Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για τη θέση Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, για τη γραπτή εξέταση που έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου  2022 (θέση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5447 στις 8/7/2022).

Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. απόφασης 688.5.1, ημερ 28/6/2022) θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη οι τέσσερις πρώτοι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί πληρούν τα από το Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτούμενα προσόντα και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις της υπό πλήρωση θέσης όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση στα πλαίσια προκήρυξης της θέσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A/A

ΑΡ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
%

ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
30%

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
%

ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
70%

ΣΥΝΟΛΟ
%

1

ΛΤΥ047

51.00

15.30

74.25

51.98

67.28

2

ΛΤΥ013

48.00

14.40

64.25

44.98

59.38

3

ΛΤΥ015

55.00

16.50

59.00

41.30

57.80

4

ΛΤΥ033

60.00

18.00

53.75

37.63

55.63

5

ΛΤΥ014

45.00

13.50

54.50

38.15

51.65

6

ΛΤΥ028

53.00

15.90

51.00

35.70

51.60

7

ΛΤΥ053

44.00

13.20

54.00

37.80

51.00

8

ΛΤΥ003

58.00

17.40

47.25

33.08

50.48

9

ΛΤΥ032

48.00

14.40

51.50

36.05

50.45

10

ΛΤΥ054

45.00

13.50

52.25

36.58

50.08

11

ΛΤΥ012

32.00

9.60

64.50

45.15

54.75

12

ΛΤΥ001

55.00

16.50

46.00

32.20

48.70

13

ΛΤΥ018

45.00

13.50

48.75

34.13

47.63

14

ΛΤΥ026

51.00

15.30

45.00

31.50

46.80

15

ΛΤΥ051

51.00

15.30

42.75

29.93

45.23

16

ΛΤΥ008

39.00

11.70

47.75

33.43

45.13

17

ΛΤΥ030

45.00

13.50

43.25

30.28

43.78

18

ΛΤΥ041

51.00

15.30

39.75

27.83

43.13

19

ΛΤΥ004

45.00

13.50

41.50

29.05

42.55

20

ΛΤΥ005

34.00

10.20

45.00

31.50

41.70

21

ΛΤΥ006

40.00

12.00

38.75

27.13

39.13

22

ΛΤΥ049

55.00

16.50

31.75

22.23

38.73

23

ΛΤΥ038

52.00

15.60

32.75

22.93

38.53

24

ΛΤΥ019

51.00

15.30

33.00

23.10

38.40

25

ΛΤΥ042

56.00

16.80

28.75

20.13

36.93

26

ΛΤΥ023

32.00

9.60

33.50

23.45

33.05

27

ΛΤΥ007

51.00

15.30

25.25

17.68

32.98

28

ΛΤΥ011

47.00

14.10

25.25

17.68

31.78

29

ΛΤΥ034

59.00

17.70

19.50

13.65

31.35

30

ΛΤΥ025

37.00

11.10

27.50

19.25

30.35

31

ΛΤΥ024

30.00

9.00

21.50

15.05

24.05