Απολογισμός εργασιών Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας Δήμου Στροβόλου για το έτος 2022

Το τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του Δήμου Στροβόλου έχει διεξάγει τους πιο κάτω ελέγχους από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα:

  • Έλεγχος πόσιμου νερού φορέων ύδρευσης: 14 δειγματοληπτικοί έλεγχοι δημόσιας Υδατοπρομήθειας και 60 δειγματοληπτικοί έλεγχοι νερού από βυτία με κερματοδέκτη.
  • Έλεγχος πόσιμου νερού εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: Πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς λήφθηκαν δείγματα πόσιμου νερού από όλες τις σχολικές μονάδες (Δημόσια/Ιδιωτικά σχολεία δημοτικής/ μέσης εκπαίδευσης, δημόσια/κοινοτικά νηπιαγωγεία, σχολεία τεχνικής/ επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία-σύνολο 46 εκπαιδευτικά ιδρύματα).
  • Έλεγχος κολυμβητικών δεξαμενών: διεξήχθησαν 11 δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις 5 κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των δημοτικών ορίων Στροβόλου.
  • Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Δειγματοληψίας Τροφίμων 2022: λήφθηκαν 38 δείγματα τροφίμων από υποστατικά παρασκευής και πώλησης τροφίμων που λειτουργούν εντός των δημοτικών ορίων Στροβόλου.
  • Επίσημοι έλεγχοι υποστατικών παρασκευής και πώλησης τροφίμων: Διεξάχθηκαν 377 έλεγχοι από τους 742 που αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους 2022.