 9.90 71.32 28.53 58.83
10 ΛΚΠ 063 64.00 19.20 42.00 4.20 62.00 12.40 56.37 22.55 58.35
11 ΛΚΠ 006 53.00 15.90 52.25 5.23 45.00 9.00 69.85 27.94 58.07
12 ΛΚΠ 019 54.50 16.35 43.50 4.35 46.00 9.20 67.89 27.16 57.06
13 ΛΚΠ 026 45.00 13.50 42.00 4.20 46.00 9.20 71.57 28.63 55.53
14 ΛΚΠ 055 46.00 13.80 53.25 5.33 67.50 13.50 55.69 22.28 54.90
15 ΛΚΠ 051 47.00 14.10 60.75 6.08 59.50 11.90 46.47 18.59 50.66