Ο Δήμος Στροβόλου η πρώτη αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εφαρμόζει Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δήμος Στροβόλου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι αποτελεί την πρώτη αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο η οποία εφαρμόζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και έχει ενταχθεί στο δίκτυο CSR CYPRUS σύμφωνα με το πρότυπο ISO26000.

Η απόφαση αυτή του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου επιβεβαιώνει την προσήλωση του Δήμου σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας.

Η εφαρμογή της ΕΚΕ αφορά την εθελοντική υιοθέτηση και ενσωμάτωση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δεοντολογικών πτυχών (κανόνων και προτύπων) στη βασική στρατηγική του Δήμου, η οποία σχεδιάζεται έχοντας υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες όλων των συμμέτοχων με σκοπό τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον μετριασμό των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του.

Η εφαρμογή της ΕΚΕ αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για ανάπτυξη δραστηριοτήτων του Δήμου υιοθετώντας κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, την  αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας με την ενεργό συμμετοχή όλων και την δημιουργία συνθηκών ευνοϊκών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Τι είναι το CSR Cyprus

Το CSR Cyprus ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2016 με τη μορφή Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου και αποτελεί το εθνικό επιχειρηματικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στην Κύπρο. Κύριος σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση, ανάπτυξη, εφαρμογή και προβολή της ΕΚΕ.

Τα μέλη του CSR Cyprus έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν από κοινού στο σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων (κοινές κοινωνικές δράσεις, εταιρικός εθελοντισμός), να λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικές δράσεις και σεμινάρια που διοργανώνονται με πρωτοβουλία του Δικτύου, να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία ΕΚΕ και να ωφελούνται από τη συμμετοχή του Δικτύου σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, κλπ.