Ειδοποίηση: Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και ανοικτών χώρων

Ο Δήμος Στροβόλου καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων στην περιοχή Στροβόλου να προβούν στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα και οποιαδήποτε άχρηστα υλικά, το αργότερο μέχρι τις 3 Απριλίου 2022.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, συνεργεία του Δήμου θα προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων, χωραφιών και άλλων τεμαχίων γης που δεν θα καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες τους και ο Δή­μος θα απαιτήσει από αυτούς να καταβάλουν τα έξοδα με τα οποία θα επιβαρυνθεί για τον εν λόγω σκοπό.

Περαιτέρω διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

(α) Αν ο καθαρισμός που θα γίνει από τον ιδιοκτήτη κριθεί ως μη ικανοποιητι­κός, συνεργείο του Δήμου θα προβαίνει σε συμπληρωματικό ή συνολικό καθαρισμό του χώρου.

(β) Η ευθύνη για τον καθαρισμό βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του τεμα­χίου, έστω και αν έχουν απορριφθεί εκεί άχρηστα υλικά από τρί­τους.

(γ) Η χρέωση για κάθε κανονικό οικόπεδο θα ανέρχεται στο ποσό των €70 και θα αφορά τον καθαρισμό από την βλάστηση έστω και αν αυτή υπάρχει μόνο περιμετρικά του οικοπέδου.  Μεγαλύτερα τεμάχια γης θα επιβαρύνονται με μεγαλύτερο ποσό, ανάλογα με την έκταση τους.

(δ) Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα χρήσιμα αντικείμενα σε ιδιω­τικούς ανοικτούς χώρους, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά ο Δήμος δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.

(ε) Όσοι διατηρούν περιφραγμένα οικόπεδα και επιθυμούν ο καθαρισμός τους να γίνει από το Δήμο, τότε θα πρέπει να μεριμνήσουν έτσι ώστε να υπάρχει ανοικτή πρόσβαση στο συνεργείο του Δήμου.

Η παρούσα να θεωρηθεί και ως προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες τεμαχίων γης, η οποία δίδεται δυνάμει των προνοιών του περί Δήμων Νόμου. Τονίζεται ότι προσωπικές επιστολές/ειδοποιήσεις δεν θα σταλούν ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπο­ρούν να αποτεί­νονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, τηλ. 99569722 και 22470378.