Ανακοίνωση ΣΑΛ Λευκωσίας για τα Αποχετευτικά Τέλη 2019

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

(ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΕΓΚΩΜΗΣ, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, ΛΑΤΣΙΩΝ, ΓΕΡΙΟΥ, ΤΣΕΡΙΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ,

ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ)

 

Το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας πληροφορεί τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας στους Δήμους Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Λακατάμιας, Λατσιών, Γερίου και Τσερίου και στις Κοινότητες Κοκκινοτριμιθιάς, Παλιομετόχου και Αγ. Τριμιθιάς ότι ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 34 και 35 των περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμών του 1973 μέχρι 2017, αποφάσισε και καθόρισε για το έτος 2019 τα ακόλουθα τέλη:

  1. (α) Για ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας σε εξήντα τρία cent για κάθε χίλια ευρώ αξίας γενικής εκτίμησης.
    (β)  Για ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα ευρώ για κάθε χίλια ευρώ αξίας γενικής εκτίμησης.Αξία γενικής εκτίμησης είναι όπως είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας, μετά από την τελευταία γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, που βρίσκεται μέσα στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας στην περιοχή Μείζονος Λευκωσίας και ιδιοκτήτης είναι η Κυπριακή Δημοκρατία η οποία εξυπηρετείται ήδη ή που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του Συμβουλίου, όπως καθορίζεται σε σχέδια που βρίσκονται στα Γραφεία του Συμβουλίου. 
  1. Τα ετήσια τέλη που αναφέρονται πιο πάνω, πρέπει να πληρωθούν σε μια δόση στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία, στις Εμπορικές Τράπεζες και διαδικτυακά μέσω JCCsmart.com, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019.
  1. Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία από την 1η Νοεμβρίου 2019, θα επιβάλλεται επιβάρυνση επί του απλήρωτου ποσού ίση με πέντε τοις εκατόν (5%) στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός τεσσάρων (4) μηνών και επιβάρυνση ίση με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής, δηλαδή μετά την 1η Μαρτίου 2020.Υπενθυμίζεται ότι το κοινό μπορεί να πληρώσει τα αποχετευτικά τέλη στα Γραφεία του Συμβουλίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία, στις Τράπεζες και Συνεργατικά Ιδρύματα ή ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας JCC.

    Στην περίπτωση που ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που εμπίπτει εντός των ως άνω αναφερόμενων Δήμων ή/και Κοινοτήτων δεν λάβουν ειδοποίηση για πληρωμή τελών, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Συμβούλιον είτε επισκεπτόμενοι τα Γραφεία του είτε στο τηλέφωνο 22398500.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ