Χαιρετισμός Δημάρχου στην Έκθεση «Αναζητώντας το χρώμα», 21/11/16 – Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση σας να τελέσω τα εγκαίνια της έκθεσης, με τον πολύ όμορφο τίτλο «Αναζητώντας το χρώμα», του Νικόλα Παναγή

Ο καλλιτέχνης γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1961. Μελέτησε ζωγραφική με υποτροφία της κυβέρνησης στην  Ακαδημία καλών τεχνών στην Πράγα.  Από τότε έχει ιδρύσει την δική του σχολή τέχνης και διατηρεί το προσωπικό του ατελιέ στην Λευκωσία Εντός των Τειχών.

Παράλληλα εκθέτει συχνά στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων έχει επιλεγεί να αντιπροσωπεύσει την Κύπρο στην Μπιενάλε 2005 στην Φλωρεντία της Ιταλίας, στην 2η Διεθνή Μπιενάλε 2005 στο Πεκίνο, στην UNESCO στο Παρίσι το 2007 και στην 11η Διεθνή Μπιενάλε Καίρου το 2008 . Έχει λάβει το δεύτερο βραβείο στη εικαστική εκδήλωση «ART AIR 2005» στη Γενεύη της Ελβετίας.

Τη δουλειά του χαρακτηρίζει έντονος συναισθηματισμός εμπνευσμένος από κοινωνικά ζητήματα και υφίσταται συνεχή μετασχηματισμό εκφράζοντας ζωντανές αντιθέσεις, εκφράζοντας την εσωτερική πάλη του ανθρώπου στο δρόμο προς την πνευματική απελευθέρωση.

Στη σημερινή έκθεση θα έχουμε τη χαρά να δούμε έργα των μαθητών του Νικόλα Παναγή.

Η σχολή του δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του δίνοντας βήμα στους λάτρεις της ζωγραφικής, κάθε ηλικίας, να εκφραστούν εικαστικά.

Μαθητές του Νικόλα Παναγή έχουν αποφοιτήσει με επιτυχία ή σπουδάζουν σε διάφορα πανεπιστήμια σε χώρες όπως τις ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο,  Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία και άλλες.

Η σημερινή εκδήλωση, όμως, έχει μια ακόμα ιδιαιτερότητα που την κάνει ακόμα πιο όμορφη και σημαντική.

Όλα τα έσοδα θα δοθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, συμβάλλοντας έτσι στις προσπάθειες για ανακουφιστική φροντίδα στους πάσχοντες συνανθρώπους μας και τα μέλη της οικογένειας τους.

Συγχαίρω τον καλλιτέχνη Νικόλα Παναγή και τους μαθητές του για το μεγαλείο ψυχής που εκφράζουν μέσα από αυτή τους την έκθεση.

Συγχαίρω, επίσης, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου για τις συνεχείς, άοκνες προσπάθειες τους και για την μεγάλη προσφορά τους.

Σας καλωσορίζω, στην αναζήτηση των χρωμάτων, στο φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Στροβόλου και σας εύχομαι ευόδωση όλων των στόχων και των προσδοκιών σας.

 

Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης

Δήμαρχος Στροβόλου

Χαιρετισμός Δημάρχου στη Μετονομασία Λεωφόρου «Γεώργιου Παρασκευαϊδη», 19/11/16

Προσφωνήσεις

Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε μια εξέχουσα προσωπικότητα, ένα συμπατριώτη μας που η φήμη του ξεπέρασε τα στενά όρια της μικρής μας πατρίδας και έγινε παγκοσμίως γνωστός για την επιχειρηματική, φιλανθρωπική και κοινωνική του δράση.

Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να τιμηθούμε, γιατί είναι τιμή μας να μετονομάσουμε το τμήμα της Λεωφόρου Ακροπόλεως που βρίσκεται μπροστά μας σε Λεωφόρο Γεώργιου Παρασκευαϊδη.

Ο Γεώργιoς Ευθύβoυλoυ Παρασκευαϊδης γεvvήθηκε στηv Αθήvα τo 1916, στη διάρκεια τωv Ιατρικών σπoυδώv τoυ πατέρα τoυ Ευθύβoυλoυ Κ. Παρασκευαϊδη και με τη συμπλήρωση τωv σπoυδώv τoυ πατέρα τoυ επέστρεψε στηv Κύπρo.

Αποφοίτησε ως αριστούχος από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας, αφού είχε πρώτα περάσει από διάφορα σχολεία της Κύπρου, λόγω της φύσης της εργασίας του πατέρα του.

Σπούδασε Αρχιτεκτovική στo Πoλυτεχvείo τoυ Μιλάvoυ, με πολλές στερήσεις και δυσκολίες, αφού ήταν μέλος πολυμελούς οικογένειας, ενώ ταυτόχρονα είχε αρχίσει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Η επιστροφή του στην Κύπρο τον υποχρέωσε να δραστηριοποιηθεί ως Εργολήπτης σε μικρής κλίμακας στρατιωτικά έργα που έχτιζαν οι Άγγλοι, αφού λόγω του πολέμου δεν υπήρχε οικοδομική ανάπτυξη.

Από τότε συνεταιρίστηκε με τov Στέλιo Iωάvvoυ και ίδρυσαv τηv γνωστή σε όλους μας σήμερα “Εταιρεία Iωάvvoυ & Παρασκευαϊδης”.

Η δράση και η  εργατικότητα των δύο συνεταίρων την κατέστησε σύντομα την πιο μεγάλη εργοληπτική Εταιρεία της Κύπρου και αργότερα μια διεθνή εταιρεία με τεράστια επιρροή και φήμη. Εξακoλoύθησε εκτός από μέτoχoς και Διευθυvτής της Εταιρείας vα έχει τηv τεχvική ευθύvη τωv έργωv πoυ εκτελoύσε η Εταιρεία τόσo στηv Κύπρo όσo και στo εξωτερικό.

Με τηv πρoσωπική τoυ δραστηριότητα και τόλμη η Εταιρεία τoυ επεξέτειvε τις εργασίες της στo εξωτερικό από τo 1961 και έδωσε έτσι τηv ευκαιρία στoυς συμπατριώτες τoυ,Κυπρίoυς και Ελλαδίτες, vα εργασθoύv πρoς όφελoς τωv ιδίωv και της Πατρίδας τoυς  σε μεγάλα τεχvικά έργα τoυ εξωτερικoύ μεταφέρovτας τις τεχvικές τoυς γvώσεις αλλά και απoκτώvτας και oι ίδιoι  μεγαλύτερες γvώσεις λόγω τoυ μεγάλoυ όγκoυ και τωv τεχvικώv απαιτήσεωv τωv εργασιώv αυτώv.

Τεράστια είvαι τα πoσά ξένου συναλλάγματος πoυ συvέχεια συvέρρεαv στηv Κύπρo από τις εργασίες της Εταιρείας τoυ στo εξωτερικό. Εκεί, όμως, πoυ η σημαvτικότητα για τηv Κύπρo τωv εργασιώv της Εταιρείας τoυ στo εξωτερικό διαφάvηκε, είvαι αμέσως μετά τηv Τoυρκική Εισβoλή και κατoχή 37% της πατρίδας μας, όταv τίπoτε δεv έμειvε όρθιo. Ο oικovoμικός αφαvισμός ήταv πλήρης και είvαι εδώ πoυ μπoρεί κάπoιoς vα πεί πως η Εταιρεία τoυ στήριξε oικovoμικά τηv Κύπρo. Στα κεvά ταμεία της Κυβέρvησης της Κύπρoυ τo πρώτo συvάλλαγμα πoυ εισάχθηκε ήταv από τις εργασίες αυτές. Παράλληλα χιλιάδες πρόσφυγες  και oι oικoγέvειες τoυς υπoστηρίχθηκαv με τηv παρoχή από τηv Εταιρεία  απασχόλησης στo εξωτερικό με εξαίρετους για τα Κυπριακά δεδoμέvα όρoυς και απoλαβές .

Η ευγvωμoσύvη και oι ευχές τωv συμπατριωτώv τoυ είvαι κάτι πoυ καvέvας Κύπριoς μπoρεί πoτέ vα τα ξεχάσει. Ο ίδιoς πάvτoτε πίστευε και διακήρυττε πως τίπoτε δεv έκαμε εκτός από τo καθήκov τoυ πρoς τηv δειvoπαθoύσα πατρίδα και δειvoπαθoύvτες συμπατριώτες τoυ.

Εκτός από τηv Εταιρεία Iωάvvoυ & Παρασκευαϊδης και το συγκρότημα εταιρειών που δημιουργήθηκε γύρω από αυτή, διετέλεσε μέλος στα Διoικητικά Συμβoύλια πoλλώv άλλωv Εταιρειώv και Οργαvισμώv όπως Τραπεζώv, Τεχvικώv, Εμπoρικώv, Ξεvoδoχειακώv και άλλωv επιχειρήσεωv, ως επίσης και Επαγγελματικώv Οργαvώσεωv όπως τoυ Συvδέσμoυ Εργoλάβωv Οικoδoμώv Κύπρoυ, τoυ oπoίoυ υπήρξεv από τα ιδρυτικά  Μέλη και επί σειράv ετώv Γεvικός Γραμματέας τoυ.

‘Iδρυσε μαζί με τηv σύζυγόv τoυ τo φιλαvθρωπικό “Iδρυμα Γεωργίoυ και Θέλμας Παρασκευαϊδη” με  κεφάλαια μεγάλου ύψους, για vα βoηθά τους συμπατριώτες τoυ σε θέματα υγείας, σπoυδώv και διατήρησης της πoλιτιστικής και αρχιτεκτovικής κληρovoμιάς του Νησιού.

Πέραv τωv χιλίωv  συμπατριωτώv μας και αρκετοί ελλαδίτες έχουν ωφεληθεί από τις χορηγίες του Ιδρύματος, το οποίο είναι συvδεδεμέvo με τo Shriners Hospital τoυ Springfield, Μασσαχoυσέττης τωv Η.Π.Α., στo oπoίo στέλλovται και χειρoυργoύvται εvτελώς δωρεάv παιδιά κάτω τωv 18 ετώv για σoβαρές oρθoπεδικές παθήσεις, με δαπάνες ύψoυς εκατoμμυρίωv λιρώv.

Iδρυσε τo Χειρoυργικό και Μεταμoσχευτικό ‘Iδρυμα Κύπρoυ, τoυ oπoίoυ υπήρξε Πρόεδρoς και χρηματoδότης. Ήταν εξoπλισμέvo με τα πιo σύγχρovα μέσα, αποτελούσε τη μovαδική ιδιωτική μovάδα στo είδoς τoυ. Για τoυς απόρoυς Κυπρίoυς και Ελλαδίτες oι μεταμoσχεύσεις vεφρώv γίνονταν δωρεάv με σχετική Κυβερvητική επιχoρήγηση.

Στηv επιθυμία τoυ o κ. Γεώργιoς Παρασκευαϊδης vα βoηθήσει vα γvωρίσoυv βαθύτερα oι ‘Ελληvες τoυς Ελληvoκυπρίoυς, ίδρυσε σε ιδιόκτητo κτίριo (αvαπαλαιωθέv),στηv oδό Μεθώvης, στην Αθήvα, τo ΠΟΛIΤIΣΤIΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΠΡΟΥ, τo oπoίo εμπλουτίστηκε με φωτoγραφίες της Κύπρoυ, βιvτεoκασέττες, σπάvια παλαιά βιβλία κλπ. Το Κέντρο λειτουργεί και ως δανειστική βιβλιοθήκη και αξιοποιείται ιδιαίτερα από τους κύπριους φοιτητές.

Ήταν ο άνθρωπος που χαιρόταν να δίνει και κανένας από αυτούς που του ζήτησαν βοήθεια, δεν έφυγε από κοντά του αβοήθητος. Ήταν η προσφορά μέρος της φύσης του και της προσωπικότητας του.

Η αγάπη του για την πατρίδα μεταφραζόταν και σε στήριξη ολόκληρου του Ελληνισμού, με τη δημιουργία επιχειρήσεων στον εθνικό χώρο, με μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσφέροντας απασχόληση σε μεγάλο αριθμό ελλήνων και κυπρίων.

Για τηv πoλυσχιδή κoιvωvική και φιλαvθρωπική δράση τoυ, τo ζεύγoς Γεωργίoυ & Θέλμας Παρασκευαϊδη έχει τιμηθεί μαζί ή ξεχωριστά με πoλλές διακρίσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Προσωπικότητα της Χρονιάς για το 1998 υπό του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου της Νέας Υόρκης. Τον Φεβρουάριο του 2001 ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκος Κληρίδης του απένειμε την ανώτατη διάκριση της Δημοκρατίας, το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς.  Τον Δεκέμβριο του 2003 του απενεμήθη ο Τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή της Διεθνούς Επιχειρήσεως για την εξαιρετική προσφορά του στον Κλάδο τόσον στην Κύπρο όσον και διεθνώς για πέραν του μισού αιώνα. Τον Ιούνιον του 2004  του απενεμήθη υπό της Ιταλικής Δημοκρατίας το παράσημο “Grande Ufficiale” – “Μέγας Αξιωματικός της Ιταλικής Δημοκρατίας” για αναγνώριση της προσφοράς του προς την Ιταλία.

Τον Μάιο του 2007 και κατόπιν αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου του απενεμήθη υπό του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β’ το Μέγα Χρυσούν Παράσημο του Αποστόλου Βαρνάβα, που αποτελεί την ανωτάτη διάκριση της Εκκλησίας της Κύπρου για την μεγάλη προσφορά του προς την Εκκλησία, την Πατρίδα και ειδικότερα για την συμβολή του στον αγώνα του λαού μας για δικαιοσύνη και ελευθερία.

Στις επίσημες θέσεις που του προσφέρονταν, κατά καιρούς, απαντούσε αρνητικά επισημαίνοντας πως η προσφορά του προς την πατρίδα είναι πολύ μεγαλύτερη, μέσα από την επιχειρηματική του δράση και με μεγαλύτερο αντίκτυπο στους συμπατριώτες τους, προσφέροντας τους θέσεις εργασίας.

Διατηρούσε στενές σχέσεις με επιφανείς προσωπικότητες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ανάμεσα τους και ο Πρόεδρος Κάρτερ, Υπουργοί, Γερουσιαστές, Βουλευτές, Επιχειρηματίες και άλλοι. Μέσα από τις σχέσεις του αυτές προωθούσε το εθνικό μας θέμα και προήγαγε τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Το 1959 παvτρεύτηκε τηv Θέλμα Λεωvίδα Φράγκoυ και στάθηκε τυχερός, γιατί βρήκε μια γυναίκα, σύντροφο και συνοδοιπόρο, πoυ με ζήλo και αγάπη στάθηκε δίπλα του σε όλες τoυ τις δραστηριότητες.

Έγιναν ευτυχισμένοι γονείς τριών υπέροχων παιδιών, του Ευθύβουλου, της Λεώνης και της Χριστίνας.

Φίλοι και Φίλες

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στροβόλου αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει τον Γεώργιο Παρασκευαϊδη, δίνοντας το όνομα του σε αυτό το τμήμα της Λεωφόρου Ακροπόλεως, διατηρώντας άσβεστη τη μνήμη του σε μας και τις επόμενες γενιές.

Ο Γώγος θα είναι μαζί μας από σήμερα, κάθε μέρα, που θα περνάμε από αυτό το δρόμο, που είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους του Στροβόλου και της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας.

«Όσο ζεις να σε παινεύουν κι όταν πεθάνεις, να σε μακαρίζουν» είχε πει ο αρχαίος φιλόσοφος Περίανδρος και ο μακαριστός Γώγος το πέτυχε αυτό στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αποτελώντας για όλους εμάς ένα λαμπρό πρότυπο για να ακολουθήσουμε.

 

Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης

Δήμαρχος Στροβόλου

Χαιρετισμός Δημάρχου στην «Τελετή Βράβευσης Άριστων Αθλητών και Σωματείων 2016», 14/11/16 – Δημ. Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι

Κυρίες και Κύριοι,

Ο Δήμος Στροβόλου, πιστός στην προσπάθειά του για αναβάθμιση του αθλητισμού και πολιτισμού, βραβεύει απόψε τους άριστους αθλητές δημότες Στροβόλου για την περίοδο 2015-2016 καθώς και τα Σωματεία της περιοχής του που συμμετέχουν στα διάφορα πρωταθλήματα.

Ο θεσμός της βράβευσης των αθλητών και σωματείων στο Δήμο μας είναι μια πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εκφράζει την αγάπη και την εκτίμηση του για τους αθλητές και Σωματεία του Στροβόλου που έχουν σημειώσει επιτυχίες σε διάφορα αθλητικά γεγονότα στη χρονιά που διανύουμε.

Μας δίνεται η ευκαιρία απόψε να βρεθούμε για λίγο ανάμεσα στους πρωταθλητές μας που με τις επιδόσεις και το ήθος τους μας τίμησαν για άλλη μια φορά και με εκπροσώπους των Σωματείων μας τα οποία με την αθλητική τους δράση στηρίζουν και εξυψώνουν την κοινωνία του Δήμου μας.

Έχουμε τη χαρά και την τιμή μεταξύ άλλων σημαντικών αθλητών να έχουμε απόψε μαζί μας και τους εξαιρετικούς αθλητές/πρωταθλητές μας, τον Απόστολο Παρέλλη ο οποίος κατέκτησε την 8η θέση στη δισκοβολία στους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο, τον Μίλαν Τραίκοβιτς που με την πρώτη του συμμετοχή σε Ολυμπιάδα κατάφερε να πάρει τη 7η Θέση στα 110μ με εμπόδια, τον Μάριο Γεωργίου που και για αυτόν ήταν η πρώτη του συμμετοχή σε Ολυμπιάδα και κατάφερε να προκριθεί στον τελικό της Ενόργανης Γυμναστικής , τον Παύλο Κοντίδη (τον εκπροσωπεί ο μάνατζερ του, Στέφανος Σπύρου) για την κατάκτηση της 7ης θέσης στην Ιστιοπλοΐα  και την ομάδα Beach Handball της Κύπρου που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στην Πεσκάρα. Όλοι οι πιο πάνω αθλητές με τις επιδόσεις, την αγωνιστικότητά και τη μαχητικότητα τους και τις πρόσφατες διεθνείς τους επιτυχίες   τίμησαν    επάξια την πατρίδα μας.

Η πρόσφατη αυτή  επιτυχία  τους, την οποία θα έχουμε τη χαρά να απολαύουμε  σε λίγο με την προβολή του σχετικού φιλμ που ετοιμάστηκε για τους σκοπούς της εκδήλωσης μας,   δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις προσδοκίες για ακόμη πιο μεγάλες επιτυχίες στο μέλλον.

Θα ήταν βεβαίως παράλειψη από μέρους μου αν δεν έκανα  αναφορά σε ακόμη δύο εξαίρετους αθλητές που δεν κατέστη δυνατόν να είναι απόψε ανάμεσα μας λόγω απουσίας τους στο εξωτερικό. Πρόκειται για τον Κυριάκο Ιωάννου που ήταν το τιμώμενο πρόσωπο σε προηγούμενες τελετές βράβευσης του Δήμου, ο οποίος με άλμα 2,29 μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο κατέκτησε την έβδομη θέση στο άλμα εις ύψος και διατήρησε έτσι το όνομα του στην ελίτ των αθλητών ανά το παγκόσμιο και για τον Δημήτρη Χονδροκούκη ο οποίος με άλμα 2.25μ στον τελικό του ύψους κατέκτησε την 12η πολύ τιμητική θέση.

Τους ευχόμαστε να έχουν συνέχεια στις επιτυχίες και να παραμείνουν ψηλά.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Ο Αθλητισμός απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.  Διαπαιδαγωγεί, καλλιεργεί, μορφώνει. Ασκεί το σώμα παράλληλα προς το πνεύμα και όλες τις ψυχικές ιδιότητες των αθλουμένων.  Ιδίως της νεολαίας.

Οι αξίες που συνοδεύουν τον αθλητισμό και το αθλητικό πνεύμα αποκτούν μεγαλύτερο νόημα επειδή απευθύνονται κύρια στη νεολαία που είναι η ελπίδα του τόπου μας.

Βραβεύοντας τους άριστους αθλητές δεν ξεχνούμε ότι στον αθλητισμό το πιο σημαντικό είναι η συμμετοχή και η ευγενής άμιλλα.

Αγαπητοί προσκεκλημένοι

θεωρούμε καθήκον μας να στηρίξουμε περισσότερο ηθικά, τα θεμέλιά του αθλητισμού, που είστε όλοι εσείς αγαπητοί αθλητές και αθλήτριες και εκπρόσωποι των Σωματείων.

Η αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων καθώς και η δημιουργία νέων χώρων αθλοπαιδιών, όπου αυτό προσφέρεται, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του Δήμου .

Έχει προωθηθεί η εγκατάσταση μηχανημάτων άθλησης εξωτερικού χώρου για την εκγύμναση των αθλουμένων στο χώρο αξιοποιώντας σχετική χορηγία του ΟΠΑΠ, τον οποίο  ευχαριστούμε και δημόσια για την ευγενική του αυτή χειρονομία.

H δημιουργία από το Δήμο και επιτυχής λειτουργία για έκτη συνεχής χρονιά Ακαδημίας ποδοσφαίρου, στην οποία φέτος συμμετέχουν πέραν των 60 παιδιών αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 6 έως 13 ετών, παρέχει τη δυνατότητα για περισσότερες ευκαιρίες άθλησης στους δημότες και ειδικότερα στους νέους.

Αθλητικά προγράμματα και ευκαιρίες άθλησης προσφέρει ο Δήμος και μέσω του προγράμματος του Ανοικτού Σχολείου (αερόβια γυμναστική, γιόγκα, ζούμπα, ρυθμική γυμναστική, τοξοβολία, ταε κβο ντο ,αντισφαίριση κ.α).  Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν πέραν των 2000 προσώπων όλων των ηλικιών.

Ευκαιρίες άθλησης, ακόμη, έχουν και όσοι χρησιμοποιούν το πεζόδρομο στο Γραμμικό Πάρκο, όπου συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η χρήση των μηχανημάτων άθλησης σε ανοικτό χώρο κατά μήκος του πεζόδρομου.

Φιλοδοξία του Δήμου είναι μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες να προχωρήσει με την ολοκλήρωση του  έργου της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου  και της εφαρμογής προγραμμάτων μαζικού Αθλητισμού ώστε να δοθεί η δυνατότητα  σε περισσότερους νέους για άσκηση, για ψυχαγωγία, με ένα πιο υγιές και δημιουργικό τρόπο.

Στόχος μας είναι όπως σταδιακά στο μέλλον δημιουργηθούν μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου και ιεράρχησης των αναγκών του και υπό το φώς των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει σε σχέση με την οικονομική κρίση που διέρχεται ο τόπος μας και νέοι αθλητικοί χώροι, για να καλύψουν πρόσθετες ανάγκες που υπάρχουν, πέραν από αυτές που καλύπτει το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου.

Για ενίσχυση των προσπαθειών και επίτευξη των στόχων του Δήμου θα ζητηθεί η βοήθεια και συμπαράσταση της πολιτείας και του ΚΟΑ από τον οποίο αναμένεται να υποστηρίζει έμπρακτα τέτοιες προσπάθειες.

Χαιρετίζω την παρουσία της Προέδρου του ΚΟΑ  κ. Κλεάνθη Γεωργιάδη με τον οποίο είχαμε πρόσφατα μια εποικοδομητική συνάντηση στα γραφεία του Οργανισμού κατά την οποία συζητήσαμε τρόπους συνεργασίας και στήριξης των αθλητικών προγραμμάτων και υποδομών στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο  του προέδρου της ΚΟΕ, κ Ντίνου Μιχαηλίδη και της εκπροσώπου του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κα Κάλλης Χ”Ιωσήφ οι οποίοι τιμούν με την παρουσία τους την  εκδήλωση μας και θα απευθύνουν το δικό τους χαιρετισμό .

Απευθύνω τις ευχαριστίες μου προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας, και της υπηρεσίας του Δήμου που  οργανώνουν ανελλιπώς κάθε χρόνο εδώ και 26 χρόνια αυτή την ωραία εκδήλωση καθώς, επίσης, και όλους εσάς που παρευρίσκεστε απόψε μαζί μας.

 

Σας ευχαριστώ.

Ομιλία Δημάρχου σε Συνέντευξη Τύπου «Απολογισμός έργου και δράσης πενταετίας», 25/11/16 – Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου

Με χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέντευξη τύπου, που στόχο έχει να παρουσιάσει τον απολογισμό του έργου και της δράσης του Δήμου Στροβόλου, για την πενταετία 2012 – 2016 και παρατίθενται λεπτομερώς στο βιβλιάριο του απολογισμού πενταετίας.

Η τρέχουσα δημοτική θητεία δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλα έργα δημοτικής υποδομής. Και, αυτό οφείλεται σε τρείς βασικούς λόγους που ανέτρεψαν τους δημοτικούς σχεδιασμούς ή καλύτερα το αναπτυξιακό πρόγραμμα που εξάγγειλα με την εκλογή μου το 2011.

Εν πρώτοις η Κρατική Χορηγία προς το Δήμο Στροβόλου μειώθηκε την περίοδο 2012-2016 κατά €4.0 περίπου (από €10.419.282 (2011) σε €6.584.302) δεδομένο που επέβαλε την αναπροσαρμογή όλων των προϋπολογισμών μας τόσο σε λειτουργικό όσο και αναπτυξιακό/πολεοδομικό επίπεδο.

Ένας δεύτερος λόγος που περιόρισε τις αναπτυξιακές δράσεις του Δήμου ήταν η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων να εξαιρέσουν όλους τους Δήμους εκτός από τους 4 “αστικούς” από τη διεκδίκηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2014 – 2020.

Τέλος, η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας που επέβαλε το Μνημόνιο του 2013 στέρησε από το Δήμο τόσο τη δυνατότητα επεκτατικής πολιτικής όσο και την αναπλήρωση του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένων και σημαντικών εκτελεστικών θέσεων, που αφυπηρετούσε την ίδια περίοδο.  Σημειώστε ότι το προσωπικό του Δήμου στην πενταετία που λήγει μειώθηκε κατά 10% σε σχέση με το τέλος της προηγούμενης ταυτόχρονα, όμως, η αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών σημείωσε σημαντική βελτίωση.

Παρά τις αδιαμφισβήτητες δυσκολίες, με σώφρονα και ορθολογική στρατηγική, μέσα σε ένα πνεύμα καλομελετημένης λιτότητας αλλά και ενεργούς συλλογικότητας και συνεργασίας με όλες τις Δημοτικές Ομάδες, επιτύχαμε  όχι μόνο να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το έργο μας αλλά  ο Δήμος μας να βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Σήμερα περηφανευόμαστε πως ο Στρόβολός μας αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο οργανωμένους δήμους και ιδιαίτερα από τους πλέον ορθολογικά διαχειριζόμενους δήμους στη Δημοκρατία.

Είναι αλήθεια ότι για να επιτευχθούν αυτά αναγκαστήκαμε να αναθεωρήσουμε κάποιες από τις προτεραιότητες μας και να προγραμματίσουμε δράσεις που να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες, δύσκολες πραγματικότητες. Μερικές από τις προσαρμογές που έγιναν είναι οι ακόλουθες:

α)  Αναβάλαμε την υλοποίηση έργων για να διαφυλάξουμε τη ρευστότητα του Δήμου.

β)  Μειώσαμε το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της δημοτικής υπηρεσίας χωρίς όμως να επηρεάσουμε την αποτελεσματικότητα της.

γ)  Διαφυλάξαμε το επίπεδο των προσφερομένων δημοτικών υπηρεσιών στους τομείς της  δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και της κοινωνικής πρόνοιας προς τις ευάλωτες ομάδες των δημοτών μας.

δ)  Τιμήσαμε και παραμένουμε συνεπείς στις οικονομικές μας υποχρεώσεις προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξυπηρετώντας με επάρκεια τα δάνεια του Δήμου.

ε)  Σταθήκαμε στο πλευρό του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας,  το οποίο ανταποκρινόμενο θετικά  στις δυσχερείς συνθήκες  και εφαρμόζοντας σωστές στρατηγικές αύξησε την παραγωγικότητα του με αποτέλεσμα να βελτιωθεί  η αποτελεσματικότητα των Δημοτικών Υπηρεσιών.

Είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα αυτά γιατί όσα πετύχαμε τα πετύχαμε μόνοι μας. Και,  πετύχαμε πάρα πολλά. Ενδεικτικά αναφέρω τα ακόλουθα:

α)  Προωθήσαμε το Τοπικό Σχέδιο Περιοχής του Παραδοσιακού Πυρήνα του Στροβόλου με την προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανάπλαση του Πυρήνα. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού έχουν ήδη ανακοινωθεί και την ερχόμενη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016, θα γίνει παρουσίαση της μελέτης που απέσπασε το πρώτο βραβείο, σε αυτήν την αίθουσα στις 5.00 το απόγευμα.

β)  Λειτουργήσαμε το Πολιτιστικό Κέντρο στον Ιστορικό Πυρήνα του Δήμου,  το οποίο αναζωογόνησε ολόκληρη την περιοχή.

γ)  Αναβαθμίσαμε τη Κοινωνική Πολιτική αυξάνοντας τον αριθμό των Παιδικών Λεσχών, διευρύνοντας το θεσμό του “Ανοικτού Σχολείου”,   επεκτείνοντας τις επιλογές στο Συμβουλευτικό Κέντρο και επανεργοποιώντας το θεσμό του “Παρατηρητή της Γειτονιάς”.

δ)  Δημιουργήσαμε νέα Πάρκα και Πάρκα Σκύλων.

ε)  Αναβαθμίσαμε το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο.

στ)  Αυξήσαμε τους δημόσιους χώρους στάθμευσης και εισάγαμε νέες και τεχνολογικά αναβαθμισμένες μηχανές έκδοσης εισιτηρίων.

ζ)  Ολοκληρώσαμε τη μηχανογράφηση των εσωτερικών διαδικασιών της    δημοτικής υπηρεσίας και βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο για την πλήρη μηχανογράφηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους   δημότες.

 

Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ σε ορισμένους χαρακτηρισμούς που κυκλοφορούν τελευταία και να διορθώσω την εικόνα που έχουν δώσει ορισμένοι υποψήφιοι Δήμαρχοι.

α)  Ο Στρόβολος ΔΕΝ είναι από τους ακριβότερους Δήμους. Απεναντίας τα δημοτικά τέλη είναι χαμηλότερα από πάρα πολλούς Δήμους και ιδιαίτερα τους μεγάλους Δήμους αν και εδράζονται στα ίδια κριτήρια.

β)  Στο τέλος του 2016 τα χρέη του Δήμου Στροβόλου είναι €22,417,594.00 και τίποτε άλλο. Το ποσό τούτο ήταν €28,763,231.00 όταν αναλάβαμε τη Δημαρχία και στα πέντε χρόνια, παρά την οικονομική κρίση, πετύχαμε να το μειώσουμε κατά 6,48%. Τα δάνεια για την Κυβερνητική συνεισφορά σε πολεοδομικά έργα εξυπηρετούνται από κονδύλια των αρμοδίων Υπουργείων και δεν βαρύνουν το Δήμο.

γ)  Σε ότι αφορά την καθαριότητα σας ενημερώνω ότι στον προϋπολογισμό του 2017 έχουν εισαχθεί πρόνοιες για γενική αναδιοργάνωση της υπηρεσίας και τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού, για αύξηση της παραγωγικότητας και περιορισμό της ρύπανσης, κατά τη διάρκεια της εργασίας.

 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Οι υποδομές και τα προγράμματα που έχει αναπτύξει ο Δήμος τα τελευταία χρόνια  μέσω του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου, του κατ΄ εξοχή Φορέα προώθησης και υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, όπως οι Παιδικές Λέσχες, η Λέσχη Ηλικιωμένων, το Ανοικτό Σχολείο, οι Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής  στήριξης, η δράση «Κοινωνικό Πρόγραμμα στο Δρόμο» αναδεικνύουν τους ευρύτερους στόχους του Δήμου σε ότι αφορά την προσφορά του προς την κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδες του Στροβόλου.

Ο Δήμος Στροβόλου στηρίζει τις προσπάθειες για μια καινοτόμο, αναπτυξιακή μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα μεταφέρει εξουσίες και πόρους πιο κοντά στις ανάγκες και στις προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών. Στη δίνη της οικονομικής κρίσης ένας νέος ρόλος αναδύεται για τις τοπικές κοινωνίες να κινητοποιήσουν τις εσωτερικές τους δυνάμεις, μετατρέποντας τους κινδύνους σε ευκαιρίες με αιχμή του δόρατος την καινοτομία.

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση έχει να επιτελέσει σημαντικό έργο. Για να επιτύχει απαιτείται η αναβάθμιση του ρόλου της στην τοπική κοινωνία και η περαιτέρω ενδυνάμωση της με την παρουσία των Δήμων δίπλα στον πολίτη σε κάθε τομέα και επίπεδο της κοινωνίας.  Ο Δήμος μας έχει ήδη χαράξει τη δική του πορεία και με αφετηρία το ΟΡΑΜΑ μας να γίνει ο Στρόβολος, πρότυπο πόλης για να ζεις και να εργάζεσαι,  αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας με τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών σε όλη την δημαρχούμενη περιοχή μας.

Η πληρέστερη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η απλοποίηση των διαδικασιών, ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου, η δημιουργία κοινών υπηρεσιών με όμορους Δήμους και η εφαρμογή οικονομιών κλίμακας θα συμβάλουν αποφασιστικά στην αναβάθμιση και παροχή προς τους δημότες ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Βασικές μας αρχές είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι:  Ο σεβασμός στον πολίτη, η συνεισφορά προς την κοινωνία και ιδιαίτερα προς την νεολαία και τις ευάλωτες ομάδες, η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και καθαριότητας και η φροντίδα για τους προσφυγικούς συνοικισμούς. Στο επίπεδο του δημοτικού οργανισμού θα συνεχίσουμε τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας μέσα από μετρήσιμους δείκτες, την προσαρμογή στις νέες συνθήκες και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και πρακτικών, τη βέλτιστη και ορθολογιστική διαχείριση των πόρων αλλά και την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Δέσμευση μας αποτελεί η υλοποίηση της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μας ώστε ο Στρόβολος να καταστεί πρότυπο ευρωπαϊκής πόλης, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής, την προώθηση και εκτέλεση νέων αναπτυξιακών έργων, τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας, τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος με έμφαση στην ενεργειακή πολιτική, και την προώθηση και ανάπτυξη του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, και της κοινωνικής πρόνοιας.

 

Σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας και είμαι έτοιμος να δεχτώ τις ερωτήσεις σας.

 

 

Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης

Δήμαρχος Στροβόλου

28112016_dimarhos

Χαιρετισμός Δημάρχου στην έκθεση «Αποτυπώνοντας την ομορφιά» της Θεοδώρας Οικονομίδου Χατζηκυπριανού, 9/11/16 – Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Με ιδιαίτερη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση σας να τελέσω τα εγκαίνια της έκθεσης, με τον πολύ όμορφο τίτλο «αποτυπώνοντας την ομορφιά», της Θεοδώρας Οικονομίδου Χατζηκυπριανού.

Η καλλιτέχνης γεννήθηκε στο Καϊμακλί, φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και είχε την τύχη να διδαχτεί την τέχνη από τους καλύτερους. Μαθήτρια του Αδαμάντιου Διαμαντή, του Τηλέμαχου Κάνθου και του Λευτέρη Οικονόμου, έβαλε πολύ γερές βάσεις στα πρώτα της βήματα στη ζωγραφική.

Σπούδασε Φιλολογία στην Αθήνα και όταν επέστρεψε στην Κύπρο διορίστηκε ως καθηγήτρια στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

Η αγάπη της για την τέχνη μεταφράστηκε σε παρακολούθηση σχετικών διαλέξεων και μαθημάτων. Φοίτησε στη σχολή του Ανδρέα Χαραλάμπους για 2 χρόνια για τη ζωγραφική, ενώ διδάχτηκε γυμνό και χαρακτική στην Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci στην Περούτσια της Ιταλίας. Παρακολούθησε, επίσης, τα μαθήματα που οργάνωσαν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου, το 1993, με τον καθηγητή Bruno Orfei.

Η πρώτη της ατομική έκθεση παρουσιάστηκε το 1993 στην Πύλη Αμμοχώστου και ακολούθησαν ακόμα πέντε ατομικές εκθέσεις και μία ομαδική.

Σήμερα εγκαινιάζουμε την 7η ατομική της έκθεση, η οποία περιλαμβάνει έργα με τοπία και νεκρές φύσεις σε ακουαρέλες, χαρακτικά, τοπία της Κύπρου σε λάδι και ακρυλικό, φιγούρες, αγγέλους, μορφές από την ελληνική μυθολογία και αρχαιολογία, πουλιά σε λάδι και ακρυλικό, γυμνά σε ακρυλικό και κάρβουνο.

Επίσης στην αποψινή της έκθεση μας παρουσιάζει την καινούρια της δουλειά την κεραμική μέσα από την οποία αποτυπώνει μορφές, ψάρια και κατασκευές τοίχου.

Σας καλωσορίζω, στην αποτύπωση της ομορφιάς, στο φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Στροβόλου και σας εύχομαι ευόδωση όλων των στόχων και των προσδοκιών σας.

Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης
Δήμαρχος Στροβόλου

Ομιλία Δημάρχου σε εκδήλωση για τα «30 Χρόνια Δράσης και Προσφοράς: 1986 – 2016» Δήμου Στροβόλου, 8/11/16 – Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Αγαπητοί μου συνδημότες,

Mε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση για τα 30χρονα του Δήμου Στροβόλου, με σεβασμό στην ιστορία της πόλης μας και κοινό στόχο το βιώσιμο μέλλον. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο σπίτι σας όσο και αν φαίνεται αυτό κάπως οξύμωρο.

Ευχαριστώ θερμά τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος έθεσε υπό την Αιγίδα του την Εκδήλωση και παρά το βεβαρημένο του πρόγραμμα ήταν πρόθυμος να παρευρεθεί και να απευθύνει χαιρετισμό. Οι εξελίξεις του Κυπριακού και η μετάβαση του στην Ελβετία για τις συνομιλίες, δεν μειώνουν στο ελάχιστο την εκτίμηση μας και τις ευχαριστίες μας, για την άμεση ανταπόκριση του στο κάλεσμα μας.

Ευχαριστώ, επίσης, τον Έντιμο Υπουργό Εσωτερικών, Σωκράτη Χάσικο, που βρίσκεται εδώ απόψε ως εκπρόσωπος του Προέδρου, αλλά και ως ο αρμόδιος Υπουργός για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Κύριε Υπουργέ,

Η παρουσία σας μας γεμίζει με αισθήματα χαράς, ικανοποίησης, υπερηφάνειας, αλλά και ευθύνης απέναντι σε σας και τους δημότες μας.

Από τον αρχικό μικρό οικισμό του Στροβόλου και σημερινό πυρήνα του, μέχρι τη σύγχρονη πόλη των 70.000 κατοίκων και δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο στην Κύπρο… Από την αρχαιότητα της ονομασίας του Δήμου μας και τις αναφορές του Λεόντιου Μαχαιρά, μέχρι τις ενδοξότερες σελίδες της κυπριακής ιστορίας και τους απαγχονισθέντες Εθνομάρτυρες, Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και Μιχαλάκη Καραολή… Από τις αρχαίες εκκλησίες μας, στενά συνδεδεμένες με ιστορικά γεγονότα, όπως της Παναγίας Χρυσελεούσας, της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Γεωργίου μέχρι τις νεότερες, όπως της Αγίας Μαρίνας,  του Ιερού Ναού της Του Θεού Σοφίας και τόσες άλλες… Από την «κοινότητα» Στροβόλου μέχρι την ίδρυση του Δήμου Στροβόλου το 1986 και τον πρώτο Δήμαρχο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ… Από τη Δημαρχία Σάββα Ηλιοφώτου και το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξαν ανέκαθεν κοινοί οι στόχοι και τα οράματα: η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης μας και η συνεχής βελτίωση της καθημερινότητας όλων των δημοτών.

Τιμούμε απόψε την πόλη μας και εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τους δύο προηγηθέντες Δημάρχους, που λειτούργησαν για μένα ως εμπνευστές.  Τον αείμνηστο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, τον μουχτάρη μας, που για χρόνια ηγήθηκε του «χωριού» μας και διετέλεσε για μια δεκαετία ο πρώτος Δήμαρχος, ο θεμελιωτής της πόλης μας, όπως και τον  Σάββα Ηλιοφώτου που στη δεκαπεντάχρονη δημαρχεία του διαμορφώθηκε το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης του Στροβόλου. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που τους ακολούθησα και μπόρεσα να κτίσω και πάνω στο δικό τους έργο. Ευχαριστώ επίσης θερμά όλα τα Δημοτικά Συμβούλια και κάθε Δημοτικό Σύμβουλο ξεχωριστά για τις πολύτιμες υπηρεσίες και πολύπλευρη προσφορά τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει και στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας του τότε Συμβουλίου Βελτιώσεως Στροβόλου και του Δήμου μετέπειτα, τον μ Κωστάκη Όμπασιη και τον Ανδρέα Λάμπρου, καθώς και  σε όλο το κατά καιρούς και υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Στροβόλου, που μοχθεί καθημερινά για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δημοτών. Εκφράζουμε επίσης την ευγνωμοσύνη μας και στις εκατοντάδες εθελοντές και εθελόντριες, τους ακούραστους εργάτες της τοπικής κοινωνίας, που στηρίζουν και εμπλουτίζουν το έργο και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος μας.Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Παρά την οικονομική κρίση, με σωστή στρατηγική και σε πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας, πετύχαμε όχι μόνο να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το έργο μας αλλά ο Δήμος μας να βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στα κέντρα λήψης αποφάσεων θεωρούν το Δήμο Στροβόλου ως ένα αυτάρκη, σύγχρονο Δήμο, που αποτελεί πρότυπο και σημείο αναφοράς για όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι κάτι που μας κάνει περήφανους.

Επιτρέψετε μου να αναφερθώ επιγραμματικά σε μερικά σημαντικά στοιχεία και γεγονότα που σημάδεψαν το παρελθόν. Αυτά συνεχίζουν να σηματοδοτούν την τωρινή και μελλοντική πορεία τού Δήμου μας προσδίδοντας του σημαίνοντα ρόλο ανάμεσα στους δημότες και την κοινωνία ευρύτερα. Ο λόγος είναι το σημαντικό έργο που έχει παραχθεί και που καλύπτει όλο το φάσμα των υποχρεώσεων του Δήμου που απορρέουν  από το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι γνωστή η αίγλη που απέκτησε ο Δήμος Στροβόλου και είναι κοινά αποδεκτό στους κύκλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα ότι δικαιολογημένα αποτελεί το Δήμο πρότυπο ανάμεσα σε όλους Δήμους, αφού πρωτοποριακά δημιούργησε και λειτούργησε Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών  από το 1997 παρέχοντας  ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε όλους δημότες χωρίς καμία διάκριση. Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών είναι πιστοποιημένο με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 πράγμα που του εξασφαλίζει και διεθνή αναγνώριση.

Ο Στρόβολος είναι ο πρώτος  παγκύπρια που προχώρησε στην πιστοποίηση όλου του φάσματος των υπηρεσιών του και στη μηχανοργάνωση όλων των λειτουργιών του δημιουργώντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες και αναβαθμίζοντας την ποιότητα των προσφερόμενων προς το δημότη υπηρεσιών του.

Η  επιλογή του Δήμου μας μεταξύ όλων των Δήμων της Κύπρου να συμμετάσχει  από το 2012  στο πιλοτικό πρόγραμμα με εταίρους το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και το Τμήμα Υπηρεσιών  Πληροφορικής για  υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης Πληροφοριών Γής, του γνωστού GIS που επιχορηγείται κατά 85% από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, αποτελεί ακόμη μια επιβεβαίωση των όσων αναφέρονται πιο πάνω. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, άρχισε ήδη να εφαρμόζεται.  Αναμένεται ότι θα προκύψουν σημαντικά οφέλη τόσο για το Δήμο όσο και για τους δημότες μας.

Ο Στρόβολος  δικαίως μπορεί να χαρακτηριστεί ως πράσινη πόλη που συνεχίζει να αναπτύσσεται με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μια πράσινη πόλη με σύγχρονες υποδομές και ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα.     Τρανή απόδειξη της πιο πάνω αναφοράς, παρόλο που δεν είναι τα αριθμητικά δεδομένα και στοιχεία που έχουν τη σημασία, αποτελεί η ύπαρξη  στο Στρόβολο 66 Πάρκων και παιδότοπων που λειτουργούν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και υγείας,  29 Πάρκων που διαθέτουν καθιστικούς χώρους, διαδρόμους για περιπάτους και πλατείες καθώς και  278 χώρων πρασίνου και αριθμού νησίδων σε κύριες οδικές αρτηρίες.

Η λειτουργία και η ποιοτική αξιοποίηση των χώρων του  Πολιτιστικού Κέντρου που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2014 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχει προσδώσει νέα πνοή στον ιστορικό πυρήνα του Δήμου. Παράλληλα η Δημοτική Βιβλιοθήκη, που αποτελεί μέρος του Πολιτιστικού Κέντρου, συνεχίζει την πλούσια δράση της και μέσω των προγραμμάτων που λειτουργεί  συμβάλλει σημαντικά στην πολιτιστική δράση μας.

Η περαιτέρω αξιοποίηση των υποδομών που διαθέτει ο Δήμος μας  στον πολιτισμό, όπως είναι το Δημοτικό Θέατρο, ο χώρος  όπου βρισκόμαστε απόψε, στον αθλητισμό μέσω  κυρίως του Αθλητικού Κέντρου και των προγραμμάτων που λειτουργούν στο χώρο, όπως είναι η Ακαδημία ποδοσφαίρου, συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη του Δήμου για να μπορέσει να επιτελέσει το ρόλο που επιβάλλουν οι ανάγκες μιας σύγχρονης και απαιτητικής κοινωνίας.

Ο Δήμος μας στις δύσκολες συγκυρίες της τελευταίας πενταετίας παραμένει αρραγής και σταθερός  συμπαραστάτης στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του Στροβόλου ασκώντας την κατάλληλη κοινωνική πολιτική και αξιοποιώντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό  τον εθελοντισμό και την ανάμιξη των πολιτών στη διαμόρφωση των τοπικών σχέσεων με τη συμμετοχή τους στα κοινά.

Οι υποδομές και τα προγράμματα που έχει αναπτύξει ο Δήμος τα τελευταία χρόνια  μέσω του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου, του κατ΄ εξοχή Φορέα προώθησης και υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, όπως οι Παιδικές Λέσχες, η Λέσχη Ηλικιωμένων, το Ανοικτό Σχολείο, οι Δημοτικές Ομάδες Πρόληψης και Κοινωνικής  στήριξης, η δράση «Κοινωνικό Πρόγραμμα στο Δρόμο» αναδεικνύουν τους ευρύτερους στόχους του Δήμου σε ότι αφορά την προσφορά του προς την κοινωνία και τις ευάλωτες ομάδες του Στροβόλου.

Ο Δήμος Στροβόλου στηρίζει τις προσπάθειες για μια καινοτόμο, αναπτυξιακή μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα μεταφέρει εξουσίες και πόρους         πιο κοντά στις ανάγκες και στις προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών. Στη δίνη της οικονομικής κρίσης ένας νέος ρόλος αναδύεται για τις τοπικές κοινωνίες να κινητοποιήσουν τις εσωτερικές τους δυνάμεις, μετατρέποντας τους κινδύνους σε ευκαιρίες με αιχμή του δόρατος την καινοτομία.

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση έχει να επιτελέσει σημαντικό έργο. Για να επιτύχει απαιτείται η αναβάθμιση του ρόλου της στην τοπική κοινωνία και η περαιτέρω ενδυνάμωση της με την παρουσία των Δήμων δίπλα στον πολίτη σε κάθε τομέα και επίπεδο της κοινωνίας.  Ο Δήμος μας έχει ήδη χαράξει τη δική του πορεία και με αφετηρία το ΟΡΑΜΑ μας να γίνει ο Στρόβολος, πρότυπο πόλης για να ζεις και να εργάζεσαι,  αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας με τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών σε όλη την δημαρχούμενη περιοχή μας.

Η πληρέστερη στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η απλοποίηση των διαδικασιών, ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου, η δημιουργία κοινών υπηρεσιών με όμορους Δήμους και η εφαρμογή οικονομιών κλίμακας θα συμβάλουν αποφασιστικά στην αναβάθμιση και παροχή προς τους δημότες ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Βασικές μας αρχές είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι:  Ο σεβασμός στον πολίτη, η συνεισφορά προς την κοινωνία και ιδιαίτερα προς την νεολαία και τις ευάλωτες ομάδες, η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και καθαριότητας και η φροντίδα για τους προσφυγικούς συνοικισμούς. Στο επίπεδο του δημοτικού οργανισμού θα συνεχίσουμε τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας μέσα από μετρήσιμους δείκτες, την προσαρμογή στις νέες συνθήκες και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και πρακτικών, τη βέλτιστη και ορθολογιστική διαχείριση των πόρων αλλά και την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Δέσμευση μας αποτελεί η υλοποίηση της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ μας ώστε ο Στρόβολος να καταστεί πρότυπο ευρωπαϊκής πόλης, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής, την προώθηση και εκτέλεση νέων αναπτυξιακών έργων, τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας, τη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος με έμφαση στην ενεργειακή πολιτική, και την προώθηση και ανάπτυξη του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, και της κοινωνικής πρόνοιας.Αγαπητοί Στροβολιώτες και Στροβολιώτισσες, αγαπητοί φίλοι και φίλες

Όλοι μαζί μπορούμε να πάρουμε ακόμη πιο μπροστά, ακόμη πιο ψηλά το Στρόβολο.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την παρουσία σας στη σημαντική αυτή εκδήλωση – μια εκδήλωση αφιερωμένη στον αγαπημένο μας Στρόβολο μα και σε όλους τους Στροβολιώτες και τις Στροβολιώτισσες.

 

 

 

Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης

Δήμαρχος Στροβόλου

Χαιρετισμός Δημάρχου σε εκδήλωση της Δημ. Βιβλιοθήκης με την ευκαιρία της «Τελετής Έναρξης των Λογοτεχνικών Πρωινών 2016 – 2017», 2/11/16 – Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση, σας καλωσορίζω και εφέτος στην έναρξη των Λογοτεχνικών Πρωινών, ενός θεσμού που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία τα 23 τελευταία χρόνια.

Αγαπητοί συγγραφείς, εύχομαι να συνεχίσετε να προσφέρετε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας τόσο μέσα από τα βιβλία σας, αλλά και με την παρουσία σας στο όμορφο αυτό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που διοργανώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Ευχές εκφράζω και στους διευθυντές και διευθύντριες των δημοτικών σχολείων που συμμετέχουν ανελλιπώς στην προσπάθεια αυτή της βιβλιοθήκης με στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας.

Χαίρομαι που βλέπω ανάμεσα μας και τον Eπιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Χρίστο Δημοσθένους που αποδεικνύει έμπρακτα πως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στηρίζει τέτοιου είδους προσπάθειες.

Σε σας τα παιδιά, εύχομαι να είστε πάντα χαρούμενα και να διαβάζετε όχι μόνο να χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο. Το βιβλίο να είναι ο παντοτινός σας φίλος.

Ευχαριστώ και τον πατέρα Ανδρέα Ζορπά που είναι πάντα πρόθυμος να τελέσει αγιασμό και να διαβάσει και τις ευχές σε όλους για καλή και εποικοδομητική χρονιά στην έναρξη των Λογοτεχνικών Πρωινών.

Τέλος ευχαριστώ τη βιβλιοθηκονόμο μας κα Δέσπω Μασούρεκκου για τον άρτιο συντονισμό των Λογοτεχνικών Πρωινών.

Καλή μέρα σε όλους!
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης
Δήμαρχος Στροβόλου

ΔΜ

Χαιρετισμός Δημάρχου στην εκδήλωση για τη μετονομασία πάρκου παρά την οδό Καυκάσου σε πάρκο «Χαράλαμπου και Ελισάβετ Παντελίδη», 12/10/16

Προσφωνήσεις

Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε δύο ανθρώπους που συνέδεσαν το όνομα τους με την αναβάθμιση της περιοχής που βρισκόμαστε τώρα, αλλά και με τη δημιουργία του συγκεκριμένου Πάρκου, του Πάρκου «Χαράλαμπου και Ελισάβετ Παντελίδη».

Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Χαράλαμπο Παντελίδη και να συνεργαστώ μαζί του, από τις διάφορες θέσεις που υπηρέτησα στη Δημόσια Υπηρεσία.

Ένας άνθρωπος πράος, φιλότιμος, εργατικός και συνεργάσιμος, που η παρουσία του εξέπεμπε καλοσύνη και αγάπη.

Υπηρέτησε για 42 χρόνια τη Δημόσια Υπηρεσία, από τα οποία τα τελευταία 31 ως Ανώτερος Λειτουργός στη Διοίκηση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Παράλληλα ο Χαράλαμπος διετέλεσε Εκκλησιαστικός Επίτροπος του ιερού ναού Χρυσελεούσας για πάνω από 17 χρόνια.

Η Ελισάβετ Παντελίδου υπήρξε μέλος της ΟΧΕΝ Στροβόλου για πέραν των 40 χρόνων, όπου σε μηνιαία βάση προσέφερε οικονομική βοήθεια σε άπορους συνανθρώπους μας. Επίσης είχε προβεί σε σημαντικές δωρεές τόσο στις δύο εκκλησίες της ενορίας της, του ιερού ναού Χρυσελεούσας και του ιερού ναού Της του Θεού Σοφίας, όσο και ιερού ναού Αγίου Βασιλείου.

Από το 1977 παραχωρούν ετήσιο βραβείο στους απόφοιτους του Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού.

Ο χώρος στον οποίο έχει ανεγερθεί το σημερινό πάρκο είναι στην κατοχή της οικογένειας Παντελίδη από πάρα πολλά χρόνια, κληρονομικό από τον Νικόλα Χατζηγιάννη, πατέρα της Ελισάβετ.

Αξίζει να αναφερθεί πως λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του έργου ο διαχωρισμός, η κατασκευή του πάρκου και η διαμόρφωση του χώρου πρασίνου διάρκεσαν πέραν των 10 ετών με το κόστος να ξεπερνά κατά πολύ το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Σήμερα το πάρκο αυτό αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι για την περιοχή και προσφέρει άνετους και ασφαλισμένους χώρους για παιχνίδι για τα παιδιά και ξεκούραση για τους μεγαλύτερους.

Σε αναγνώριση της πολυετούς και πολύπλευρης προσφοράς των Χαράλαμπου και Ελισάβετ Παντελίδη στη κοινότητα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στροβόλου αποφάσισε να δώσει το όνομα τους σε αυτό το πάρκο.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλη την οικογένεια για την ευρύτερη προσφορά τους προς το κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα προς τους Στροβολιώτες συνδημότες τους.

Είναι για μένα ξεκάθαρο πως όπου υπάρχουν οραματιστές, άνθρωποι με αγνά αισθήματα και διάθεση για προσφορά, το όφελος προς την κοινωνία είναι τεράστιο και το παράδειγμα τους αξίζει να βρει μιμητές.
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης
Δήμαρχος Στροβόλου

Χαιρετισμός Δημάρχου στην «Tελετή Εγκαινίων των οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου», 8/10/16 – Δημ. Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου

Προσφωνήσεις

Από αρχαιοτάτων χρόνων είχε ειπωθεί πως ένα μυαλό για να είναι υγιές, θα έπρεπε να ζει σε ένα υγιές σώμα.

Αυτή την αρχή είχε και ο Δήμος Στροβόλου υπόψη του όταν αποφάσισε να δημιουργήσει την Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Η ορθότητα της απόφασης του επιβεβαιώνεται από την αύξηση των μελών της κάθε χρόνο.

Μια ακαδημία που καλλιεργεί τις αθλητικές-ποδοσφαιρικές ικανότητες των παιδιών–μελών του, ενώ ταυτόχρονα επενδύει στην καλλιέργεια του μυαλού και διαδραματίζει ψυχαγωγικό, μορφωτικό και δημιουργικό ρόλο, με το παιχνίδι να αποτελεί το μέσο για επίτευξη του στόχου αυτού.

Σε αυτή μας την προσπάθεια βρήκαμε άξιους συμπαραστάτες τους γονείς, που μας εμπιστευτήκαν τα παιδιά τους για να καταβάλουμε μαζί την προσπάθεια να τα τοποθετήσουμε στον ποδοσφαιρικό χάρτη του τόπου.

Με την ευκαιρία της σημερινής τέλεσης του αγιασμού, επιθυμώ να επαναλάβω το έντονο ενδιαφέρον του Δήμου Στροβόλου, αλλά και το δικό μου προσωπικά, για την προαγωγή του αθλητισμού.

Ταυτόχρονα εγκαινιάζουμε σήμερα τα όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου. Τα όργανα αυτά αγοράστηκαν με τη χορηγία του ΟΠΑΠ Κύπρου, στον οποίο εκφράζω και δημόσιες ευχαριστίες.

Πρόκειται για 4 διπλά μηχανήματα, με οκτώ διαφορετικά όργανα γυμναστικής για ενδυνάμωση αλλά και αερόβια προπόνηση, που δουλεύουν με το βάρος του σώματος του χρήστη.

Τα όργανα αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο καθένας που είναι άνω των 12 χρονών.

Έχουν τοποθετηθεί στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο από τις αρχές Μαΐου και χρησιμοποιούνται καθημερινά από πάρα πολλούς δημότες. Είναι ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες, σε ψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και στη βροχή.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον ΟΠΑΠ για την χορηγία του, τους Λειτουργούς του Δήμου για την στενή συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και μαζί μου, για να παράγουμε τα αποτελέσματα που βλέπετε σήμερα και τον προπονητή της ακαδημίας που συμβάλει στην επιτυχία των στόχων μας.
Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ

Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης
Δήμαρχος Στροβόλου

ΛΑργ

Χαιρετισμός Δημάρχου στην τελετή ονοματοδότησης της οδού «Κωνσταντίνου Παμή», 28/9/16

Προσφωνήσεις

Με οδύνη και πόνο φέρνουμε σήμερα στη μνήμη μας τις μέρες εκείνες του Ιούλη του 1974 όταν τα μαύρα σύννεφα της καταστροφής σκέπασαν τον Κυπριακό ουρανό.

Ο Ιούλης του ‘74 στιγμάτισε τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας και η Κύπρος το «χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο», δέχτηκε το βίαιο πάτημα της μπότας του κατακτητή, έχοντας έκτοτε μια ανοικτή αιμορραγούσα πληγή να το σημαδεύει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στροβόλου, μετά από εισήγηση του Κοινοτάρχη και του Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλιάς, αποφάσισε την ονομασία του δρόμου που στεκόμαστε σήμερα σε οδό «Κωνσταντίνου Παμή», ως ελάχιστο φόρο τιμής σε ένα από τους σύγχρονους ήρωες της ελευθερίας της πατρίδας μας.

Ο Κωνσταντίνος Παμής γεννήθηκε στην Κυρά Μόρφου, στις 12 Σεπτεμβρίου 1953 και είναι το μεγαλύτερο από τα τέσσερα παιδιά του Ανδρέα και της Βασιλικής.

Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του και στη συνέχεια στην Εμπορική Σχολή Συλβέστρου στη Μόρφου. Τις σπουδές του διέκοψε για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στην Εθνική Φρουρά.

Το τραγικό καλοκαίρι του 1974 τον βρίσκει να πολεμά στη Λεύκα, όπου τραυματίζεται, τυγχάνει ιατρικής περίθαλψης και επιστρέψει στο σπίτι του.

Η αγάπη για την πατρίδα και το καθήκον που τον καλούσε ήταν πολύ πιο δυνατά από τον πόνο στο τραύμα του και έτσι αποχαιρετά και πάλι τους δικούς του και επιστρέφει στο μέτωπο.

Έλαβε μέρος στην άνιση μάχη του 256ου Τάγματος Πεζικού, στην περιοχή Καραβά – Λαπήθου, κατά την οποία τα τουρκικά άρματα αποδεκάτισαν τα παλληκάρια μας και «κοκκίνισε η θάλασσα του Καραβά και της Λαπήθου», όπως γλαφυρά γράφτηκε για εκείνη την επική μάχη.

Ήταν η 6η Αυγούστου του 1974, όταν ο Κωνσταντίνος Παμής έδινε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την πατρίδα, μετά από γενναία και ηρωική μάχη με τον πάνοπλο εχθρό.

Η τύχη του αγνοείτο για πολλά χρόνια μέχρι που σε ομαδικό τάφο στη Λάπηθο, και αφού αναγνωρίστηκε με την μέθοδο DNA, δόθηκε ένα τέλος στην πολυετή αγωνία της οικογένειας του και από τη λίστα των αγνοουμένων πέρασε στο πάνθεο των ηρώων του έθνους.

Τιμούμε σήμερα τον Κωνσταντίνο Παμή και στο πρόσωπο του τιμούμε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας μας. Τιμούμε, ταυτόχρονα, τις οικογένειες τους που καρτερικά υπέμειναν ή υπομένουν τη δικαίωση για να μη πάει χαμένη η θυσία των ανθρώπων τους.

Η ονομασία αυτής της οδού θα κρατήσει αιώνια τη μνήμη του και θα θυμίζει σε όλους μας πως «αν είναι να αποθάνεις για την πατρίδα, θεία είναι η δάφνη που θα σε στεφανώσει».
Δρ Λάζαρος Σ Σαββίδης
Δήμαρχος Στροβόλου

ΛΑργ