Απλοί κανόνες αυτοελέγχου για επιχειρήσεις τροφίμων

Οι επιχειρήσεις τροφίμων, με βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το σχετικό κρατικό νομοθετικό πλαίσιο, έχουν συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις έναντι των πελατών τους και του καταναλωτή γενικότερα, για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για τα τρόφιμα που διαθέτουν.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, διεξάγονται από το Δήμο Στροβόλου επιτόπιες επισκέψεις στα υποστατικά παρασκευής και πώλησης τροφίμων και ελέγχονται θέματα που άπτονται της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Ο Δήμος Στροβόλου, για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις τροφίμων που λειτουργούν εντός των δημοτικών ορίων του να επιτυγχάνουν συστηματική συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, έχει ετοιμάσει το σχετικό έντυπο Απλοί Κανόνες Αυτοελέγχου.

Το έντυπο Απλοί Κανόνες Αυτοελέγχου είναι ένας κατευθυντήριος οδηγός, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις τροφίμων για σκοπούς αυτοελέγχου της συμμόρφωσης τους με τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Το έντυπο περιλαμβάνει βασικά σημεία που οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να ελέγχουν ότι εφαρμόζουν όπως για παράδειγμα θέματα αδειοδοτήσεων, τη καθαριότητα και υγιεινή, την εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας τροφίμων, τις προδιαγραφές για τους χώρους και εξοπλισμό, θέματα μυοκτονίας- εντομοκτονίας, την ατομική υγιεινή, την επαγγελματική κατάρτιση και γνώση των χειριστών τροφίμων κλπ.

Με τον αυτοέλεγχο, μια επιχείρηση διασφαλίζει ότι:

  • Έχει το πλήρη έλεγχο των εγκαταστάσεων της και των λειτουργιών της
  • Συμμορφώνεται με τις σχετικές νομικές της υποχρεώσεις σε θέματα ασφάλειας τροφίμων
  • Αποφεύγει τυχόν κυρώσεις/ πρόστιμα λόγω παραλείψεων/ παρατυπιών/ μη συμμορφώσεων
  • Διασφαλίζει την ποιότητα και ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της