Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Γραπτής Εξέτασης για τη θέση Βιβλιοθηκονόμου

Ο Δήμος Στροβόλου δημοσιοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, για τη γραπτή εξέταση που έγινε στις 20 Φεβρουαρίου 2020 (θέση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ.5225 στις 13.9.2019).

Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Αρ. 6(1) του 1998 έως 2018 (Οι Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί κατά σειρά επιτυχίας αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο για κάθε κενή θέση που έχει δημοσιευτεί, νοουμένου ότι οι υποψήφιοι αυτοί πληρούν τα από το Σχέδιο Υπηρεσίας απαιτούμενα προσόντα και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις της υπό πλήρωση θέσης όπως έχουν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση στα πλαίσια προκήρυξης της θέσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΥ

A/A ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ % ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30% ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  % ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 10% ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ % ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40% ΑΓΓΛΙΚΑ % ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 20% ΣΥΝΟΛΟ %
1 ΒΙΒ021 90.50 27.15 43.75 4.38 79.00 31.60 89.50 17.90 81.03
2 ΒΙΒ030 81.50 24.45 55.00 5.50 89.50 35.80 71.50 14.30 80.05
3 ΒΙΒ02 88.00 26.40 50.00 5.00 60.50 24.20 55.50 11.10 66.70
4 ΒΙΒ014 92.75 27.83 35.00 3.50 85.50 34.20 68.00 13.60 79.13
5 ΒΙΒ023 93.50 28.05 30.00 3.00 77.50 31.00 60.00 12.00 74.05
6 ΒΙΒ027 78.00 23.40 25.00 2.50 75.50 30.20 59.00 11.80 67.90
7 ΒΙΒ08 82.50 24.75 30.00 3.00 70.50 28.20 50.00 10.00 65.95
8 ΒΙΒ07 84.75 25.43 0.00 0.00 73.50 29.40 49.00 9.80 64.63
9 ΒΙΒ018 27.50 8.25 25.00 2.50 72.00 28.80 57.00 11.40 50.95
10 ΒΙΒ04 43.50 13.05 35.00 3.50 37.25 14.90 30.00 6.00 37.45
11 ΒΙΒ012 19.50 5.85 45.00 4.50 26.25 10.50 0.00 0.00 20.85